HOROSKOP NASIL ÇIKARILIR


Güneş'in hangi burçta olduğu*nu belirlemek son derece kolay. Çünkü güneş, bir yıl içerisinde 12 burcun 12'sinde de yaklaşık birer ay kalır. Buna göre güneş'in 21 Mart'tan itaberen burcuna girdiği kabul edilebilir ve bu tarihten bir ay sonra yani 21—22 Nisan tari*hinde bir sonraki burca, Boğa bur*cuna girer. Böylece her ay bir burçta kalarak, o tarihlerde doğan insanların, bu burç adıyla anılma*sını sağlar. Kısacası şu insan Bo*ğa burcundandır değildiğinde, bu insanın güneşin Zodyak'ın ikinci burca olan Boğa burcunda bulun*duğu sırada yani 21 Nisan - 22 Ma*yıs tarihleri arasında doğduğunu anlarız.
Halbuki Ay'ın hangi burçta ol duğunu tespit etmek pek de kolay değildir. Bunu belirlemen ince he*saplar gerektirir.
Sonra yükselen burcun ki özellikle hayatın ikinci yarısı için çok önemlidir belirlenmesi de başlı başına bir olaydır. Yükselen burcu tespit etmek için beheme*hal doğum saatini bimek gerekir. Tabii ki doğduğunuz yerin enlem ve boylamları da yükselen burcu tespit etmede önemlidir. Bunları tespit etmenin bir iki usulü vardır.
Size hem modern, hem de Müslüman Astrolog (münec*cimlerin kullandığı yöntemleri ve*receğiz. Tabii her iki usulde de yüzde 5-10 yanılma payı mevcut*tur. Hatasız ve net bir horoskop için ğök günlüğü denilen Efemeris bulundurmanız, doğ'im yerini*zi tam olarak belirlemeniz gereki*yor. Tabii yükselen burcunuzun ne olduğunu doğru olarak tespit edebilmeniz için doğum saatinizi ve doğduğunuz noktada ufukta yeni yükselmeye başlayan geze*geni bilmeniz gerikir.

ŞİMDİ HARİTAMIZI ŞEKİLLENDİRELİM


horoskop - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?

Ünlü Amerikalı astrolog Shei-la Geddes'in yönetiminin esas alındığı bu kısım da verilen bilgi*yi izleyerek kendi yıldız haritanızı yani horoskopunuzu kolaylıkla çı*karabilirsiniz. Sırayla yapacağınız şeylerin anlamını bilmek isterse*niz kitabın "Astrologlar için Astronomi" bölümüne bakın. Ora*da gerekli bilgileri bulacaksınız. Yıldız haritası çıkarmak için Dün*ya Saat Ayarı listesinden yararla*nacaksınız. Doğum yerinize göre Türkiye Saat Ayarı listesi de sizin için çok yararlı olacaktır. Bir yıldız haritasını çıkarabilmek için do*ğum yeri, yılı, ayı, tarihi ve saatiy*le varsa dakikasının da gerekli ol*duğunu belirtelim. Yıldız haritası çıkarılırken, Londra'daki Green*wich rasathanesinin saat ayarına göre hesap yapıldığını bir kere da*ha tekrarlayalım.
Doğum zamanı bilinmiyorsa: Pekçok kimse doğduğu günün ta*rihini bilmekle birlikte saati öğre*nememiş olabilir. Bu durumda bir yıldız haritası çıkaramayacakları*nı sanırlar. Oysa doğum gününe göre bir harita çıkarmak mümkün*dür. Böylece o gün ışıklarla geze*genlerin hangi burçlara düştüğü anlaşılır. Sadece burçların hangi evlere düştüğü, hangi burcun yük*seldiği bulunamaz. Yani Yükselen burcu bulabilmek ve derecesiyle birinci eve yerleştirmek için do*ğum saati gereklidir.
Ama yalnız doğum günü bili*nerek çıkarılan bir harita da size yeterli fikir verebilir. Saati bilinme*yen bir yıldız haritası çıkarmayı düşünüyorsanız Dünya Saat AYarı listesinden yararlanarak; 12'ye gö*re bir harita çıkarmanız gerekir.
Eğer tahmini bir saat biliyorsa*nız durum biraz kolaylaşır. Örne*ğin sabah 6'yla 9 arası doğmuş bi*rini alalım. Bu kimse için saat 6, 7,8 ve 9'a göre ayrı dört harita çı*karılabilir. Birinci ev ve Yükselen burç tipi çizmekte rol oynar.
Yıldız haritası çıkarılan kimse*nin tipine bakılarak hangi saatin doğru olduğu da böylece anlaşı*lır. Böylece çıkarılan dört harita*dan uygun olanı seçilir.
Haritayı çıkarmak için gerekli bilgi: Özel yıldız haritanızı çıkar*mak için size aşağıda yazılı şeyer gerekecektir:
1. Doğum yılınızın Efemeris'i
(Gökgünlüğü). Genellikle Raphael'in Efemeris'i kullanılır. Bununla birlikte türlü dilde Ephemeris'-
mer de bulunmaktadır. Ephemeris'de gezegenlerin hareketi, pozisyonları ve türü bilgiler mevcuttur. Bizde de yabancı eserler satan kitapevlerinden temin edilebilir.
2. Kuzey boylam derecelerini
gösteren bir tablo. Küçük bir dü*zeltmeyle aynı tablo güney boy*lam dereceleri için de geçerli ha*le getirilebilinir. Bunun için enlem ve boylamları bulunan bir dünya haritası işinizi görür.
3.Doğum yerinizin enlem ve boylam dereceleri. Bunu bir atla*sa bakarak bulabilirsiniz.
4.Daha önce d.e belirttiğimiz gibi doğum yerinizdeki yerel sa-attle Greenwich arasındaki farkı da bilmeniz gerekmektedir. Dün*ya Saat Ayarı listesine bakarak Greenwich'le doğum yeriniz ara*sındaki farkı hesaplayabilirsiniz.
Haritanın çizilmesi: Boş gök*yüzü haritalarını kendiniz hazırla*yabilirsiniz. Bir kâğıda çapı 15.5 santim olan bir daire çizin. Bunun içine çapı 13" santim olan ikinci bir daire daha çizin. Bir iletki kullana*rak bu daireyi 30'ar derecelik 12 eşit kısma bölün. Sonra bu 30 de*recelik parçaları da beşer derece olmak üzere ayrıca İşaretleyin.
Nasıl başlayacaksınız: Size iyi bir fikir verebilmek için bir örnek*le işe başlayacağız. 25 Aralık 1976 yılında sabah 6'da New York'ta doğmuş bir çocuğu alalım. Bu ço*cuğun yıldız haritasını çıkaraca*ğız. Onun Yükselen burcunu, sı*rayla diğer evrelere düşen burçla*rını ve yıldızlarının yerlerini bula*cağız. Siz bu işlemi kolaylıkla öğ*renecek ve verdiğimiz örnek yeri*ne kendi doğum tarihinizi koyarak yıldız haritanızı kolaylıkla çıkara*bileceksiniz.


horoskop1 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?

Önce doğum saatinizi Green*wich saatine çevirerek işe başla*yın.
1. Doğum yerinizin enlem ve boylam derecelerini yazın. Enlemi kuzey, güney; boylamı doğu, batı yönünden de belirtiniz. 2.Şimdi doğum saatinizi de yazın. Fakat öğleden sonra doğ-muşsanız. 13,14 gibi sayıları kul*lanmayın. Öğleden sonra başlayıp gece yarısına kadar olan saatleri de sabahmış gibi belirtiniz. Örne*ğin saat 14'te doğdunuzsa "Öğle*den sonra 2" diye yazınız. Hesap*lar buna göre düzenlenmiştir.
3.Türkiye doğu boylamları arasında yer aldığı için, aradaki farkı Greenwich zamanından çıka*racaksınız.
4.Eğer Yaz Saati uygulandığı sırada doğmuşsanız Greenwich zamanında bir saat çıkarın.
5. Böylece Greenwich zamanı*nı bulmuş olacaksınız. Eğer bul*duğunuz saat 24'ten fazlaysa do*ğum günü bir ileriye gidecektir. (Örneğin 25 Aralık 1976'da doğan çocuğu alalım. Yapılan hesap so*nucu 25 saati bulduğumuzu düşü*nelim. O zaman bundan 24 saat yani bir gün çıkarmak gerekir. Böylece çocuğun Greenwich'e göre 26 Aralık 1976 günü sabah 6'da doğduğu kabul editir).
Şimdi 25 Aralık 1976 günü sa*bah 6'da New York'ta doğan çocu*ğun Greenwich'e göre saatini bu*lalım:

Yıldız zamanının bulunması:

horoskop2 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?
Raphael'in 1976 Ephemaris (Gökgünlüğü)'nden alman bu iki sahi/ede Aralık ayındaki yıldız zamanlanyle Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları gösterilmek tedir


Burada Raphael'in 1976 Efeme-ris'inden alınmış iki sayfa görü*yorsunuz. Sayfalar 1976 Aralık ayındaki konumları göstermekte*dir. En solda günlerin'tarihleri, ya*nındaki Sideral Time (Yıldız Zama*nı) sütununda Yıldız Zamanı belir*tilmektedir. 25 Aralık için yıldız za*manı 18 saat 16 dakika ve 30 sa*niyedir.
Doğumdan öğleye kadar olan 1 saatlik fazlasını da çıkarmamız gerekecektir. Böyece 17 saat 16 dakika ve 30 saniyeyi buluruz. Eğer örneğimizdeki saat 11 sabah değil öğleden sonra olsaydı bu 11 saati Greenwich zamanına ekle*memiz gerekirdi.
Greenwich saatinden, saat ba*şına 10 saniye çıkararak veya do*ğum öğleden sonraysa ekleyerek küçük bir düzeltme yapılır. Buna da "Bir gündeki Hızlanma farkı" denir. Astronomi bölümünde bu konu açıklamıştır. Örneğimizde sadece 1 saat farkı olduğu için 10 saniyelik bir düzeltme gereklidir. Doğum sabah olduğu için de bu 10 saniyeyi çıkaracağız. Öğleden sonra doğumlarında bu fark ekle*nir. Bulunan 17 saat 16 dakika 20 saniye doğum anında Greenwich'-in Yıldız Zamanıdır.
Şimdi sıra yine zaman farkının ayarlanmasına gelelim. Bebek New York'ta doğmuştur. Yani Gre-enwlch'in 74 derece batısındadır. Her bir boylam arasında 4 dakika fark olduğuna göre 74'ü 4'le çarp*mamız gerekir. Böylece 296 daki*ka veya 4 saat 56 dakika buluruz. Doğum yeri batıda olduğu için yi*ne Greenwich'in Yıldız Zamanın*dan çıkarılacaktır. Böylece doğum anında Yerel Yıldız Zamanı: 12 sa*at 20 dakika 20 saniye olacaktır.
Eğer Yerel Yıldız Zamanı 24 saatten fazla olursa bulunan sayı*dan 24 çıkarmak gerekir. Kalan sa*at, dakika, saniye Yerel Yıldız Za*manı olarak kabul edilir. Sağda yaptığımız işlemi bütün ayrıntıla*rıyla görüyorsunuz.
Yükselen burcun bulunması: Şimdi çocuğun doğduğu enlemi gösteren Gökyüzü Evleri Tablosu*na bakmamız gerekecektir, size yi*ne Raphael'in gökgünlüğünden alınan New York Gökyüzü Evleri Tablosunu veriyoruz. İlk sütunda Yıldız Zamanının verildiğini görü*yorsunuz Bunu izleyen sütunlar*da 10,11, 12, Ascen., 2 ve 3 yazılı*dır. Ascen diye verilen sütun Yük*selen burcu gösterir.
Yine örnek olarak aldığımız çocuğun yıldız haritasını çıkar*maktayız. Yıldız zamanı olarak 12 saat 20 dakika 20 saniyeyi bul*muştuk. Birinci sütunda buna en yakın olan sayı 12 saat 22 dakika ve 2 saniyedir. Bunu izleyerek As*cen, yazılı sütuna gelelim. Orada 15 derece 38 dakikayı göreceğiz. Şimdi bu sütunun üstüne baka*lım. Ascen, sözünün altında bir burç sembolü göreceksiniz. Bu da Yay'ın işaretidir.
Şimdi sadece Yükselen burç*larla ilgilenmekle birlikte 10 sayı*lı sütuna dönelim. Burada gökyü*zünün öğleni yani gökyüzünün en yüksek noktasından geçen merid*yen verilmektedir. 12 saat 22 da*kika 2 saniyenin karşılığı olarak 6 dereceyi ve sütunun üstünde Te*razi'nin İşaretini görüyoruz. Tekrar gökgünlüğüne dönmeden harita*nın 10'uncu evinin tepesinde 6 de*receyle Terazi'nin bulunduğunu kaydedelim.

horoskop3 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?


1.Doğum anındaki Yere! Yıldız zamanına 12 saat ilave edin veya çıkarın (Hangisi size daha kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz).
2.Bulunduğunuz zamana Yük*selen burcun kaçıncı derecesinin düşeceğini kaydedin. Fakat Yük*selen burç Kuzey Enlem'deki bur*cun zıttı olacaktır.

Burçların Evlere Yerleştirilmesi
Şimdi yandaki horoskop şe*masına benzer olarak çizeceğiniz boş haritaya dönelim. Yükselen burcun 15 derece 38 dakikayla Yay olduğunu bulmuştuk. Bu do*ğuda Yükselen burçtur. Bunu ha*ritanın solunda birini eve yerleş*tirin (Şemada bunu nasıl yapaca*ğınızı görüyorsunuz). Ondan son*rada Yay'ı izleyen burcu ikinci eve ve diğer burçları da sırayla evleri*ne oturtun. Balık'ın işaretini hari*taya yerleştirdikten sonra Koç'tan Yay'a kadar bütün evlere sırayla burçları yerleştirin.

horoskop4 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?horoskop5 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?

Her ev beşer derecelik kısım*lara bölünmüştür. Onun için 15 derecenin nereye düştüğünü ko*laylıkla göreceksiniz. Bütün evler*de 15 derece 38 dakikayı yaklaşık olarak işaretleyiniz. Sonra bu işa*retlediğiniz yerleri zıt burçların işaretiyle birleştirin. Yay burcuy*la İkizler burcu arasındaki çizgi di*ğerlerinden kalın ve belirli olsun. Böylece Yükselen burç Yay, Alça*lan burç İkizlerle belirli şekilde bağlanacaktır. Yay burcunun altı*na 15 derece 38 saniyeyi yazarak belirtmelisiniz.
Kesitler
Evleri birbirinden ayıran çizgi*lere Kesitler denilir. Yükselen burç çizgisinden Oğlak burcu ke-sidine kada gelen bölüm ilk evdir. Diğer evler de saat yönünün ter*sine olarak ilk evi izlemektedir. Son olarak da Terazi'nin 6'ıncı de*recesine Gökyüzü haritasının en yüksek noktasını işaretleyin.
Işıklar ve Gezegenlerin Yerine Yerleştirilmesi
Şimdi yine 1976 gökgünlüğü-ne bakalım. 25 Aralık gününü iz*leyelim. Bizi boylamların verildiği "Long" yazılı sütunlar ilgilendire*cektir. Bir derecenin 60 dakika ol*duğunu hatırlayarak verilen dere*celerin en yakınını almak ye*terlidir.
Güneş simgesi O Long. baş*lıklı sütunda 25 Aral ık'ta 3 derece 50 dakika 18 saniye yazılı olduğu*nu göreceksiniz. O sütunun yuka*rısına bakarsanız Güneş'in üç gün önce Oğlak burcuna geçtiğini an*layacaksınız. Yani 25 günü öğle
zamanı Güneş Oğlak burcunun 3 derece 50 dakika 18 saniyesinde bulunmaktadır. Çocuk öğleden bir saat önce doğduğuna göre en ya*kın 4 derecedir. Yıldız haritasında Oğlak burcuna Güneş'in simgesi*ni çizin ve yanına da 4 dereceyi işaretleyin.
Ay'ın konumu, ay simgeli }) Long. başlıklı sütunda belirtilmiş*tir, öğle vakti Ay'ın 1 derece 18 dakika 21 saniye ile Balık burcun*da olduğunu görüyoruz. Fakat Ay, Güneş'ten çok daha hızlı hareket ederek iterler. Onun için bu konu*da daha dakik olmalıyız. Bir gün önce Ay'ın 17 derece 59 dakika 29 saniye ile Kova burcunda olduğu*nu da göreceksiniz. Demek Ay, 24 saatte Kova'nın 18 derecesinden Batık'ın 1 derecesine gelmiştir. Bu da 13 dereceye eşittir (Her burç*ta 30 derece olduğunu hatırlayı*nız). Ya da Ay her saatte yarım de*rece yol almıştır, ömeğimizde ver*diğimiz çocuk, Greenwich zama*nına göre öğleden 1 saat önce doğmuştur. Böylece Ay'ın 25 Ara-lık'taki durumundan yarım derece çıkabiliriz. Bu da bize yine Ay'ın 1 derece ile Balık'ta olduğunu gös*terir. Ay'ın simgesini de haritada

horoskop6 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?Balık burcunun 1 derecesine yer*leştirin. Yanına 1 dereceyi belirt*meyi de unutmayın (Bunu nasıl yapacağınızı "Işıklar ve gezegen*lerin haritaya yerleştirilmesi" şe*masında göreceksiniz).
Gezegenlerin konumlarını New-York'un gökyüz evleri cetve*linin sağdaki bölümünde bulacak*sınız. Sağdan sola doğru bakacak olursanız gezegenlerin Merkür ile başladıklarını göreceksiniz. Çocu*ğun öğleden bir saat önce doğdu*ğunu hatırlayarak gezegenin en yakın konumunun 23 derece Oğ*lak olduğunu göreceksiniz (Cet*velde Merkür'ün 6 Aralık günü Oğ*lak burcuna geçtiğini de görecek*siniz). 25 Aralık tarihini izleyerek bütün gezegenlerin konumlarını bulun ve yıldız haritanıza yer*leştirin.
Pluto
Pluto, çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için yıllık ko*numları ayrı bir cetvelde belirtilir.
Bu cetvele bakınca 25 Aralık'a en yakın günün 26 Aralık olduğunu göreceksiniz. O gün Pluto'nun boylamı 14 derece 4 dakika Tera*zi burcudur. Bu nedenle Pluto'yu haritanızda Terazi burcunun 14'üncü derecesine yerleştirin

Kontrol

Yıldız haritasını çıkarmış bu*lunuyoruz. Artık bunu yorum*lamaya hazırlanabiliriz. Fakat daha önce haritanın doğru olup olmadığını bir kez kontrol edelim.
1.Önce Güneş'e bakalım. Yükselen burç Terazi'dir ve Güneş de Oğlak burcunun ilk derecelerinde bulunmakta*dır. Onun için Güneş'inde bi*rinci eve girmiş olması gerek*mektedir.
2.Merkür gezegeni Güneş'ten hiçbir zaman 28 dereceden daha fazla uzakta olamaz.
3.Venüs, Güneş'ten hiçbir zaman 48 dereceden fazla uzaklaşamaz. Fakat bu Ve*nüs'ün Güneş'e Merkür'den fazla yaklaşamıyacağı anla*mına da gelmez.


kontrol1 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?


kontrol - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?

kontrol2 - Yıldız Haritası (Horoskop) Nasıl Çıkarılır?