DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
A- Konunun mahiyeti


Bir ekonominin değişik kesimleri arasında olduğu gibi, ülkeler arasındada gittikçe artan yoğun ilişkiler vardır. Bu ilişkiler mal hareketleri, hizmet hareketleri ve üretim faktörleri hareketleri olarak görülmekte olup, bütün ülkeler için söz konusudur. Günümüzde hiç bir ülkenin, dış ekonomik ilişkilerden kendini tam olarak soyutlaması düşünülemez. Uluslar arası piyasada ortaya çıkan bir deyişme, bir kriz, derhal iç piyasalara yansır. 1973’ deki petrol krizi, bunun en büyük örneyidir. Uluslararası piyasadaki deyişikliklerin iç piyasa üzerindeki etkileri ülkeden elkeye farklılık arzeder. Bu ülke ekonomisinin dışa açılma derecesine ekonominin büyüklüğüne ve krizin özelliğine bağlı bir husustur.


Ülkelerarası ekonomik ilişkilerin nibi önemi, 2. Dünya savaşından beri giderek artmaktadır. Zira uluslararası ticaret hacminin artış hızı, dünya üretim hızından daha fazladır. Ülke ekonomileri arasındaki karşılıklı ekonomik bağlar gittikçe artmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerin iktisadi kalkınma ve sanayileşme problemleri dış ekonomik ilişkilerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Uluslararası iktisadi işbirliği kuruluşlarının dış ekonomik ilişkilerdeki etkinlikleri çok artmıştır.


Uluslararası ekonomik ilişkilerin en önemli konusunu dış ticaret hareketleri, yani mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatıoluşturur. Ne geçmişte nede günümüzde uluslararası ticarete başvurmayan bir ülke yokgibidir. Bugün sanayileşmiş ülkeler serbest dış ticaret ve uluslararası uzmanlaşmayı ana ilke olarak benimsemişlerdir. Bu ülkeler geçmişte, dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarını kaldırarak dünyas ticaret hacmini arttırmak yolunda önemli çabalar göstermişlerdir. Azgelişmiş ülkeler ise aksine, serbest ticarete yogun bir müdahalede bulunarak, dış ticareti ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak düzenlemeye çalışırlar.


Genel bir değerlendirmi yapıldığında ülkeler arasındaki ticari ilişkiler üç ana sebebe bağlı olarak açıklanabilmektedir. Bunlar yerli üretimin yoğunluğu veya yetersizliği, uluslararası fiyat farklılıkları ve mal farklılaştırmasıdır.


Dış ticaretin önemli sebeplerinden biri önemli malların bazı ülkelerde hiç üretilememesi, ya da dahili üretimin ulusal ihtiyaçları karşılamaya yeterli olmamasıdır. Dünyada hiçbir ülke her bekımdan kendine yeterli değildir.Ulusal üretimdeki açıkları gidermenin yolu ise dış ticarettir. Ülkeler itibari ile bazı mallarda üretimin hiç olmaması veya eksik olması tabii kaynakların yeryüzüne dengesiz dagılımına teknik bilgi ve ülkeler arasındaki ekonomik gelişme farklarınabağlıdır.


Dış ticaretin diğer bir nedeni de uluslararası üretim maliyetlerinde görülen farklılıklardır. Teknolojive tabii şartlar bakımından belirli malların üretiminde hiçbir engel bulunmayabilir. Ancak ekonomik düşünce tüm ihtiyaçların yerli üretimle karşılanmasının doğru olmayacağını ortaya koymaktadır.


Ülkeler arasındaki üretimin verimliliği açısından farklılıklar vardır. Bazı ülkeler bazı malları üretmede daha etkilidirler, dolayısıyla bu malları daha ucuza mal ederler. Oysa bir kısım mallarda bu derece üstün bir üretim etkinleği görülmeyebilir. İşte bu verimlilik farkları dolayısıylaher ülke fiilen üretebildiği bütün malları değil bunların içinde uluslararası alanda rekabet gücü sağlayacak malları üretmelidir. Bu malları dışarıya satarak nisbeten pahalıya üretebildiklerinide yurt dışından ithal etmelidir.


Dış ticaretin diğer bir nedenide mal farklılaştırmasıdır. Bir endüstriye bağlı firmaların ürettikleri mallar birbirinin benzeri olmakla birlikte aynı mallar değildir. Bunlar arasında dış görünüş ve ambalaj yönünden olabileceği gibi kullanış özellikleri bakımındanda farklar vardır. Öteyandan tüketici tercihleride birbirine uymaz. Bazıları bir malın bir türünü diğerleride birbaşka türünü tercih ederler. Dış ticarete konu olan çok geniş bir mal grubu üzerindeki en çok ticaret ancak tüketicilerin farklı nitelikte malları tercih etmeleri ile açıklanabilir.


B- Dış ödemeler dengesi


Bir ülkenin bir yıl içerisinde tüm yabancı ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini göstermek için belirli bir sisteme göre tutulan kayıtlara ÖDEMELER DENGESİ ve ye ÖDEMELER BİLANÇOSU adı verilir. Ödemeler bilançosu bir ülkenin dış ekonomik durumunun göstergesi olarakekonomik politikanın belirlenmesinde çok büyük önem taşır.


Ödemeler bilançosunun açık yada fazla vermesi milli gelir ve istihdam düzeyi kalkınma hızı ve fiyat istikrarı ve dolayısıyla ekonomik refah üzerinde önemli etkiler dogurur. Dış ekonomik ilişkiler iki ülke arasında parasal bir sonuç doğuran tüm ilişkileri kapsamaktadır. Ekonomik işler parayla yapılabileceği gibi malın malla değişimi şeklindede olabilir. Bunungibi karşılıksız bir mal yada hizmet ödemesi şeklinde yapılan tek taraflı işlemlerde ödemeler bilançosunda yer alır. Aynı şekilde ülkeye para yerine makine ve donatım şeklinde gelen yabancı sermayede ödemeler bilançosunda gösterilir.


Ödemeler bilançosu çift kayıtlı muhasebe sistemine göre tutulur ve uluslararası işlemlerin özelliklerine göre bilaço kalemlerine alacak veya borç kaydedilir. Bunagöre ihracat sermaye ithali alacaklı hesap olup sermaye bakiyesi ithalat, sermaye ihracı gibi kalemler ise borçlu hesap olup borç bakiyesi verir. Diğer bir deyişle ülke sakinleri lehine yabancılar üzerine bir parasal hakkı doğuran ekonomik ilişkiler bilançonun alacaklı tarafına kaydedilir. Yabancılar lehine ülke sakinleri üzerine parasal hakkı doğuran işlemler ise bilançonun borçlu tarafında gösterilir. Bu muhasebe tekniğinin bir özelliği olarak ödemeler dilançosununalacaklı tarafının toplamı borçlu tarafının toplamına eşit çıkar. Dplayısıyla ödemeler bilançosu muhasebe kayıtları anlamında herzaman denktir. O nedenle ekonomik bir dengesizliğin bulunabilmesi yani ödemeler bilançosunda gerçekte bir dış açık veya dış fazla olup olmadığının belirlenebilmesi için özel bazı işlemlere gerek vardır.


1- Ödemeler bilançosu hesapları


Bir ülkenin dış alemle yaptığı çok sayıda ekonomik işlerin ödemeler bilançosuna belirli bir sistem izlenerek kaydedildiğini yukarıda ifade etmiştik. Bu işlemler birbirleriyle benzerliklerine ve ekonomi üzerinde doğurdukları etkilere göre gruplandırılarak çeşitli hesaplar içinde toplanır. Ödemeler bilançosu bünyesel olarak cari işlemler hesabi, karşılıksız trasfer hesabı, sermaye hesahı, altın ve döviz hesabı, net hata ve noksanlıklar diye beş gruba ayrılır.


Hesap gruplarının ihtiva ettiği başlıca kalemleri de gösterecek şekilde aşağıda genel bir ödemeler bilançosu şeması verilmiştir.


ÖDEMELER BİLANÇOSU


a- cari işlemler hesabı

i-mal ticareti ( görünmez ticaret )
-ithalat
-ihracat
ticaret dengesi
ii- uluslararası hizmetler ( görünmez ticaret )
- dış truzim
- işçi gelirleri
- sermaye gelir ve giderleri
- taşımacılık hizmetleri
- özel hizmetler
- hükümet hizmetleri
görünmez işlemler dengesi
cari işlemler dengesi

b- karşılıksız transferler hesabı

c- sermaye hesabı
-uzun süreli sermaye hareketleri
-kısa „ „ „

d- altın ve döviz hesabı
-altın hareketleri
-konvertibil dövizler
-diğer dövizler

e- net hata ve noksan