Felsefeciler şairlerden ne öğrenir?

Hilmi Yavuz

SÜREYYA SU
Martin Heidegger, o ünlü argümanında, felsefeyi içinde bulunduğu ümitsiz durumdan kurtaracak tek imkan olarak şairleri ve şairane düşünmeyi göstermişti. Hilmi Yavuz’un Felsefe Yazıları, Heidegger’in bu görüşünü akla getiriyor. Kitabın satırlarında bir şairin felsefî düşünceye verebileceği ilhamlara rastlıyoruz.
FELSEFE YAZILARI, HİLMİ YAVUZ, TİMAŞ YAYINLARI, 200 SAYFA, 13,5 TL

Felsefe, modernliğin doğuşuna tekabül eden süreç içinde düşünmeyi matematiksel kurallara göre işleyen bir mantığa dayalı akıl yürütmeye ve anlama yetisine indirgeyerek onu bilimsel prosedürlere tâbi hale getirmiş ve disipline etmeye çalışmıştır. Böylece felsefe tarihinde çok örneği bulunan felsefe sistemlerine hapsolarak düşünme denetim altına alınmıştır. Öte taraftan düşünme, aslında Aydınlanma’nın vaat ettiğinin aksine hayattan yalıtılarak, birtakım düşünce binalarında yaşayan “uzman” insanların kendi aralarında geliştirdikleri özel bir dille yapılan teorik tartışmalar haline gelmiştir.

Felsefi düşünmenin, modernliğin tarihindeki bu dönüşümüne en açık şekilde dikkat çeken Martin Heidegger olmuştur. O, özellikle geç dönem eserlerinde sürekli bu konuyu işleyerek içinde bulunduğumuz durumun vahametini belirtmiştir: “Artık düşünülmeyen bir çağdayız.” Burada sahici ya da bilgece düşünmek için bizi ümitsizlikten kurtaracak tek imkan olarak şairler ve şairane bir düşünme gösterilmektedir. Gerçekten de özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeye başlayan ve temelinde Heidegger’in düşüncelerinin önemli etkileri olan yapısalcılık sonrası düşüncenin felsefeye getirdiği heyecan ve yenilikte, belli başlı temsilcilerinde görülen şairane tavır ve edebi biçemin payı olduğunu söyleyebiliriz.

Türk düşüncesi ve şairler

Bizim çağdaş düşünce tarihimizde de felsefi düşüncenin gelişmesi önemli ölçüde bu şairane tavırdan beslenmektedir. Hatta genel olarak Türk düşüncesi diye bir gelenekten söz edeceksek şairlerin burada öne çıktıklarını söyleyebiliriz. Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesinde meslekten felsefeciler kadar, belki daha çok, şairlerimizin katkıları olduğunu yadsıyamayız.

Çünkü şair-düşünürler felsefeyi teorik bir disiplin olmanın ötesine taşıyarak hakikatle, varlıkla, olaylarla ve genel olarak hayatla ilişkiye sokmakta ve bilgece bir düşünme biçimi olarak ortaya koymakta daha hünerlidir. Çünkü şair-düşünürler, felsefeciler gibi varlıkları ve olayları aklın idelerine tâbi kılmakla ilgili değillerdir; bilakis onlardaki anlamın akılla ve vicdanla idrakine imkan verecek şekilde ortaya çıkmasıyla ilgilidirler. Bir şair, şiirindeki özlü bir ifadeyle, bir şeyin hakikatini bize bir felsefecinin sistemli bir düşünceyle ortaya çıkarmaya çalıştığı yapıtından çok daha açık gösterebilir.

Bu yüzden, Heidegger’in ifade ettiği gibi, bu şairane düşünme biçimi, felsefeden daha özgün düşünür, her türlü mutlak bilgi iddiasını bir yana bırakarak daha mütevazı bir görev üstlenir. “Dili basit söyleme içinde toplar”. Böylece, “dilde göze çarpmayan saban izleri açar. Bunlar, ağır ağır yürüyen çiftçinin tarlada açtığı saban izleri kadar bile göze çarpmayan izlerdir.”

Ne var ki, ayırt edilmesi gereken bir husus, her şairin düşüncesinin şairane bir düşünmenin ürünü olmadığıdır. Genel olarak, sanatçılarda görülebilen güçlü egonun, ben-merkezciliğin şairlerin düşünmelerindeki sahihliği bozduğu unutulmamalıdır. Şairane düşünce, şairlerin benliklerini merkeze koyarak, farklı düşüncelerle ilişkiye girmeyen, bir diyalog kurmayan, tartışılabilir olmayan, bazen saçmalığa, bazen de lirizme varan buyurgan ifadeler değildir. Bu gibi örneklere bugün düşünce dünyamızda rastlıyoruz.

Şairane düşünme, bilakis asli olarak felsefi bir düşünmedir. Bu yüzden felsefece tartışabilen ve sorular üretebilen bir düşüncedir. Düşünce dünyamızda bunun için gösterilebilecek yetkin bir örnek Hilmi Yavuz’dur. Hilmi Yavuz, edebiyatta olduğu kadar felsefede de güçlü etkiler bırakabilmiştir. Onun felsefedeki gücü, öncelikle, hem Batı düşüncesine hem Doğu/İslam düşüncesine olan vukufiyetinden geliyor. Bu niteliğin, maalesef çoğu “uzman”da ya da meslekten felsefecide olduğunu söyleyemeyiz. Hilmi Yavuz’un düşüncesinin kuşattığı bu geniş alan, belki felsefe yazılarında “uzman” görüşüne özgü o kapsamlılık ve referans bolluğu olarak yansımıyor ama onlarda bulunmayan ve daha önemli olduğunu düşündüğüm, yalınlık, yoğunluk ve derinlik olarak kendini gösteriyor.

Ne gösteri ne hamaset…

Bu özellikleriyle, Hilmi Yavuz’un Felsefe Yazıları, geniş felsefe toprağında taze tohumlar atmak üzere açılmış saban izlerine benziyor. Küçük, yer yer belirsiz izler belki; ama o izleri takip edenlerce genişletilebilecek ve işlenebilecek izler. Nitekim kitaptaki konu başlıklarına baktığımızda bu benzetmenin doğruluğunu görebiliyoruz. Felsefi düşüncede yeni tartışmalar açmak için yapılan derinlemesine sorunsallaştırmaları içeriyor metinler. Kitabın satırlarında ilerlerken bir şairin felsefi düşünceye verebileceği ilhamlara rastlıyoruz. Bundan olsa gerek, birçoğu yıllar öncesine ait yazılardan oluşmasına rağmen kitap hâlâ güncel ve güçlü bir etkiye sahip. Kitapta ele alınan kişiler ve felsefi konular düşüncenin gündeminde sürekli tartışılıyor.

Hilmi Yavuz’un Felsefe Yazıları’nda öne çıkan diğer bir husus da, bazı yazılarında ele aldığı, felsefe ile bilim arasındaki ilişki. Bu konuya verdiği önem, onun felsefi tartışmalarında açıkça kendini fark ettiriyor zaten. Kitapta her konuyu bilimsel bir özenle ele aldığını görüyoruz. Onda şairane bir düşünce olarak felsefe, salt aforizmalar ve söylevlerden oluşan bir edebiyat şeklinde karşımıza çıkmıyor. Felsefe ile bilimin birbirlerine tâbi oldukları değil, birbirlerini dönüştürdükleri bir düşünce onunki. Hilmi Yavuz felsefe ile bilim arasında bir ilişki kurmaya çalışmakla beraber, onun bilimselliği açık uçlu, devamlı, değişen, ironik ve poetik nitelikleri haiz ve nakledilemez bir doğruyla ilgilidir.

Felsefe Yazıları, neolojilerle süslü kapalı bir dille yapılan bir felsefe bilgisi gösterisi ya da hamasetle yapılan önemi kendinden menkul fikirlerle yapılan bir tefekkür temsili özelliği taşımıyor. Hem ilim hem irfan zaviyesini kaynaştırmaya çalışan bir düşünme edimine mütevazı bir katkı sağlıyor. Felsefe Yazıları, şair olarak bir düşünürün, düşünmenin kendisinden başka bir amacı olmayan düşünce serüveninde yaptığı tartışmalardan ve ürettiği sorulardan oluşan belli başlı uğrak yerleri üzerine bir anlatı sunuyor.

Bölüm: Edebiyat
Sayı: 57 Kitap Zamanı