100 SORUDA BEDİÜZZAMAN
SAİD NURSİ

YAZARI: HEKİMOĞLU İSMAİL
ESER HAKKINDA
Bediüzzaman Hazretleri şu 20. asırda hakkında en çok yazı yazılan ve konuşulan insanların başında gelir.Dost düşman herkes birşeyler söylemiş.Temsil ettiği fikre muhalif olanlar vatan haini,cumhuriyet düşmanı derken ,sevenleri müceddit nazarıyla bakmış, bizzat talebeleri tarafından mehdii muntazır olarak görülmüştür.Bediüzzaman Hazretleri gençlik yıllarındaki aksiyonuyla idarecilerle görüşmüş memleketin hali hazır ve istikbaliyle alakalı gerek sohbetlerinde gerekse gazetelerde yazılar yazarak görüşlerini düşüncelerini bildir miştir.Çeşitli dernek faaliyetlerinin içerisinde bulunmuştur.Bugün bile hala geçerliliğini koru yan zamanı aşan tesbitleriyle alem-i İslam'ın hastalığını teşhis etmiş ve tedavi yollarını göstermiştir.Özellikle bu hastalıkla rın içerisinde iftirak,fakru zaruret ve cehalet üzerinde çok durmuştur.Eserlerinde bir taraftan insanı objektif olarak ele alarak kalp-kafa , madde-mana bütünlüğü içerisinde bir eğitimin üzerinde duruken alem-i İslam'ın arasındaki iftirakı gidermek için doğuda bu gayeye matuf bir üniversite açılması için ciddi gayret göstermiştir.Zira bu üniversite İslam Ale minin üç büyük milleti olan Türk, Kürt , Arap milletlerini birbirlerine yaklaştıracak ara daki iftirakı izale edecek ve bir gaye-i hayali olan İttihad-ı İslam'ın küçük dairede bir numunesini teşkil edecektir.Alem-i İslam'ın içine düştüğü fakr-u zarureti aşmak için her insanın bir sanat dalında ihtisaslaşması insanların güçlerini biraraya getirerek iştirak-ı amal düsturuyla aralarında zaman tanzimine gidilmesi karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ve aramızda emniyet duygusunun yayılması üzerinde durmuştur.Modern iktisatçıların daha yeni yeni üzerinde durmaya başladığı insanların kendi işinin sahibi haline getirilmesi, çok ortaklıklı fabrikalar tesis edilmesi prensibi olan " Beşer esir olmak istemediği gibi ecir de olmak istemeyecektir." sözleriyle iktisadi tarihimize de ışık tutmuştur.Aslında O farklı birşey söylemiyordu.İslam ne diyorsa günümüz şartlarında izahlar getirerek sunuyordu.Onun için Bediüzzaman'ı anlamak demek İslamiyet'i anlamak demekti.Çünkü O sadece İslamiyet'i yaşamıştı.Bir damlaydı ama okya-nusa ulaşmıştı.Eserlerinde temsil dürbünüyle uzak gibi görünen fikri meseleleri yakınlaştır-mış ,muğlak ve mudil pek çok meseleyi vuzuha kavuşturmuştur.O, Alem-i İslamı yıkık dökük bir kaleye benzetir.Bu kalenin taşları dağlar büyüklüğündedir.Bin yıldan beri müfsit aletlerle rehnedar edilmiş vicdan-ı umumiyi esrelerinde göstermiş olduğu çeşitli fikri ilaç-larla tedaviye koyul muştur.Eserlerinde Alem-i İslam'ın kalb ve kafasında derin yaralar açan şüphe ve vesvese verici yaklaşık altıyüz suale cevap vermiştir.Kendine has enfes me-toduyla müşteşrikler tarafından ortaya atılmış şüphelere yer vermeden sadece cevaplarını vermiştir.Eserlerinin felsefe ağırlıklı olması en çok hücumun o kanaldan gelmesinden dola-yıdır.Felsefe ile uğraşan pek çok İslam aliminin boğulduğu meseleleri ami bir insana dahi bir fikir verecek kolaylıkta izah etmiştir.İbn-i Sina gibi bir alimin "Haşr'e inanırız fakat akıl bu yolda gidemez." dediği,İmam-ı Azam'ın talebeleri konuşmaktan men ettiği kader mese-lesi gibi itikadi meseleleri harika bir üslupla bütün şüpheleri izale edecek bir mahiyette izah ve isbat etmiştir.Bediüzzaman Hazretleri bir toplumdaki içtimai ve fikri farklılıkları o top-lumun zenginliği olarak görmüş bu farklılıklar toplumun hoşgörüyle kaynaya kaynaya bir bütünlük meydana getireceğine dikkati çekmiştir. Tarikatların tarihi misyonunu ifade ederek yirminci asırdaki konumunun ne olması gerektiği üzerinde durmuştur. Zamanın şa-hıs zamanı değil cemaat zamanı olduğunu söylemiş şahısların Kur'an güneşine perde ol-madan bir reşha gibi O'na ayine olmaları gerektiğini söylemiştir.Özellikle içtimai hayatı ayakta tutan iki temel esas ihlas ve uhuvvet üzerinde hassasiyetle durmuştur.Dinin reform adı altında içtihad meselesini suistimal ederek deforme edilmesine karşı çıkmış, içtihad ka-pısını açmak yirminci asırda sağdan soldan su almaya başlamış İslam gemisini batırmakla eş anlamlı ihanet olacağını beyan etmiştir. Mezheplerle alakalı olarak "Hakk birken nasıl oluyor da birçok mezhep olabiliyor. " gibi itirazlara her mevsimde ayrı elbise giyildiği gibi mezheplerin de farklı mizaçtaki insan topluluklarına uygun bir mahiyet arzettiğini bir içtimai yaramız olan Alevilik -Sünnilik meselesini dış mihraklar tarafından içimizde çıka-rılan sun'i meseleler olduğunu gerek Aleviler'in gerek Sünniler'in bu oyuna gelmemelerini ısrarla tavsiye etmiştir.
Bediüzzaman Hazretleri pek çok ehl-i aşkın vedud ismine mazhar olduğunu , kendisinin de Kur'an hakikatlarına dellallık hengamında Rahim ve Hakim ismine mazhar olduğunu söylemiştir. İslam aleminde ilim yerini cehalete bırakınca pek çok müteşabih ayet ve hadisler yanlış anlaşılmış temsiller hakikat zannedilmiş ve İslam dininin içerisine pek çok hurafe karışmasına sebebiyet verilmiştir. Üstad bu müteşabih ayet ve hadislere izah getirmiş tenkit edilen bazı Kur'an ayetlerinin aynı mucize olduğunu göstermiştir. Risale-i Nur Kur'an'ın modern bir tefsiridir. Mehmet Akif'in "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı Asrın idrakına söyletmeliyiz İslam'ı." ifadelerine bu asırda mazhar olmuştur.
Eser hakkında bu kısa malumattan sonra Üstad hakkında ortalıklarda gezen yanlış iddialara cevap verip O'nu kendi kimliğiyle tanımaya çalışacağız.
a)İttihad-ı Terakki ile Üstadın ilişkisi var mıydı?
İttihad-ı Terakki ilk kez 1895'te Ermeni harekatı karşısında varlığını belli etti.Bunlara Osmanlı’da ilk siyasi parti de denilebilir. 1897’de haklarında soruşturma açıldı bir kısmı sürüldü ,bir kısmı Paris’e kaçtı.Jöntürklerle bütünleştiler.Gayeleri 76 anayasasını yürürlüğe koydurmak ve meşrutiyeti tekrar ilan ettirmekti.Bu nedenle Sultan II.Abdülhamid’e muhaliftiler.
Hazret-i Üstad bunların faydalı fikirlerini desteklemiş; kavmiyetçilik ,din düşmanlığı ,Batı taklitçiliği gibi konularda da karşı çıkmıştır.
Osmanlı Devleti’nde yeniçeri isyanı çoktur. Ama ordunun ilk defa siyasete karışması başka partilere hayat hakkı tanınmaması , siyasi enaniyetle hedefe yürüme İttihat ve Terakki ile başlamıştır.
II. Meşrutiyet’in verdiği imkanlarla 1913’te siyasi parti haline gelen bu cemiyet Bab-ı Ali baskını ile iktidarı ele geçirip Enver ,Cemal ve Talat üçlüsü Devlet idaresini ele aldı ve 1918’de devletle birlikte yıkılıp gittiler.
b) Hazret-I Üstad Kürt müydü?Zira mahkemelerde Said-i Kürdi deniyordu.
İnsanın anadili onun ırkını tayin eder.Üstadın anadili Kürtçe olduğundan Kürt diyenler olmuştur,fakat aslı seyyidtir.
c)Kürt Devleti kurmak istemiş midir?
Kendisine yapılan devlete isyanla alakalı tekliflere tepki gösterip ayaklanma niyetinde olanları da vazgeçirmiştir.

d) Daru’l hikmeti’l İslamiye nedir?
1918’de Sultan Reşad’ın fermanı ile Şeyhülislam Musa Kazım kurmuştur. 1922’de kapatılmış olan bu teşkilata İslam Akademisi veya Yüksek İslami Şura da denilebilir.
e) Üstad II.Abdülhamid’e karşı çıkmış mıdır?
Üstad kendisiyle görüşmemiş ,dilekçeyle başvurmuş, Şarkataki durumu anlatmı ve üniversite açmasını teklif etmiştir.Yıldız Sarayı’nın da Üniversite yapılmasını maddi manevi kalkınmaya hız verilmesini istemiştir.
Lozan Anlaşması’ndan sonra gelecek dini yasakları hisseden bir kısım münevver zamanı tayin edemediklerinden hata edip taşları II. Abdülhamid’e atmışlardır.Üstad “Maksat doğru fakat hedef hata “ diye buyurmuştur.
f) Teşkilat-ı Mahsusa nedir? Üstad’ın ilişkisi var mıdır?
Haber alma servisi bugünkü M.İ.T Ortadoğunun zengin petrol yataklarına sahip olmak isteyen İngiltere Osmanlı Devleti’ni bölüp parçalamak istiyordu. Lawrens gibi pekçok casus Ortadoğu’da cirit atıyordu.Buna mukabil Enver Paşa müslüman birliğini temin etmek gayesiyle Teşkilat-ı Mahsusa’yı kurdurmuş,dünya müslümanlarının ecnebi devletlere karşı cephe alıp güç olabilmesi için Ortadoğu ile beraber Hindistan,Endonezya,Afganistan ve Afrika ülkelerine adamlar gönderilerek bazen panislamizm bazen pantürkizm havasında güç toplamaya çalışıyorlardı.Ecnebilerin de ençok korktuğu kelimeler bunlardı. Bunun için her türlü birlik ve beraberliği önlemeye çalıştılar. İttihatçıların başa geçmesi ve Nazım ve Mahmud Şevket paşaların öldürülmesi herşeyi bitirdi.
İttihad-ı islamla alakalı pekçok konuşmalar yapan Üstad bu çalışmaları nedeniyle Teşkilat-ı Mahsusa safında zannedilmiştir.
Üstad’ın teşkilatla,teşkilatın da bu günkü M.İ.T.ile alakası yoktur.
g) Tevhid-ı Tedrisat kanununu açıklar mısınız?
3 Mart 1924’te kanun kabul edildi.Öğretim ve eğitimin bütünü MEB’e bağlandı.1924’te yayınlanan bir genelge ile dini esasa dayalı eğitim ve din propagandası yasaklandı.Okullardan dini semboller ve işaretler kaldırıldı, 1 Haziran 1926 yılında okulların bütününe Mustafa Kemal’in resminin asılması emredildi, işte bu sırada azınlık okullarında kıyamet koptu. İsa(a.s), Meryem Ana’nın resimler asılmayacak bunların yerine Atatürk resmi asılacak .Her okul bulunduğu devlete müracaat etti.Gelen cevap enteresandı.Türkiye’de din yasağı yerleştirebilmek için yardımcı olacağız.”Bilindiği gibi azınlık okullarda sivil elbise giymiş rahipler, rahibeler ve papazlar öğretim üyesi idi.Bunlardan mutaassıp olanlar “hayır” cevabı verdiler.Onlar için azizeler odası yaptılar.Hristiyanlıkla ilgili resim,heykel ve işaretleri bu odaya yerleştirdiler.
h)Bediüzzaman mevcut eğitim sisteminin dışında bir eğitim mi getiriyor?
Eğitim nedir?Eğitim önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında değişmeler sağlayan planlı faaliyetlerdir.Öyleyse her devlet önceden belirlediği amaçlara göre halkı eğitir.Bundan dolayı devletlerin eğitim sistemi farklı farklıdır.Peygamberimiz Allah’tan başka ilah yoktur diye işe başlamış. Demek başka ilahlar edinenler de varmış. Nemrut firavun gibi insanlar nefis, kötü alışkanlıklar vs. Bir bakıma İslami eğitim putları deviriken öte yandan insanı Allah inancına bağlıyor. Anayasada yer alan Atatürk milliyetçiliği ahlak, maneviyat, kültür, laiklik, cumhuriyet, demokrasi gibi kelimelerle yeteri kadar tarif edilmemiştir. Herkasin anlayışı farklı farklıdır. Eğer 70 senede 5-10 kelimede ittifak sağlanamadıysa bu nasıl eğitimdir.
Bediüzzaman 1400 senelik İslami eğitimi devam ettirmeye çalışmıştır. Kur’an’a bağlı ilimlerin yanında okul ders kitaplarının da doğru hedeflerini göstermiş, inkarcılık yerine Allah’a imanı ve O’na itaati göstermiş ve anlatmıştır.
Risale-I Nur’lar müslüman halka İslamiyeti öğretiyor ki gerçek eğitim de budur.
i)Kültür mü yoksa zihniyet değişikliği mi?
Her milletin kendine ait kültürü vardır.Aynı şeyi kıtalar için de söyleyebiliriz.İslamiyet ise bunların dışında bir kültür ortaya koyar.Fakat kültürler arasında sınır olmayacağından bunlar az-çok birbirlerine karışır .Böylece bir “Dünya kültürü” ortaya çıkar.
Her zaman zayıf kuvvetliyi taltif eder.19.asırda şiddetlenen Batılılaşma cereyanı zayıf Osmanlı’nın güçlü Avrupa’yı taklidinden ibarettir.
İslam’ın emrine girmeyen akıl pozitivist aklın emrine girer.
Şurası hiçbir zaman unutulmamalı ki; her başarıda her üstünlükte bir veya birkaç tane İslami hikmet vardır.
Dinle aklı bütünleştiremeyenlerden hikmet ve meziyetler kaçıp Avrupa pazarlığında kendilerine müşteri bulurken Müslümanlar da Avrupa’ya pazar olmuş.
Eğitim ,kültür ve zihniyet değişikliği… Bu üç kelimede soruların bütünü düğümlenmiş .
Ekseri müslümanlar eğitimden ,kültürden ,zihniyet değişikliğinden öylesine uzak ki;insan gayriihtiyari soruyor.”Neye yakınlar”
j)Devlet felsefesi veya resmi ideoloji olmalı mıdır?
Atatürkçülük hem devlet felsefesi hem de resmi ideolji olarak kabul edilmiştir. Fakat Atatürkçülük tartışmaya açık değildir.Böylece akıldan ilimden uzaklaşıp doğmatik bir hal almıştır. Bu sebeple devletin Atatürkçülük anlayışı ile bir kısım zümrelerin “sınıfların” hatta insanların Atatürkçülük anlayışı arasında farklar vardır.
Sosyalistler de kapitalistler de Atatürkçü geçiniyor.Birbirine zıt ekonomik sistemlerin Atatürkçülükte müşterek nokta bulmaları mümkün değildir.Kaldı ki sosyalizm de kapitalizm de yerini yeni sistemlere terkediyor.Peki;Atatürkçülük halen 1938’deki halini devam ettirecek mi?
Evet ,Osmanlı kurulurken dinle akıl bir bütündü.Osmanlı yıkılrken akıl ,mektep ve medrese ,seccade ile tezgah birbirinden ayrılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti ise Batılılaşma cereyanı ile sadece akla istinad etmiyordu.Çünkü Batı Hristiyandı.Dolayısı ile İslam medeniyetinden Hristiyan Medeniyetine geçiliyordu.Bunun için camiler boşaldıkça kahveler doluyordu.
Demek ki Osmanlı Devleti gerileme devrinde din ve aklı birbirinden ayrılması ne kadar hatalı ise cumhuriyet devrinde aklın batının emrine verilmesi de o kadar hatalı olmuş.
Bugün 70 yaşındaki devlet anarşinin ,enflasyonun, işsizliğin, emperyalizmin elinde sarsılmaktadır.
k)Said Nursi zamanında sağcılık-solculuk çok yaygındı,Nurcular’a sağcı diyebilir miyiz?
Sağcılık solculuk Avrupa’nın içimize attığı oyundur.Müslüman sağcı-solcu olmaz. O sadece müslümandır.
Kur’an’ı kerim’de geçen ashab-ı yemin,ashab-ı şimal yani kitabı sağından veya solundan verirler tabiri ahirete aittir.
l)Bitaraf ne demek ve müslüman tarafsız olur mu?
İnsan pek çok olayda tarafsız olabilir.İdeolojilerde,rejimlerde taraf tutmayabilir.Fakat İslamiyette bir rejim veya ideoloji mukayese ve mücadele planına gidilirse “İslamdan taraf” islamdan yana olmak mecburiyeti vardır.Çünkü İslam’dan yana olmayan İslam’a karşıdır.
Amma öğrenmek niyetiyle sorular sorulabilir.
-Gerçekten melekler var mı?
Bu soruyu cahile değil de alime sorarsa niyeti iyidir. Gayesi öğrenmektir. Mesul olmaz.
Ayet ve hadis mealleri tenkit edilebilir. Müslümanın da tenkit edilecek yönleri bulunabilir. Fakat ayet, hadis ve bizatihi İslamiyet tenkid edilemez.