pentegramkk4 - Pentagramın Anlamı...
PENTAGRAM

Pentagram, Yunancada beş çizgili anlamına gelen pentagrammon kelimesinden türemiştir.
Beş köşeli yıldız demektir.
Genellikle Venüs Gezegeni'yle ve Venüs Tanrıçasıyla ilişkili görülmüştür. Aynı Zamanda
Hz.Süleyman'ın yıldızı olarak da bilinir. Hz.Davut'un 6 Köşeli Yıldızıyla çokça karıştırılabilmektedir.
Birçok toplumca şans getirdiğine inanılır. Cadılar tarafından oldukça kutsal olan bu sembol 5
elementin birleşimini ve uyumunu göstermektedir. Bu Beş Element, Ruh (Akasha-Ether), Ateş,
Hava, Su ve Topraktır. Ateş İradeyi, Hava Zekayı, Su Duyguları, Toprak ta madde alemini
sembolize eder.

Beş köşeli yıldız yada pentagram insanlık tarihindeki en güçlü, en tesirli, en kalıcı sembollerden
biridir. Mayalardan Latin Amerika’ya, Hindistan’a, Çin’e, Yunanistan ve Mısır’a kadar neredeyse
tüm eski uygarlıklarda önemli yeri vardı. Pentagram’a dair en eski kayıt antik tarih öncesi bir
mağara duvarına çizilmiş olarak babiller tarafından günümüze kadar gelmiştir. Bu sembol Tanrıça
Ishtara ithaf eden venüsün yörüngesini gösteren gizli bir semboldü. Peki günümüzde neden kötü bir
ünle anılıyor.

Eski Çağlarda Pentagram

En eski pentagramlar taş devri mağaralarına kazınmış pürüzlü ve eğrili diyagramlardı..
Yıldız şeklinin bazı spiritüel anlamları olduğuna varılırken, erken çağ insanlarında bu beş
köşeli sembol sadece bir bilinmez ve gizdi.
Takip eden uygarlıklarda önemli anlamlar edindi kendine. Genellikle astronomik ve dinsel
anlamlardı bunlar. Sümer yazıtlarında yön tayini için ve görünür beş gezegen için tanımlandı.
Daha sonra Venüs’ün ve Tanrıçanın sembolü oldu.
Antik yunanlı matematikçi ve filozof Pisagor’a göre 5 insanın rakamıydı. Antik Yunan’da vücut
ve ruh 5 katlı bölümden oluşuyordu. Pisagor’a göre, pentagramın 5 köşesi insanı oluşturan 5 elementi
işaret ediyordu. Ateş, su, hava, toprak ve esir yada eter denilen plazma enerjisi. Pisagorcular
pentagramın sağlık tanrıçası Hygeia (hijyen kelimesi buradan gelir) tarafından kutsandığına inanırlardı.
(bu kelime antik yunanca su, toprak, ruh, ateş ve hava kelimelerinin baş harflerinden oluşuyordu.)
Bu özel gösterim şekli yüzyıllarca devam etti ve inanılmaz bir şekilde çeşitli geleneklerin teolojisini
etkiledi ilk Hıristiyanlar İsa’nın yaralarını gösteren bir amblem kullandılar. Bu inanış Pisagorcu element
mantığına bağlı yada benzer bir şekilde ortaya çıktı. Daha sonraları beşgen bir çok doktrine, ezoterik
ortaçağına ve Rönesans, simya kabala, ayinsel sihir gibi inanç sistemlerinde önem teşkil etti.

Pentagram ve Büyü

Wiccanlar, eski Yunan’da olduğu gibi, Pentagram’ı insan vücudunda kullanmışlardı. Wicca, tanrıya yakın
olmak için çeşitli sembollerle ve oluşturulan ilahi bir ortamda yapılırdı. İnanışa göre, şeytani amaçlar
için, çok sayıda sembol ve hareket kötü amaçlı kullanılabilirdi. Bu büyücülerden biri olan Giordano Bruno,
kötüye kullanım hakkında uyarıda bulunmuştur,
Pentagramla yapılan kara büyü bunlardan biridir. ( Pentagram hala Ritüel Sihirin kilit noktasıdır, bir
çok ritüelde kullanılan budur.)
Pisagor fikirlerine dayanan Yahudi Kabbalacı geleneğinde, pentagram hayat ağacında en üstte bulunan
sefirotu yani beş kutsallığı simgeler, Kabbalistler dışında kimse tarafından görülmezler, saf dünyevi
olmayan güçleri simgelerler; adalet, merhamet,bilgelik anlayış ve üstün ihtişam…

Hristiyan Pentagramı?

Rönesansın Hristiyan kabalacıları özellikle pentagramın büyüsüne kapıldı. İsanın ilahiliğine gizemli bir
kanıt oluşturduğu şeklinde bakıldı. Onlara isanın kutsal ruhu bedende taşıdığını simgeliyordu. Meşhur
gösterimlerden birisi de ateşi ve kutsal ruhu simgeleyen ibranice shin harfinin eklenmesiyle diğer
taraflara da incilde geçen tanrının isiminin başharfleri ki söylenişi yaygın olmasına rağmen yanlış
bilinen Jehovah (doğrusu yeşuha yada iesus tur) nın eklenmesiyle oluşmuştur. Pentagram ve Hıristiyanlık
arasındaki bağlantı birçok yerde göze çarpmaktadır. İlk hristiyanlar tılsım ve madalyonları kutsamak
için haçtan önce pentagramla birlikte X ve Phoenix kullanmışlardır. Pentagram isanın 5 yarasıyla
bağlantılıldır. Eski gnostik inançlarda bir olguyu anlatmak için kalemle tek hamle de çizilebilen işaretler
gizemli ve kutsal sayılmıştır. Alfa ve o**** da olduğu gibi…

Anaerkil inanç sistemlerinde pentagram gülle resmedilmiştir. Gotik katedrallerde bulunan bu küçük
beş yapraklı güller çok ta gizemli pentagramlar değillerdir…

Wiccan ve diğer neopagan geleneklerinde pentagram

Günümüzde çoğunlukla pentagramın dinsel kullanımı Wiccalarda ve neopagan geleneklerinde ve satanist
gruplarda mevcuttur. Çoğunluka Wicca ve neopagan geleneklerinde gelişmiş olmalarına karşın 19. yüzyıl
ökültizmindeki gibi ruha tesir eden 4 elementin sembolüdür. Bu geleneklerin bazılarında yine bu sembol
insan aklının bütünlüğünü, ruhun krallığını, insan vücudunu ve dahasını simgeler.

Keçi başı

Keçinin kendisi keçiyi kimi zaman şeytanı temsil ettiğine inanan, onlarla dans eden üstlerine binen
cadıların ortaçağ batılıdır. Bu bağlamda keçi genellikle cinsel baskının ironik bir sembolü oluyor (önceleri
doğurganlığın sembolü olmasına rağmen), böylece modern satanistlerin cinsel ve dinsel baskıya karşı
neden keçiyi seçtiği anlaşılıyor.

Yukarı doğru mu aşağı doğru mu?

Aşağı doğru duran pentagram yeni bir simge ve sadece satanik bir obje değildir. Bir çok pagan
inanışında olduğu gibi berekti simgeleyen boynuzlu tanrıya ithaf eder. Aynı şekilde bazı oluşumların
sınıflarından birine verilen bir nişandır.

Satanik Pentagram

Bir çoğunun aklındaki pentagramın kesinlikle kara büyüyle ve satanizmle ilgisi olduğu yönündedir.
Pentagramın satanizmi simgelemesi 20. yüzyılın ortalarında başlar. Ayrıca bilinen diğer bir yanlışlıkta
tapınakçı efsanelerinden gelen baphomet adı verilen figürle karıştırılmasıdır. Ürkütücü gelen her şeyi
satanist imgesi olarak görmek önyargı hastalığının sonuçlarındandır.

Son Söz…
Pentagram neredeyse tüm çağlar boyunca tanrıça Venüs’ü, doğurganlığı, doğayı oluşturan temel
elementleri simgeledi. Eski astronomlar Venüs yörüngesi boyunca bir pentagram çizdiğini keşfetmişlerdi.
Dolayısıyla böyle bir simgeyi kullananları, sevenleri tan eylemek rahatsız edici. Bilgisizce yapılan
önyargılar gerçekten rahatsız edici.. insanların gördükleri rahatsız ediciyse illaki kötülük içermek
zorunda mı. Bilmiyorum.. her pentagram satanist sembolü değildir...

ALINTIDIR