Duygusal Zeka (EQ)

Hayat yüksek zekalı ama başarısız insanlarla doludur. Bu kişiler zekaları yüksek olmasına rağmen gerektiği yerde gerektiği gibi davranmamış ve hayatta kaybetmişlerdir. Örneğin zekalarını sadece toplumu yermek için kullanmış veya her şeyi küçümsediklerinden ya da basit gördüklerinden uğraşmaya değer bulmamışlar böylece sıradan insanların vardıkları beceri ve başarı düzeyine ulaşamamışlardır. İnsanlarla iyi ilişki kuramamışlar belirli bir hedefe doğru gidememişlerdir. Tembelliklerini yenememiş veya zekalarını kötü amaçlar ve uğraşlar için kullanmışlardır. Zeka bir güçtür,kullanılmaz ya da iyi bir amaç için kullanılmazsa, hiç bir işe yaramaz ya da sadece yıkıcı olur.

fırsatları iyi değerlendirmek Hayatta başarılı olmak için zeki olmak yetmez, duygusal zekanın da yüksek olması gerekir. Duygusal zeka son yıllarda yeni bir kavram olarak ileri sürülmüş olmakla beraber, eskiden beri bilinen akıllı ve uyumlu davranış özelliklerinden başka bir şey değildir. İnsanlarla iyi iletişim kurmak, ne zaman ne yapacağını bilmek,, belirli olumlu bir amaca doğru ilerleyebilmek, kararlı olmak, gelip geçici esintilerden etkilenmemek gibi nitelik ve becerileri içerir.

Duygusal zekanın belli başlı özellikleri şunlardır:

· Kendini tanıma: Duygusal zekası yüksek olan kişi, duygu ve düşüncelerinin, tercihlerinin, eğilimlerinin, zayıf ve kuvvetli yanlarının farkındadır. Yeteneklerini, eğitimin ona sağladığı donanımı bilir. Bunlara dayanarak kararlar alır, kendine hedefler seçer, yani seçimleri ve amaçları kendiyle ilgili gerçeklerle uyumludur.

· Duygularını kontrol edebilme: Anlık başarılardan, hazlardan uzak durmayı bilir. Sonradan pişman olacağı duygu patlamalarına kapılmaz, gereksiz atılganlıklar yapmaz. Karamsar ya da endişeli duygulara kapılmaz, bunların kendisini yapmayı planladığı işerden uzaklaştırmasına izin vermez. Bunları yatıştırmak ve özümsemek için bir yol bulabilir. Düşüncelerini ve eylemlerini belirli bir hedefe odaklayabilir.

· Kendiliğinden güdülenme: Kendi hedeflerini kendisi belirler, başkalarının zorlaması olmaksızın, bunları gerçekleştirmek için tüm çabasını ve yeteneklerini ortaya koyar, hedefine kilitlenebilir, bundan heyecan ve zevk duyar. Hedeflerin peşinden giderken geçici hazlarını erteleyebilir. Bir sınava girerken ya da bir çalışmayı yürütürkenvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. heyecanını başarıyı artıracak şekilde kullanabilir. Başarısızlığa uğradığında umut ve iyimserliğini korur, yeniden deneyebilir.

· Başkalarının duygularını paylaşma: Diğerlerinin hissettiklerine karşı duyarlıdır. Kendini onların yerine koyabilir. Böylece karşı tarafın duygularını kavrar ve derinliği olan, uyumlu bireysel ilişkiler geliştirebilir.

· Toplumsal etkinlik: Kişiler arası çatışmaları çözmekte başarılıdır. Bir ilişkinin ve grubun nabzını tutar. Dile getirilmemiş paylaşılan duyguları ifade edebilir. Bir grubun organizasyonunda liderlik nitelikleri sergiler ve kişiler bunu doğallıkla kabul eder.

Duygusal zeka kalıtsal özellikler, çocukluk deneyimleri ve öğrenme sonucu oluşur. Bir diğer deyişle, duygusal zekayla ilgili becerilerin çoğu öğrenme ve alıştırmayla geliştirilebilir. İleri yaşlarda davranış kalıplarının değiştirilmesi zor ya da imkansızdır. Mümkün olsa bile, kişi becerilerini kullanacağı alanı ve zamanı yitirmiştir. Buna karşılık çocukluk ve ilk gençlikte kazanılan tepki biçimleri ve beceriler yaşam boyu sürer, bu nedenle duygusal zekanın geliştirilmesi en iyi fırsatın çocuklu dönemi olduğu söylenebilir.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Arif Çelebi
Vakıf Gureba Hastanesi


İnternet bağımlısı olan kişide aşağıdaki özellikler tespit edilir:

A- İnternet için ayırdığı süre ona yeterli gelmez. Doyuma
ulaşmak için, internete, daha fazla zaman ayırma ihtiyacı
duyar.

B- İnternet kullanımını bırakması ya da azaltması sıkıntıya yol
açar.

- Psikomotor ajitasyon, anksiyete gelişir. Zihni internette ne
olup bittiğine takılıp kalmıştır. İnternetle ilgili fanaaai ve
hayaller kurar.
- İnternet kullanımının bırakılmasıyla ortaya çıkan
şikayetler, sosyal, mesleki yaşantısını olumsuz etkiler.
- Yeniden internet kullanımıyla şikayetleri azalır.

C- Kişi, internete planladığından daha sık girer, daha uzun
süre kalır.

D- Kişi, sürekli olarak, internet kullanımını sınırlamak ya da
bırakmak isteğini duyar ve bu konuda başarısız girişimler
yapar.

E- İnternetle ilgili değişik aktivitelere (kitapvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. taratıcılarvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar.
yüklenecek programlarvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. vs.) çok zaman ve para harcar.

F- Aşırı internet kullanımı nedeniylevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. kişidevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. sosyalvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. meslekivirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar.
ailevi ilişkiler aksar; bedensel ve ruhsal bozukluklar ortaya
çıkar.

Nöropsikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Arif Çelebi
Vakıf Gureba Hastanesi


Stres ve Trafik Psikolojisi

Stres Psikolojisi
“Stres” sözcüğü günlük hayatımızdavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. hekimlik uygulamasında ve bilimsel alandavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. yayınlarda çok yaygın olarak ve değişik anlamlarda kullanılır. Tarihsel olarak Latince “Estricitia” fiilinden türemiş olup “basınçvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. yüklenme, gerilim, zorlama” anlamına gelen bu terim günümüzde tıpta kullanılan anlamıylavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. genel adaptasyon sendromu çerçevesinde Selye tarafından bilimsel model olarak geliştirilmiştir. İştevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. henüz Selye tarafından psikiyatri ve genel tıp için geçerli bir model olarak ortaya atılışından bu yana yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmenvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. günlük hayatımıza yerleşmiştir. Hatta bazı Batılı kaynaklar XIX. yüzyılın ilk çeyreği Orta Avrupa’sı gibi yeni bir sıkıntıvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. stres çağının yaşanmakta olduğunu belirtir. Aslında bu terimle sembolize olan ya da anlatılmak istenen temel yaklaşımvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. ileri uzmanlaşma sürecinde olan günümüz tıbbının insan varlığını ve hastalıkları biyolojikvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. ruhsalvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. sosyal bütünlüğü içinde ele alması gerektiği düşüncesidir.

Tıpta “stres” sözcüğüvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. insanda zorlanmaya neden olanvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. uyum ve dengeyi bozanvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. fizikselvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. çevreselvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. ruhsalvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. toplumsal ve psiko - sosyal etkenlerivirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. organizmada bu etkenlere karşı gelişen olumsuz değişiklikler ve tepkileri anlatmak için kullanılır. Bu zorlayıcı etkenler hava kirliliğivirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. radyasyonvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. kalabalık gibi fizikselvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. kimyasalvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. çevresel; işvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. ev ortamı ve sosyal iletişim odaklarına ilişkin psiko - sosyal sıkıntı; korkuvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. hayal kırıklığı gibi psişik ve düşünce düzeyinde olabilir. Yaşam dönemleri ve krizleri başlı başına stres odaklarıdır.
Hızlı nüfus artışıvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. dünya ve toplumdaki hızlı değişmelervirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. bu değişikliklere uyum güçlüğüvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. gelecek endişesiylevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. yapılarında ve insanlar arası ilişki ve etkileşimde değer yargısı çatışmalarıvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. kayıp olaylarıvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. izolasyonvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. kronik hastalıklar günümüz insanını etkileyen özel psiko - sosyal etkenlerden bazılarıdır.

Günümüz insanı artık belki ilkel biyolojik düzeyde tehdit edilmiyor; ancak iştevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. yoldavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. evdevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. iç dünyasındavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. düşüncelerindevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. iç çatışmalarında zorlanıyor. Fakat biyolojik savunma mekanizmaları ilk insanınkinden pek fazla farklı değil. Bu nedenle zorlamaya karşı davranışvirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. düşünceye ait savunma düzenekleri ve sosyal koruyucu yöntemler geliştirmek zorundadır. İştevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. çok değişik zorlayıcı hayat vakaları kişiyevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. toplumavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. yaşavirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. kültürevirgs - İnsan Psikolojisini Neler Bozar. benlik gücümüze ve benzer birçok etkene bağlı olarak psiko - sosyal sağlığımızı ve uyumumuzu etkiler.

Biyolojik çevrenin aaaabolizma üzerinde etkileri
Devamlı dışarıda görev yapan insanlar; atmosferdeki metorolojik elementlerden canlı organizması üzerine etkisi bulunan ısı, nem, hava basıncı, güneş ışıması süresi, hava basıncının alçalma şiddeti, alçalma türü, hava bulanıklığı, bulutlanma derecesi, rüzgar yönü ve hızı, hava içindeki maddeler ve bunların yoğunluğu ve gücünden çok fazla miktarda tesir altında kalırlar.

Biyolojik çevreden etkilenme sonucu ortaya bedensel birtakım hastalıklar çıkar. Bunlardan söz etmek konumuzun dışında sayılır. Biz daha çok ruhsal rahatsızlıklardan ve problemlerden söz etmek istiyoruz.

Biyolojik çevrenin kirlenmesi sonucu insanlar da bu işten nasibini alır. Çevre içinde beslenmeye yönelik maddelerin bozulması ya da yok olması insan sağlığı için bir sakınca oluşturur. Tabiatın yeşil alanlar, kırsal ve sulak yöreler, deniz kıyıları gibi gezinti ve görüntüsü insana hoşluk verip ferahlatıcı, dinlendirici olan bölgelerin de yok olup daralması, fiziki sağlığın yanı sıra ruh sağlığı açısından da zararlı bulunur.

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatri)
images - İnsan Psikolojisini Neler Bozar.