Balıklar nerede yaşar

DÜNYANIN yüzeyinin onda yedisinden fazlası suyla kaplıdır, bu geniş yüzeyin hemen tamamı ise binbir çeşit balıklarla kaynaşır.
Gerek tür sayısı, gerek kalabalık bakımından en fazla balık oranı okyanus sularındadır. Balıklar, sığlıklardan okyanusların en derin köşelerine varıncaya kadar denizlerin hemen her yerinde bulunurlar. Yalnız Karadeniz'in tamamıyle oksijenden yoksun alt kuşaklarında balık yoktur. Bazı balıklar «mavi su yerlileridir». Böyîeleri hayatları süresince okyanusların ortasında bulunur ve karalara yaklaşmazlar. Başka balık türleri kıyılara yakın sularda, mercan kayalarının etrafında ve nehirlerin ağızlarında yaşarlar. Daha başkaları ister kayalık, ister çamur olsun dipte hayat geçirirler..
Tatlı su balıklan yaşadıklan sularda daha zıt tesirlerin etkisi altındadırlar. Dünyanın akarsuları, kaynaklarından ağızlarına kadar bir sürü balık türünü barındırırlar. Sel gibi akan ırmaklarında, tembel nehirlerde, buz gibi soğuk göllerde, volkanik asıllı sıcak su kaynaklarında, pis bataklıklarda, nehirlerin berrak durgun köşelerinde, acı göllerde, güneşte fırın gibi ısınan küçük göllerde ve loş mağaralarda balık vardır. Bazı balıklar hatta, yalnız geçici olarak suyu olan gölcüklerde bile barınır, bunlar kuruyunca da ya kara üzerinde yolculuk ederek kendilerine başka yerde su bulurlar, ya da yağmur mevsimi başlayana kadar çamurların içine gömülürler. Bunlardan tabu ölenler de olur, fakat onlar bile kuraklığa dayanıklı yumurtalarını arkalarında bırakarak döllerini devam ettirirler.
Bu sulardan pek azı öbürleriyle bağlantısızdır. Esasen çeşitli sulardaki hayata ayak uydurabilen balıklar vardır. Meselâ, bazı balıklar hem tatlı, hem de tuzlu sularda, hem sıcak, hem de soğuk yerlerde barınabilmektedir.
Bu derece çeşitli şartlara tabi balıkların, yapı ve davranış bakımından birbirlerinden bu kadar farklı olmalarına şaşmamak gerekir. Fakat bannaklarının çeşitliliği, balıklardaki ayrılıklan izah etmeye yeterli değildir. Zira, meselâ bir mercan kayasının etrafında iki yüze yakın türe rastlanabilir. Bu da balıkların evriminde daha başka faktörlerin de rol oynadığına delildir. Renkleri bulundukları yerin rengine uyduğu için, balıklar böylece hem düşmanlarından gizlenmiş, hem de ürkütüp kaçırmadan avına iyice yaklaşmış olur.
Suda, ister bitki, ister hayvan olsun, şu veya bu balık tarafından yenilmeyen yaratık yoktur. Balıklar birbirlerini de avlarlar. Balıkların dünyasında büsbütün garip ilişkiler de göze çarpar: Bazı balıklar canlı süngerlerin, sümüklü böceklerin kabuklarının, deniz - yıldızlarının, deniz - hıyarlarının içinde barınır, karideslerle solucanların inlerini paylaşırlar, ya da gerçek-medüzlerle deniz -şakayıklarının zehirli dokunaçlarının arasında hiçbir zarar görmeden yaşarlar.