Balıkların pulları ve renkleri

BALIKLARIN pulları sürüngenlerînkiyle hiç de aynı yapıda ve nitelikte değildir. Sürüngenlerin pullarının boynuz maddesinden yüzeysel ve devamlı bir urba olmasına karşılık, balıklarınkinin her birine, çetrefil yapılı ve bağımsız bir küçük organ gözüyle bakılabilir. Bundan dolayı da, bir balığın pulları kazınabildiği halde, bir sürüngenin pulları kazımlamaz. Sürüngenlerin pullan, asılları bakımından dış deri ile alâkalıdır, balıklarınkiler ise hem dış-deri, hem de iç-deri ile alâkalıdır.
Çeşitli balık gruplarının pullan başka başkadır. Köpek balıklarıyla özkedibalıkgillerin pulları deriden yapılı gerçek dişlerdir. Ortada fildişi ile çevrili bir öz bulunur. Yüzey ise mine ile kaplıdır.
Mersin balıklarının, çok saçaklı balıkların ve başka bazı balıkların da mineyle örtülü pulları vardır Bu pullar aynca iri ve eşkenar dörtgen biçimlidir Bütünü ile balığa bir nevi koruyucu zırh vazifesi görürler.
Kemikli balıkların çoğunluğunun, pürtüksüz veya dikenli olabilen ince pullan vardır. Ele pürüzsüz gelen bir sazan balığı ile pürtüklü bir tatlı su levreğinin arasındaki başlıca aynlık budur.
Birçok balıkların ise pulları yoktur. O zaman, çıplak derileri, onları koruyan yoğun ve yapışkan bir mukus'la kaplıdır. Horozbinalar, yılan balıklan ve daha bir sürü tür böyledir. Fakat yılan balığında pullar, ilk bakışta göründüğü gibi tamamen yok olmayıp sadece küçüktürler ve iç-deride gizlidirler Derinin yüzeyindeki mukus ise ek bir koruma aracıdır ve çok büyük bir rol oynar. Normal bir yılan balığı tatlı sudan deniz suyuna veya deniz suyundan tatlı suya geçişten hiç zarar görmez. Fakat mukusu silinerek çıkanlacak olsa, dış ortamın tuzluluk derecesindeki değişme etkisiyle ölür.
Pulu olmayan balıklardan başka, birbirinden ayrı kemiksel levhaları bulunan balıklar (dikenli balıkgiller ve kırlangıçbalığıgiller gibi) ve tüm bir zırh şeklinde birleşmiş kemiksel levhalan olan balıklar (deniz atı gibi) vardır.
Bir balığın normal pullan, bir damdaki kiremitler gibi önden arkaya doğru dizilmiştir. Böylece balığın vücudunun üzerinden suyun akımı kolaylaşmaktadır.
Balıkların rengi kimyasal veya fiziksel asıllı olabilir. Balıktaki başlıca boyalar turuncu - kırmızı, siyah veya gümüşsel beyazdır.
Bu boyalar iç-derideki kromatofor denilen dallı gözelerin içinde bulunur ve bu gözelerin içinde yayılabilir veya geri çekilebilirler. Renk değişmeleri hayvanın o andaki duygularına veya bulunduğu dibe uygundur. Eh güzel renklere sıcak deniz balıklarında ve özellikle mercan kayalarının balıklarında rastlanılır.