SÖYLEME


Ey sabâ esrâr-ı zülf-i yâre söyleme

Ki sakın vakt-i seher bülbül-i zâre söylemeİhtiyârsız eylemiş zevk-ı derûnî gönlümü

Zevrak-ı dil zevkıni Mansûr-i dâre söylemeKemân-ebrûlerin tâkına kurbândır bu cân

Zülf-i zer kıykâc-külâh hurşîd-i yâre söylemeGül gülistân-ı Melâhat serveridir sevdiğim

Iklîm-i Çîn’e varırsan müşg-bâre söylemeNâzını mehpârelerin ehl-i muhabbet çeker

Sakla bu cevheri cânda bir nigâre söylemeGir derûn-i dilbere vakt-i seher şebnem gibi

Kûh-sârlar çevresinde lâle-zâre söylemeGülbe-i gönlünde görsen sâf sâf güller güzel

Şevk-ı iftihâr ile çigninde câre söylemeSer-fürû et server-i hûbâne eyle ilticâ

Dil-nişîn ol derdini her gam-küsâre söylemeKetm-i esrâr eyle LUTFÎ bâri ağyâr duymasın

Der-i dergâh-ı haremde yâr-i gâra söyleme


Alvarlı Muhammed Lütfi