Argo Kelimeler Ve Anlamları
A

abondone : pes etmek
abanmak : birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak
abtestini vermek : azarlamak
afi : gösteriş
afi kesmek :gösteriş yapmak
aftos : metresoynaş
aklına tükürmek : birinin düşüncesini beğenmemek
akmak : çabucak savuşmakortadan kaybolmak
alabandayı yemek : adamakıllı azarlamak
alarga : uzaktanaçıktan
alarga etmek : geri çekilmekuzaklaşmak
alay geçmek : alay etmek
alengirli :gösterişliyakışıklı
anam avradım olsun : birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz
anam babam :teklifsiz bir seslenme
ananın örekesi : saçma bir söze karşı verilen karşılık
anasının gözü : çok kurnazçok açıkgöz
anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak
anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan
anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek
anahtarcı :kapıkasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse
andaval : aptalahmakbeceriksiz
andavallı :görgüsüzbeceriksiz
anlamak : sahip olmayı istemek
anzarot : rakı
aparmak : gizlice çalmak
apiko : hazırtetik
arakçı : hırsız
armut : fazla aptalbudala
asıntı : sırnaşantebelleş olan kimse
asıntı olmak : sırnaşmaktebelleş olmak
aşıramento :çalmaaşırma
aşmak : görünmeden kaçmak
aşna fişne :gizli dost
atmak : 1.bilmedenkestirerek söylemek 2.yalan veya abartılı söz söylemek 3.söylemek
atma Recepdin kardeşiyiz : söylediklerin hep yalanfarkındayız
aval : saflığı sersemlik derecesine varan kimse
aval aval :aptal bir biçimdeaptal aptal
avanta : bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç
avantacı : çıkarcıbeleşçibedavacı
avurtlu : çalım satanyüksekten atan
ayarlamak :kandırmak
ayazda kalmak : boş yere beklemek
ayna : iyi bir durumdayolunda
aynalı : parlak yüzlüyakışıklıgüzel
aynasız : hoşa gitmeyenkötüyakışıksızçirkintersbiçimsiz
ayran ağızlı : aptalbudalasersem
ayvayı yemek : kötü duruma düşmekişi bozulmak

B

Babaçko : güçlü ve gösterişliiri yarı kadın
Babalanmak : diklenmekkabadayıca davranmak
Bal kabağı : aptalbeyinsiz
Balta olma : direnerek birşey istemekasılmakmusallat olmak
Bamya tarlası :mezarlık
Bas git : çekilyürü gitdefol
Bayılmak : vermeködemek
Bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmakküfretmek
Becermek : 1.ırzına geçmekkirletmek 2.birisini öldürmek
Beleş : karşılıksızemeksizparasız elde edilen
Bıçkın :kabadayı
Bilezik :kelepçe
Bitirim : 1.çok hoşa giden kimseyer 2.kahvekumarhane 3.yamanzekiçok beğenilen
Bitirmiş : bilgiliaçıkgöz
Bitmek : 1.çok sevmekbayılmakbeğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak
Boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi
Bozuk çalmak : canı sıkılmışyüzü asılmış olmak
Bozum havası : utangaçlıkmahcupluk
Bozum olmak : utanmakutanacak duruma düşmek
Bözük : yüreklilikcesaret

C

caddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmekuzaklaşmak
caka : gösterişçalımkabadayılıkfiyaka
caka satmak : gösteriş yapmakçalım satmak
camekan : gözlük
canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek
canını cehenneme göndermek : öldürmek
cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz
carta : yellenme
cartayı çekmek : ölmek
cavalacoz : değersizönemsizderme çatma
cavlamak : ölmek
cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koymasahip çıkma
cebellezi etmek : cebine koymak
cızlam : kaçmasavuşma
cızlamı çekmek : kaçmaksavuşup gitmek
cicoz : hiç yok
cicozlamak : kaçamakuzaklaşmak
cilalamak : neşesini arttırmak
cins : gariptuhaf

Ç

çaça : sokak kadını
çakal : kurnazyalancıdüzenciaşağılık kimse
çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek
çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan
çarık : para cüzdanı
çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak
çekmek : içki içmek
çeyrek : alman markı
çıkmak : vermeye katlanmak
çıngar : kavgagürültü
çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma
çuvallamak : başaramamak

D

dalga : 1.gizli işdalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili
dalgaya gelmek : yanılmakdalgınlıkla unutmak
dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak
dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse
dam : tutuk evi
damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek
dava : sevgili
davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz
dehlemek : kovmak
delik : cezaevi
demirhindi : pintihasis
deve olmak : kaybolmak
dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır
dikiz : bakmagözetleme
dikizlemek : sezdirmeden bakmakgözetlemek
dinine yandığım : öfkkızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü
diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak
dolma : yaln hiledalavere
dolma yutmak : kanıp aldanmak
dubara : oyundüzen
dubaracı : oyunladüzenle iş görendüzenci
duman : 1.kötüyaman 2.esrar
duman attırmak : kötü duruma düşürmekgeride bırakmabirini yıldırma
duman etmek : dağıtmakbozmakyoketmek
duman olmak : işidurumu berbet olmak
dut gibi olmak : çok sarhoş olmakutanmakmahçup olmak
düdük : akılsızboş kafalı
düdük makarnası : aptalanlayışsız
düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmakaldatmakkandırmak
dükkan : kumarhane
dümen : dalaverehile
dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek
dümen yapmak : dalaverehile ile birini kandırmakaldatmaya çalışmak
dümeni kırmak : çekip gitmekuzaklaşmakkaçmak
dümenci : 1.en geride olansonuncuen tembel 2.dalaverecihilecidüzenbaz
dümencilik : 1.en geride olama durumusonuncu olma durumu 2.dalaverecilikhilecilikdüzenbazlık

E

ekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmekatlatmak 2.boşuna harcamakziyan etmek 3.yarışta geçmek
ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse
ekişmek : 1.utanmakmahçup olmak 2.sırnaşmakısrar etmek
elden gel : ver
emmek : uzun süre yararlanmak
enayi : fazla bönavanak
enayi dümbeleği : çok enayi
ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak
enselemek : yakalamak
enselenmek : yakalanmak
erteke : dikiz
esnaf : kötü yola sapmış kadın
eşek cenneti : öbür dünya
eşekten düşmüş karpuza dönmek : ezmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek

F

faça : 1.yüzçehresurat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt
façasını almak : birini mahçup etmekbozmak
fasarya : boş anlamsız söz
fayrap(fire up) : açmaçıkarma
fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmakçıkarmak
fertik çekmek : kaçmak
fır : pıcfırlama
fırlama : pıc
filinta : yakışıklıgüzel
film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek
filo : bit
fino : esrar
fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak
fit olmak : ödeşmekrazı olmak
fiyaka satmak : gösteriş yapmak
fora etmek : çekip çıkarmak
fos : çürükboşkof
fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek
foslatmak : utandırmak
frigo : sevimsiz soğuk kimse
frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi
frikik yakalamak : açık bacak görmek

G

gaco : kadındostsevgilimetres
gaga : ağız
gazlamak : kaçmak
gazla : defolgit
gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz
gebeş : aptalsersem
geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz
gerzek : gerizekalı
gevşemek : sevmekhoşlanmak
geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek
gıcık : sözleriyledavranışlarıyla karşısındakini kızdıransinirlendirensıkan kimse
gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek
gıcık etmek : sinirlendirmeköfkelendirmek
gıcır : yeni
gır : 1.sözlakırdı 2.yalanuydurma
gır atmak : konuşmaklaf atmak
gır geçmek : bol bol konuşmakçene çalmak
gır gır geçmek : alay etmek
gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek
gümlemek : sınıfta kalmak
güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek

H

hacamat : hafif yaralama
hacamat etmek : hafifçe yaralamak
hacamatlamak : hafifçe yaralamak
hafız : 1.aptalahmakbön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse
hafızlık : aptallıkahmaklık
hali duman olmak : kötü duruma düşmek
hallenmek : birşeye karşı istek duymak
hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek
hanım evladı : ***
hap : bir içimlik afyon
harcamak : yokolmasınaölmesine sebep olmak
hasbi geçmek : önem vermemekilgi göstermemekkısa kesmek
hasta : parasızzüğürt
haşatı çıkmak : bozulmakişe yaramaz hale gelmekçok yorulmakbitkin düşmek
hava almak : umduğunu bulamamakhiçbirşey kazanamamak
hava basmak : büyüklenmekgururlanmak
hava gazı : boş lafönemsiz şey
havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek
haybe : boşişe yaramazanlamsız
haybeci : işsiz güçsüzbedavadan geçinen
haydamak : kovmakdefetmek
haza : etkisizkusursuz
hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersemsalak ve kaba saba
hırboluk : sersemliksalaklık
hırt : sersembudalaahmak
hırtapoz : sersemaptalşaşkın
hırtapozluk : hırtapoz olma durumu
hırtlık : sersemlikbudalalıkahmaklık
hışır : aptalsersem
hıyar : kaba sabagörgüsüzbudala
hıyarlaşmak : kaba sababudalaca davranışlarda bulunma
hoşur : şişmandolgungüzel kadın
hödük : görgüsüzkabaanlayışı kıt kimse

I
ıska : boşa çıkarmarast getirememe
ıska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamakönem vermemek
ıskalamak : hedefe rast getirememe
ıslak karga : çok korkakçekingen
ıslatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak


İ

iç etmek : eline geçen birşeyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek
içinden okumak : sessiz bir biçimde sövmek
ifadesini almak : üstün gelmekyenmek
iki seksen uzanmak : bir çarpmavurma sonucu boylu boyuna serilmek
ilik gibi : çok güzelistek uyandıran(kadın)
imam kayığı : tabut
imam suyu : rakı
imanım : kardeşarkadaş anlamında bir sesleniş
inek : 1.çok çalışkan öğrenci 2.****
ineklemek : çok çalışmakçok çalışarak öğrenmekhafızalamak
inmek : vurmak
iplemek : saygı göstermekdeğer vermek
iskandil etmek : gözetlemekçevreyi kollamak
iskele almak : sarkıntılık etmek
işini görmek : öldürmek
iyi etmek : soymakparasını ve/veya malını almak

K

kafa ütülemek : çok laf edip tedirgin etmek
kafayı bulmak : sarhoş olupneşesi keyfi yerine gelmek
kafayı çekmek : içki içmek
kafayı tütsülemek : sarhoş olmak
kafes : hapishane
kafese girmek : aldatılıp kendisinden çıkar sağlanmak
kafese koymak : aldatıp çıkar sağlamak
kakırdamak : ölmek
kalay : sövmeküfür
kalayı basmak : adamakıllı küfür etmek
kaldırmak : çalmakaşırmak
kalıbını basmak : birşeyi güvenle doğrulamak
kamanço etmek : yüklemekaktarmakelden ele geçirmek
kamış koymak : birine oyun etmekarabozanlık etmek
kandil : çok sarhoş
kantarlı : ağır sövgüağır sövmek
kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal
kaput gitmek : hiçbir sınavı verememek
karavana : atış taliminde hedefi vuramama
karga ***unu yemeden : çok erken bir saatte
kaşalot : aptalbudala
***** : oyunda açıkgözkurnaz olan kimse
kaşkaval : aptalsersem
katakulli : yalandolanoyuntuzakdüzen
kayarto : ahlaksız kimsemelun********
kayışa çekmek : aldatmakkandırmak
kaynamak : arada kaybolmak
kaynatmak : 1.belli etmeden almakunutturmak 2.konuşmaksohbet etmek
kaypak : sözünde durmayandönek
kelek : aptal
kemik atmak : susturmak
kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini çok önemli biri gibi görmek
kepçe kuruk : başkalarının sırtından bedavadan geçinen
keriz : kolayca kandırılabilen kişi
kesilmek : çok beğenmekçok hoşlanmak
kesişmek : (erkek&kadın)bakışarak anlaşmak
kesmek : uydurmakyalan söylemek
keş : aptal
kıç atmak : çok istemek
kıkırdamak : ölmek
kırmak : kaçmakuzaklaşmak
kışlatmak : musallat etmek
kıtıpiyos : değersizbayağıkötü
kıtır : uydurma sözyalan
kıtır atmak : yalan uydurup söylemek
kıtıra almak : alay etmek
kıtırcı : çok yalan söyleyen kimse
kıyak çakmak : çok uygun düşmekyakışık almak
kıyakçı : gözüpek
kıytırık : değersizbayağıbasit
kirişi kırmak : bulunduğu yerden ayrılmakkaçıp gitmek
kocakarı : anne
kodes : tutukevihapishanekarakol
kokoroz : çirkin kimse
kokoz : parası olmayanzüğürt
koltuk : genelev
kontak : ruh sağlığı yerinde olmayan kimse
kopil : 1.arsız sokak çocuğu 2.***
kova : futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım
koyduğum yerde otluyor : hiçbir ilerleme gösteremeyenler için kullanılır
kuyruğu titremek : ölmek
kül yutmak : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek
küp : sarhoş

L

lolo : gösterişkabadayılık
lüp : hiç emek vermeden kazanılan şey

M

madara : kötüsevimsiz
madara etmek : kötü duruma düşürmek
madara olmak : kötü duruma düşmek
madik atmak : dolap çevirmekhile yapmak
makaraları koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla gülmeye başlamak
mandepsi : tuzakoyun
mandepsiye basmak : tuzağa düşmekaldatılmak
mangiz : para
mantar : uydurma sözyalan
mantar atmak : yalan söylemek
mantarlamak : aldatmakyalan söylemek
mars olmak : söz söyleyemeyecek duruma düşmek
mastor : çok sarhoş
matiz olmak : sarhoşluktan sızacak duruma gelmek
matrak : eğlenceligülünçhoş
maval : yalanuydurma söz
maya : arsızutanmaz kimse
mayası bozuk : kötü yaradılışlıkaraktersiz
mehterhane : hapishane
mektep çocuğu : acemitoy
mıhsıçtı : cimrielisıkı
mortlamak : ölmek
mortoyu çekmek : ölmek
mortocu : imam
mostra olmak : kendini gülünç bir duruma sokmak
mostralık : kötü veya yersiz davranışlarıyla göze batan kimse
mum olmak : razı olmak

N

nağme yapmak : bildiği bir şeyi bilmez görünmek
nalları dikmek : ölmek
nallamak : öldürmek
nanay : yok
ne çiçektirbiliriz : ne mal olduğunu biliriz

O

okumak : sövmekküfretmek
okutmak : satarak elinden çıkarmak
oltayı yutmak : aldanmak
omuzlamak : alıp götürmeksırtlayıp kaçırmakaşırmak
orostopolluk : kurnazca işdalaveredolap
ortaya balgam atmak : bir iş kıvamında iken herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek
ot : esrar

Ö

öküz : cıvalı zar
ölüsü kınalı : iyi gitmeyen bir iş için sövgü yerine kullanılır
ördek : uzun yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu
ötmek : 1.anlamsızboş konuşmak 2.kusmak

P

paçoz : ************
palas : 1.rahatkolay 2.kolaylık gösterenhoşa giden
pantuflacı : dolandırıcıyankesici
papaz uçurmak : içkili eğlence düzenlemek
parlak : yüzü güzel oğlan
parlatmak : içki içmek
pas vermek : kadınınbakışı ve davranışı ile erkeğe cesaret vermesi
paspal : kötü cins esrar
pata çakmak : askerce selam vermek
payandaları çözmek : ayrılmakkaçmakuzaklaşmak
perdahlamak : 1.birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak 2.sövmekküfretmek
pestil : hasta
peygamber öküzü : aptalahmakbudala
pırpırı : uçarıhovarda
*** etmek : yapayım derken bozmaktadını kaçırmak
pilaki : aptalahmak
piliç gibi : güzel ve sevimli kız
pinpon : yaşlıçökmüş
piyaz : bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz
piyazcı : yüze gülücüiçten olmayan davranışlarda bulunma
piyazlamak : bir çıkar sağlamak için birini aşırı övmek
plak bozulmak : can sıkmak
postu deldirmek : kurşunla vurulmak
puluç : ****


R

racon : 1.yolyöntemusul 2.gösterişfiyaka
racon kesmek : 1.görünüşe göre hüküm vermek 2.gösteriş yapmak
rampa etmek : birinin içki masasına çağrılmadığı halde oturmak
röntgenci : kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek
röntgenlemek : kadınları gizlice gözetlemek

S

sağmak : aldatarak parasını çekmek
sağmal inek : aptal yerine konularak kendisinden sürekli çıkar sağlanan
saksı : başkafa
sallamak : vurmaktokatlamak
sallamamak : önem vermemek
saloz : salak
salozlaşmak : salak durumuna düşmek
saraka : alay istihza
sarakaya almak : alay etmek
sepet havası çalmak : işinden çıkarmaksepetlemek
sigortası atmak : çığrından çıkmakkötüleşmek
sinek avlamak : işi veya müşterisi olmamakboş oturmak
sivil : çıplak
sökmek : çıkagelmek
su kaçırmak : baş ağrıtmakcan sıkmak
su koyuvermek : cıvıtmaksözünde durmamak
sulamak : ödemekvermekharcamak
sulanmak : imrendiğini açığa vurmak
süt : benzinmazot
süzme : kötüaşağılıkmalın gözü

Ş

şaban : aptalalıksafşaşkınbudala
şapa oturmak : içinden çıkılması güç bir duruma düşmek
şarj etmek : bir şeyi anlamayakavramaya çalışmak
şaşkoloz : şaşı veya şaşkın kimselere hakaret yollu söylenir
şavalak : aptalalıksersembudala
şinanay : yok
şişlemek : kamaçakı gibi bir araçla yaralamak
şişmek : bozulmakbozum olmakutanmak
şorolap : yalan

T

takmak : 1.önemsememek 2.borç bırakmak 3.sınavını başaramamak
tayfa : bir adamın yanında bulunan yardakçıları
tekke : esrar içilen üstü kapalı yer
teklemek : kekelemek
temize havale etmek : kısa yoldan çözümlemek
tıkır : para
tıngır : para
traş : yalanasılsızbıktırıcı söz
tırtıklamak : aşırmakçalmak
tiye almak : biryle alay etmekeğlenmek
toka etmek : vermek
topu atmak : sınıfta kalmak
torpillemek : sınıfta kalmak
toslamak : para vermek
tuzlayalım da kokmasın : birinedüşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için kullanılır
tünel geçmek : aklını yaptığı işe vermemek
tütsü : içki
tütsülemek : içki içmeksarhoş olmak
tütsülü : sarhoş

U

uçlanmak : vermek
uçurmak : gizlice alıp gitmek
uydu : birşeye bağımlılığı olan
uydulaşmak : uydu durumuna gelmek
uydurmak : cinsel birleşmede bulunmak

Ü

üç buçuk atmak : çok korkmak
üstünden geçmek : ırzına geçmek
üşütmek : delirmeksaçmalamak
üşütük : aklını yitirmişsaçmalayan kimse

V

vamp : erkek peşinde koşan kadın
vardakosta : iri yarı ve gösterişli kadın
varta : tehlikeli durum
vartayı atlatmak : tehlikeden kurtulmak
veledi zina : ***
voli : vurgunkazançkar
voli çevirmek : tuzağa düşürmek
voli vurmak : vurgun vurmak
volta : aşağı yukarı gidip gelme
volta atmak : bir aşağıbir yukarı dolaşmak
volta vurmak : bir aşağı bir yukarı dolaşmak
voltasını almak : kaçmakçekilmekgitmek
voyvo : alay ederek sataşmak için söylenir
vurmak : 1.yolsuzca para almaksoymak 2.içki içmek

Y

yağcı : dalkavuk
yahudi : cimri
yaş : kötükorkuluzor
yaylanmak : çekilip gitmek
yemlik : kumarda kandırılıp parası alınan kimse
yeşermek : çok beklemek
yeşillenmek : 1.birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmeksarkıntılık yapmak 2.başkasının malında gözü olmakelde etmeye çalışmak
yırtık : utanması çekinmesi olmayan
yolunu bulmak : yasal olmayan yollardan kazanç sağlamak
yollu : kolayca elde edilen kadın
yutmak : iyice eksiksiz olarak öğrenmek
yüklü : 1.çok sarhoş 2.varlıklıparalı
yürümek : ölmek
yürütmek : habersiz almakçalmak

Z

zamazingo : dostmetres
zamkinos : 1.adı birden hatırlanamayan küçükdeğersiz şeyler için kullanılır 2.dostmetres 3.kaçma
zamkinos etmek : kaçmak
zarta : yellenme
zartayı çekmek : ölmek
zemzem kuyusuna işemek : adı anılsın diye herkesi iğrendirip kızdıran kötü bir iş yapmak
zımbalamak : bıçaklamaköldürmek
zırtapoz : zıpırutanmazsaygısızhayta
zırtapozluk : haytalık
zirzop : aklına eseni yapan
zirzopluk etmek : uygunsuzyakışıksız davranışlarda bulunmak
zokayı yutmak : aldatılıp zarara sokulmak
zom : 1.olgun kimse 2.çok sarhoş olan
zom olmak : çok sarhoş olmak
zula : kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer
zula etmek : çalmakaşırmak