Çeşitli karakter özelliklerinin varlığı ile kişilerde görülen pozitif yönler ve yokluğu sonucunda ortaya çıkan negatif yönler

Kendine Güvenen ve Kendini yeterli hisseden bir insan...

Başarısızlığı ve başka insanların eleştirilerini tolere edebilir.

Kriz anlarında sakin olabilir ve kendini teselli edebilir.


Kendine Güvenmeyen ve Kendini yeterli hissetmeyen bir insan...

Kendinden şüphe eder.

Başka insanların kontrolünde olur ve kendisini kullanmalarına izin verir.

Özellikle kriz zamanlarında güçlü olmayı başaramaz ve sorunları aşabileceğine dair kendine inanmaz.

Başarısızlıkları dışardaki etkenlere yükler

Uzun süren yoğun çalışmalardan sonra psikolojik çöküntü yaşar


Kendine saygı duyan ve sahip olduğu güçleri doğru şekilde kullanan bir insan...

Başkaları ile ilişkilerinde limitlerini ve sınırlarını belirleyebilir


Atacağı adımları önceden gerçekçi olarak planlayabilir ve sonuçlarını kestirebilir

Kişisel ihtiyaçlarına önem verir ve kendine bakabilir.

Kriz anlarında ve zor günlerde sorunlarla başedebilir.

Zor yada mücadele gerektiren kişiler ile başedebilir.


Kendine saygı duymayan ve sahip olduğu güçleri doğru şekilde kullanamayan bir insan...

Kullanılmaya ve manipüle edilmeye açık olur


Çevresindeki insanların ve olayların kontrolü dışına çıkmasını önleyemez

Çevresindeki insanların kendi seçimlerini yapmalarına izin vermek yerine kontrol etmeye ve yönlendirmeye çalışır.

Kriz zamanlarında kontrolünü yitirir ve sorunlarla başedemez.


Kendi duygu ve düşüncelerini inceleyen ve iç gözlem yapabilen bir insan...

Başka insanların saldırılarına karşı kendini savunmak için verdiği tepkilerin farkında olur

Güçlü ve zayıf taraflarının farkında olur

Olası kör noktalarının farkında olur (ör. Nefret edilen bir kişinin iyi taraflarını görememek gibi)

Kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenir

Başka insanlar ve olaylar karşısında hissettiği gerçek duyguları yargılamadan takip edebilir


Kendi duygu ve düşüncelerini inceleyemeyen ve iç gözlem yapamayan bir insan...

Nedenlerini anlamadan, kontrolsüzce duygusal tepkiler verir.

Karararlarını ve davranışlarını etkileyen kişisel problemlerin farkında olmaz. (ör. İlk defa tanıştığı bir insandan nefret etmek ve bir daha görüşmemeye karar vermek)

Kendine özen göstermez ve bakmaz

İnsan ilişkilerinde yaşadığı problemler için kendisi dışındaki kişi ve olayları suçlar.


Açık fikirli olan ve farklılıkları kabullenebilen bir insan...

Kendi tercihleri dışındaki değerlere, davranışlara ve yaklaşımlara karşı açık olur

Farklı yaşam şekillerine ve seçimlerine hoşgörü ile yaklaşır


Kendisinden farklı kişilere de şefkat ve sevecenlik gösterebilir

Farklı, aykırı yada değişik gibi algılanan durumlarda yargısız olarak yaklaşabilir.


Açık fikirli olamayan ve farklılıkları kabullenemeyen bir insan...

Kişisel değerlerini, düşüncelerini, kurallarını ve inançlarını başkalarına empoze etmeye çalışır


Ayırımcılık yapar (ör. Kişi ve gruplara yönelik cinsel, ırkçı, milliyetçi yada dini ayırımcılık)

Farklılıklar karşısında esnek olamaz, tahammül edemez ve hoş görü gösteremez.

Sürekli herkesi ve herşeyi yargılar


Farklı kültürlere karşı duyarlı olan bir insan...

Önyargılı olmanın, genellemenin ve kalıplaştırmanın başkaları üzerindeki negatif etkilerinin farkında olur

Yaşamdaki farklılıkların ve çeşitliliğin önemini algılayabilir

Hayatta birden fazla doğru ve gerçek olabileceğini farkedebilir

Farklı fikirleri, duygu ve düşünceleri kabul edebilir


Farklı kültürlere karşı duyarlı olamayan bir insan...

Ön yargılı olur

Belli grup ve kişileri kalıplaştırır (ör. Bütün köylüler cahildir, bütün erkekler aldatır)

Farklı duygu ve düşünceleri bastırmaya yada farklı insanları susturmaya çalışır


Kendi davranışlarının ve inançlarının başkaları üzerindeki etkilerinin yada sonuçlarının farkında olmaz

Farklı düşünceler, inançlar, duygular ve insanlar karşısında kendini tehdit altında hisseder.


Başkalarına karşı saygılı olan bir insan...

Başka insanların arzu ve ihtiyaçlarına saygı gösterir

Uygun ve seviyeli bir dil kullanır

Herkese eşit davranır

Başka insanların gelişim süreçlerine sabırlı olur ve insanları istekleri dışında davranmaya zorlamaz


Başkalarına karşı saygılı olmayan bir insan...

Kırıcı, saldırgan, aşağılayıcı, çirkin, hakaret edici ve yakışık olmayan bir dil kullanır

Serbestliğe imkan vermeden çevresini yöneten bir tavırla hareket eder

Başkalarını küçük görür

Sabırsızdır ve insanlara ihtiyaç duydukları zamanı vermeden onları zorlar.Empati yapabilen bir insan...

Başkalarına değer verir ve anlamaya çalışır


Her insanın kendine özgü bir hayat hikayesi olduğunu ve yaşama karşı farklı bir bakış açısı olduğunu bilir ve saygı gösterir.

Başkalarını dinlemeye istekli olur

İlgili olduğunu karşısındaki insana hissettirebilirEmpati yapamayan bir insan...

Başkaları için duygusal olarak müsait değildir

Başkalarının dünyayı algılama şekillerini, bakış açılarını, yaşadıkları tecrübeleri ve duygularını algılayamaz, anlayamaz ve hissedemez


İletişim becerisi yoktur yada yetersizdirBelirsizliğe karşı toleranslı olabilen bir insan...

Şartlara göre planları ve beklentileri değiştirebilir, yeni duruma uyarlayabilir

Başka insanların değişiklik ihtiyacını hoş görebilir ve tahammül edebilir

Bir soruna tek bir cevap olmadığında da çalışabilir ve üretebilir

Belirsizlik karşısında sakin olabilir ve üretken olabilirBelirsizliğe karşı toleranslı olamayan bir insan...

Karmaşıklık karşısında ezilir, bunalır, yetersiz kalır

Kriz anlarında fonksiyonunu yitirir

Gerektiğinde olayların akışını değiştiremez

Değişiklikleri ve yeni kavramları tolere edemez

Belirsizlikten ve bilinmeyenden korkar


Sağlıklı bir insan...

Esprilidir


Kendisini çok fazla ciddiye almaz

Sürekli kendini geliştirir


Yaratıcıdır

Hayatından memnundur


Başkalarına yardım etmeyi ve geri vermeyi ister


Sorunlu bir insan...

Başkaları ile arasına sınır koyamaz


Kendisi hakkında gereksiz, uygunsuz yada manasız açıklamalar yapar

Kişisel hayatından memnun değildir, bıkkınlık, usanç hisseder, zevk almaz

Kendini tükenmiş hisseder. Pikolojik çöküntü yaşar ve işe yaramaz hisseder


burdakilere katılıyomusun katılıyosun yorum yazarr mısın