Gök,Mağara ve Kurt Sembolleri

Türk Ulusunun binlerce yıldır Agarta Ve Şambala ile nasıl bir diyaloğu olduğunun açıklamalarını yaparken tarihin derinliğine inmek gerekir.Ezoterik bilgilerin bir kısmının sergilenmesi bile düşünce ufkumuza yeni bir bakış açıları kazandıracaktır.Bu anlatılan bölümlerin gerçekliğini ruhunda duyanlar,yeni ve gizli bilgilerin gelmesiyle kendi ulusunu daha yakından tanıyacaktır.Prof.Dr.Bahaeddin Öğel'in ''Türk Mitolojisi''adlı kitabından alıntıladığı aşağıdaki beyit,Türk Ulusunun misyonunun anlatıldığı satırlar olarak müthiş bir örnektir

Gök

''Yer ile gök arasında bir kutsal kapı varmış,

Çift başlı büyük kartal,bu kapıyı tutarmış.

Söz dışında kalmasın,bilsin herkes bu işi

Oğuz Han'ın yanında,vardı bir koca kişi,

Sakalı ak,saçı boz,çok uzun tecrübeli.

Altın'dan bir yay gördü,uyur iken uykuda,

Yayın bulunuyordu,üç gümüşten oku da,

Ta doğu'dan Batı'ya,altın yay uzanmıştı.

Üç gümüş ok kuzey'e sanki kanatlanmıştı.

Anlattı Oğuz Hana uyanınca uykudan,

Rüyayı tabir etti,içindeki duygudan.

Dedi: Bu düş sana,dirlik düzenlik versin,

Rüyamda ne gördüysem,Gök Tanrı'nın sözüyle,

Seni de öyle yapsın,Gök Tanrı kutsal özüyle.''

Gökyüzünden inen ışıklar Türk Mitolojisi'nin karekterini belirleyen motiflerden biridir.Türk Mitolojisi'nin karekteristik özelliklerini taşıyan pek çok efsanede ''gökyüzünden inen ışıklar'',''ağaç'',''nehir'',v e ''göl'' sembolleriyle birlikte kullanılmıştır.Birbirlerini destekleyen ve birbirlerini açan bu sembollerin birlikte kullanıldığı efsanelerden biri de 'Uygur Türkleri'nin Türeyiş Efsanesi'dir.

Bahaeddin Öğel'in ''Türk Mitolojisi'' kitabında 'Kurttan Türeyiş'şöyle anlatılır:

Mağara

''Büyük bir Hakan varmış,Gök Tanrı'ya taparmış,

Üç güzel kızı varmış,hep evine kaparmış,

''Benim kızlarım,'' dermiş, 'çoktan Tanrı'ya ermiş,'

'Nasıl bir insanoğlu,bu kızlara değermiş!'

Kızlarıalmış,gitmiş,yüksek bir dağa çıkmış,

Kızları hayran kalmış,burada gök çok acıkmış.

Demiş; burada bekleyin,Tanrı'ya dua edin,

'Eğer Tanrı almazsa, başka illere gidin!'

Kızlar çok beklemişler,'Tanrı gelmez,' demişler,

Bir erkek kurt görünmüş, kurdu benimsemişler.

Kurt dağın etrafında,dolanmış her yanında,

Küçük kızın kaynamış,bir aşk ,sevgi kanında.

Küçük kız demiş:'Gel!' demiş.

'Bu kurt seni yer!' demiş

Fakat kız dağdan inmiş,kurt;'Elini ver!'demiş.

Kurt kızı eve almış,bir mağraya dalmış,

Orada yaşamışlar,soylarıda ün salmış!''

Bura da görüldüğü üzere ,mağradan söz edilmiştir.Mağara kültü,Türklerin ezoterik yönlerini göstermesi açısından ayrı bir değere sahiptir.

''Tolga ile selenge , birleşir dökülürmüş,

Suların kavşağında bir ada görülürmüş.

Adanın ortasında,bir tepe göğe ermiş,

Tepenin tam üstünde ,bir kayın göğe ermiş.

Gün olmuş zaman olmuş,bir ışık peyda olmuş,

Işık gökten inince,kayın da nurla dolmuş,

Ne zaman ki gün batar,ışık gökten inermiş,

Kayından sesler çıkar,herkes müzük dinlermiş.

Bunu duyan Uygurlar,hep birden şaşırmışlar,

Bu durumu görenler, Aklını kaçırmışlar

On ay on gece kayın,ışık ile sarılmış.

Bir gün tam şafak leyin, kayın birden yarılmış,

Beş güzel çocuk çıkmış,kayının ortasından,

Gözleri kamaştımış,bakmışlar arkasından

Gün olmuş zaman olmuş,hepsi kocaman olmuş,

Küçükleri 'Böğü-Han',UYgurlara Han olmuş.''''Çadırları kurup, derin uykuya daldı.

Tam tan ağarıyordu,çadıra bir nur daldı.

Bir erkek kurt göründü,ışıkta soluyarak.

Bir kurt ki, gök yeleli.

Bir kurt ki,göm gök tüylü.

Bakıyordu Oğuz'a ışıkta uluyarak.

Döndü bu Kurt Oğuz'a tıpkı bir insan gibi.

Ağzından sözler döküldü , tıpkı bir lisan gibi.

Dedi:

Ey! Ey! Ey! Oğuz ey.Bilirim ne dilersin.

Urum'un illerinde,savaş ve uğraş istersin.

Ey Oğuz! askerini, ben kendim güdeceğim.

Ordunun en önünde ,kendim yön vereceğim.'

Toplattı çadırını Oğuz bunu duyunca.

Ordusuna gidince hayretle gördü şunu:

Bir büyük erkek kurt ,askere öncü gibi!

Gök tüylü ,gök yeleli,yol veren izci gibi!

Yürür durur önlerden.

Nihayet durdu Gök kurt nice sonra günlerden,

Duruverdi Oğuz'un ordusu da ardından.

Bir nehir vardı. İdil-Müren adında.''

Bahaeddin Ögel

Türk Mitolojisi