Belli başlı Satanist gruplar arasında Geleneksel Satanizm, Hellfire Clup, Left Hand Path, Sinister Path, Order of Nine Angels (ONA), Modern Satanizm, Temple of Set vBulletin. yer almaktadır. Bunlar arasında Geleneksel Satanizm ve Modern Satanizm'in ayrı bir yeri vardır. Dolayısıyla burada Geleneksel ve Modern Satanizm üzerinde durmak gerekecektir.

A-Geleneksel Satanizm
Geleneksel Satanizm, Hıristiyanlığın Şeytan anlayışını, Hıristiyan ahlâk ve felsefesini, Hıristiyanlığın hayat ve dünya görüşünü baz alan, fakat tamamen Hıristiyanlık karşıtı bir görüş ve düşünceye sahip bulunan bir grubun temsil ettiği Satanist anlayıştır. Yani Geleneksel Satanizm, Hıristiyanlığın Şeytan anlayışını, inanç esaslarını, bazı ibadet ve âyinlerini esas alarak onların üzerine bina edilen, fakat tamamen Hıristiyanlığın karşısında yer alan bir anlayışı temsil etmektedir.
Geleneksel Satanistler'e göre Satanizm, gerçek şahsi tehlikeyi göze almayı gerektiren bir maceradır. Üyeliğe yeni kabul edilen bireyler bu macerada kendilerini psişik, aklî ve rûhî yönden, kapasitelerinin son sınırına ve hatta ötesine götürecek gerçek "meydan okuma"ları kabul ederler. İlk başlarda bu macera, bireylerin "gizli" ve "karanlık (bilinmeyen)" yanlarını keşfetmelerini ve ayrıca, "esrarlı" ve büyü ile ilgili tören ve âyinlere açıktan katılmalarını gerektirir. Yine Geleneksel Satanistler'e göre Satanizm'in amacı; her şeyden önce gururlu, güçlü, karakterli, anlayışlı bireyler oluşturmaktır. Öyle bireyler ki, onlar çoğunluğun ötesine geçer ve böylece daha yüksek bir sınıfı teşkil ederler. Gerçek Satanist gruplar boyun eğen, itaat eden, çökmüş, zayıf iradeli müntesipler istemez ve öylelerinin peşine düşmezler. Onlar gerçek, seçkin, önceki kimlik ve kişiliğinden tamamen sıyrılmış, hiçbir kanun ve kural tanımayan yepyeni bireyler oluşturmanın yollarını araştırırlar.
Geleneksel Satanistler'e göre gerçek Satanist, gerçek hayata katılmak suretiyle amaçlarını gerçekleştirir; üstünlük ölçülerini, başkalarının çoğu kere geçmeye can attığı mevkii meydana getirir. Hakiki Satanist, gerçek hayatta, bir "canavar (yırtıcı hayvan)" gibi olmalıdır. Onlar gerçek hayatta "kâtiller", "savaşçılar" ve "kânun kaçakçıları" gibi olmalıdır ve zaman zaman da olmuşlardır.
B-Modern Satanizm
Özellikle son dönem veya günümüz Satanist anlayışını önemli ölçüde yansıtan Modern Satanizm'in en büyük hareketi 1960'larda ABD'de başlamıştır. Bu hareketin öncülüğünü, 11 Nisan 1930'da Şikago'da dünyaya gelen; Alsas’lı bir soya mensup bulunduğunu ve baba tarafından Gürcü, anne tarafından Romen, büyükannesinin de Transilvanyalı bir çingene olduğunu söyleyen Anton Szandor LaVeydir. LaVey, 1966'da San Fransisko'da "Şeytanın Kilisesi"ni kurmuş ve onun baş rahibi olmuştur. Ayrıca mensupları arasında "Kara Papa" olarak da bilindiği söylenmektedir. 1997 yılında Amerika'da ölmüştür.
LaVey'i böyle organize bir topluluk meydana getirmeye sevk eden pek çok sebebin olabileceğini onun hayat hikayesinden ve kişiliğinden anlamak mümkündür. Bununla beraber, onu böyle bir teşebbüse sevk eden ve konumuz açısından da önem arz eden en açıklayıcı gerekçeyi, LaVey'in "The Satanic Bible" isimli eserine bir takdim yazısı yazmış bulunan Burton H. Wolfe ortaya koymuştur. Wolfe, bu gerekçeyi şöyle açıklamıştır:
"LaVey, aramızda geçen uzun konuşmalardan birinde bir şeyi hatırladı ve şunları söyledi: 'Ben, Cumartesi gecesi âlem yaparken yarı çıplak vaziyette dans eden kızların arkasından şehvet düşkünlüğü gösteren bazı kimseleri, Pazar sabahı âileleri ve çocukları ile birlikte kilise mahfillerinde oturmuş Tanrı'nın kendilerini bağışlamasını ve onları şehevi arzulardan temizlemesini isterken; ve yine bir sonraki Cumartesi gecesi âlemde ve diğer bazı eğlence yerlerinde tekrar eski hallerine döndüklerini görüyordum. İşte o zaman Hıristiyan Kilisesi'nin insanları ikiyüzlülüğe sevk ettiğini ve insanın şehevi yapısının ortaya çıkabileceğini ve bu noktada, insan ne kadar temizlenirse temizlensin veya insan, kendisine doğru yolu gösteren ve onun kurtuluşunu esas alan herhangi bir din tarafından ne kadar kamçılanırsa kamçılansın, hiç önemli olmadığını anladım". Wolfe, daha sonra da şu yorumu yapmıştır:
"Bununla beraber LaVey, Hıristiyanlığın ve onun Yahudilikten devraldığı mirasının anti tezi olarak hizmet edecek bir din oluşturma yolunda olduğunu o zaman fark edememişti. LaVey'in oluşturmaya teşebbüs ettiği bu din, aslında Hıristiyanlık veya Yahudilikten daha eski bir dindi. Fakat böyle bir din asla resmileştirilmemiş, bir düşünce ve âyin bütünlüğü içerisinde düzenlenmemişti. Ki, yirminci yüzyıl medeniyeti içerisinde bunun gerçekleştirilmesinde LaVey'in rolü olacaktı". Görüldüğü gibi, Modern veya LaVeyan Satanizm’in, özel olarak Hıristiyanlığa fakat genelde bütün dinlere karşı "alternatif bir din" olarak sunulmak istendiği Wolfe'un bu sözlerinden de anlaşılmaktadır.
Gerekçesinin ne kadar makul olup olmadığının tartışılması bir yana, LaVey burada önemli bir noktaya temas etmiştir. O da, Kilise'nin veya Hıristiyanlığın insanları ne kadar tatmin edip etmediğidir. Binaenaleyh, Modern Satanizm'in Hıristiyan dünyasında ortaya çıkışında Kilise'ye ve dolayısıyla Din'e karşı bir tavır alış göze çarpmaktadır.
Modern Satanizmin İlke ve Prensipleri
Modern Satanizm, Anton Szandor LaVey'in görüş ve düşüncelerine dayanan ve bizzat LaVey tarafından 1966 yılında kurulmuş bulunan Satanist düşüncenin adı olup Dave Szandor Manson'a göre daha mantıklı, daha tabii ve mevcut hayatı yaşama üzerine dayandırılmış "bir hayat felsefesi"dir. Dolayısıyla Modern Satanizm, tabiatüstü unsurlara veya bir tanrıya inanç ya da Şeytan'a ibadet esasına dayanmayan bir düşünce sistemidir. Bu sistemin dayandırıldığı unsurlar arasında Sembolizm, Modernizm, Bireycilik, Ateizm, Hedonizm, Naturalizm ve Hümanizm yer almaktadır.
Modern Satanizm'de 9 İlke
LaVey tarafından oluşturulan ve bir anlamda Şeytan'ı tanıtan 9 Satanik ilke aşağıdaki şekildedir:
a-Şeytan, yasak yerine müsamahayı temsil eder.
b-Şeytan, dinsel hayaller ve boş umutlar yerine canlı varlığı temsil eder.
c-Şeytan, iki yüzlü bir şekilde kendini aldatma yerine saf hikmeti temsil eder.
d-Şeytan, nankör kimselere boş yere gösterilen sevgi yerine, onu hak edenlere karşı şefkat ve sevecenliği temsil eder.
e-Şeytan, öbür yanağını çevirme yerine intikam almayı temsil eder.
f-Şeytan, ruhsal vampirlere ilgi yerine, sorumluya karşı sorumluluğu temsil eder.
g-Şeytan, insanı, tamamen başka bir hayvan gibi -bazen daha iyi, çoğu kere de dört ayak üzerinde yürüyenlerden daha kötü olarak- temsil eder. Çünkü insan, "tanrı tarafından kendisine bahşedilen ruhi ve akli gelişme ile" tüm hayvanların en kötüsü olmuştur.
h-Şeytan, hepsi de fiziki, zihni veya heyecan uyandıran zevke götürdüğünden, tüm sözde günahları temsil eder.
ı-Şeytan, tüm bu yıllar boyunca onu işlerlikte tuttuğu için, kilisenin (Şeytan'a uyanlar cemaatinin) en iyi arkadaşı olmuştur.
Order of Nine Angels'a (ONA) ait olduğu belirtilen, Satanizm'in 21 Hedef'ini, Modern Satanizm'deki bazı kurallara benzerlik arz ettiğinden, burada maddeler halinde vermek bazı Satanist grupları ve düşüncelerini daha iyi tanımak açısından uygun olacaktır.