Milliyetçilik

Milliyetçilik veya Ulusçuluk (İng: nationalism), kendilerini birleştiren dil, din, tarih veya kültür bağlarından dolayı millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun siyasi birliğini ve egemenliğini savunan siyasi görüş. Başka bir tanımla, ulus idealine bağlılığı evrensel ilkelere bağlılıktan ya da bireyin hak ve özgürlüklerinden daha önemli olduğunu savunan görüş.

19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da, 20. yüzyılda ise tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı olmuştur. Dünya siyasi haritası bu dönemde milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. Günümüzde özellikle azgelişmiş toplumlarda halâ yaygın bir değer olmakla birlikte, Anglosakson kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği fikrini savunan çevrelerde olumsuz (suçlayıcı) anlamda kullanılır.

Milliyetçilik konusunda Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Elie Kedourie, Anthony Smith'in teorik çalışmaları kaynak olmuştur. Bu çalışmalarda yurtseverlik, militarizm, şovenizm, etnik aidiyet, dilsel aidiyet, ulusalcılık, irredentizm, faşizm, militancılık, dinselcilik, otoriterlik, ırkçılık, antiemperyalizm, asabiyet, hayali cemaatler, tarihsel kimlik, kahramanlık, maneviyat, atalar kültü, sadakat, egemenlik, ortak irade, vatan, romantizm, kamusallık, kültürellik kavramları açıklanmaktadır.


görüntülüyorsunuz. sözlüğün tamamını görmek isterseniz buraya tıklayın.atatürk milliyetçiliği
atatürk'ün türk ulusunu diğer uluslardan üstün görme düşüncesidir. bunu da "tür milleti zekidir, türk milleti çalışkandır" sözleriyle pekiştirmektedir.

bazı bilim adamı adı altındaki insanların türk ulusunu sarı ırk kategorisine koymasıyla da o günlerde fazlasıla savaş vermiştir. atatürk milliyetçiliği, türkiye milliyetçiliğidir, ülkücülük ya da faşism ile alakası yoktur biline..
atatürkün her ırkı eşit görmesidir. bir ırkın diğerinden fazla değerli görülmesi ırkçılıktır
savaş nedir gören, yunanlıların ne yağtığını ne yapmadığını ''ama yunanlılar şöyle eziyet etti,böyle hainlik yaptı''diyenlerden çok daha iyi bilen bir insan olan atatürk önüne serilen yunan bayrağını çiğnememiş,kaldırılmasını emretmiştir. ''hiçbir milletin bayrağı ayaklar altına alınamaz'' diyerek milliyetçi olduğu kadar milletlere de saygılı olan bir liderin bakış açısından tekrar bakılması,üzerinde düşünülmesi gereken ilkedir.
ATATÜRK MİLLİYETCİLLİĞİ
atatürk milliyetçiliği, başka milletlerin milli kültürlerine ve bağımsızlıklarına saygılıdır. atatürk'ün, "bize milliyetçi derler; biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı gösteririz" sözleri ile, milliyetçilik anlayışının nezaketini ve barışseverliğini ortaya koymuştur. bu barışsever politika,
"yurtta sulh, cihanda sulh" sözleri ile biçimlenmiştir.
bununla birlikte, atatürk milliyetçiliğinde ana hedef, türk milleti'nin, kendine yakışır şekilde, onurlu ve şerefli bir millet olarak varlığını devam ettirmesidir. bunun için öncelikli şart bağımsızlıktır; bundan sonra yapılması gereken ise, dünya milletleri arasında, onlarla eşit haklara sahip bir konuma gelmek ve hatta diğer milletlerin liderliğini üstlenebilmektir.
bu milliyetçilik bugünkü vatanımızın sınırlarıyla çizilen, yeni topraklara sahip olma hevesinden arınmış, fakat bağımsız ve özgür yaşamaya kesin azimli, dünya milletlerini bir aile sayan, her milletin haklarına saygılı, kendi haklarını ve haysiyetini korumakta kararlı, diğer bir deyişle "insani bir türk milliyetçiliği"dir.


türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası ilişkilerde bütün çağdaş milletlerle aynı çizgide ve onlarla uyum içinde yürümekle birlikte, türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini saklı tutmaktır.

bu milliyetçilikte türk milleti'nin bağımsızlığı uğruna göze alınamayacak bir fedakarlık yoktur. çünkü milliyet duygusu, bir toplumda bireylerin kendilerini bütüne bağlı ve onun bir unsuru olarak görmeleri ve o milletin bekası için varlıklarını ortaya koymaya hazır olmalarıdır. büyük önder hiçbir zaman ırkçılık temeline dayanan bir milliyetçiliği savunmamış, daima hars milliyetçiliğinin, yani kültür milliyetçiliğinin taraftarı olmuştur. ortak tarih ve kültüre sahip olan insanımızı milli bir şuur altında birleştirmeye çalışmıştır. genç türkiye cumhuriyeti'nin de ancak bu şekilde güçlenebileceğini belirterek,
"biz doğrudan doğruya milliyetperveriz; cumhuriyetimizin mesnedi türk camiasıdır. bu camianın efradı ne kadar türk harsıyla dolu olursa, o camiaya istinat eden cumhuriyet de kuvvetli olur" demiştir.

atatürk, türk milliyetçiliğinin temeline oturtmaya çalıştığı milli ahlakı ise şöyle tanımlamıştır:

gerçekten de, ahlakiyet özel fertlerden ayrı ve bunların üstünde, ancak toplumsal, milli olabilir. milletin toplumsal düzen ve sükunu, hal ve gelecekte refahı, mutluluğu, selameti ve dokunulmazlığı, uygarlıkta ilerlemesi, yükselmesi için insanlardan her konuda bilgi, gayret, nefsin feragatini, gerektiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden milli ahlaktır. mükemmel bir millete milli ahlakın gerekleri o millet fertleri tarafından adeta muhakeme edilmeksizin vicdani, duygusal bir nedenle yapılır. en büyük milli duygu, milli heyecan işte budur. millet analarının, millet babalarının, millet öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin evde, mektepte, orduda, fabrikada, her yerde ve her işte millet çocuklarına, milletin her ferdine bıkmaksızın ve mütemadiyen verecekleri milli terbiyenin amacı, işte bu yüksek milli duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır. ahlakın milli, toplumsal olduğunu söylemek ve maşeri vicdanın bir ifadesidir demek, aynı zamanda ahlakın kutsal sıfatını da tanımaktır.

ırkçılık ve ulusçuluğun birbirinden ayrılmasıdır.6 bin yıllık ortak kültürde birleşmektir.sırf bu yüzden inönü ile arası açılmıştır.ve inönü görveden alınmıştır

milliyetçiyim ama ülkücü değilim demenin en iyi yolu. inkılap tarihi hocalarının uydurduğu, sonradan anayasamıza bile giren kavramdır. milliyetçiliği anlamakta zorluk çekmiyorum da, önündeki sıfatla beraber anlamlandırmakta zorlanıyorum. fransızlar ne milliyetçisi, onlar da de gaulle milliyetçisi mi? madem ırka dayanmıyoruz, o zaman memlekette "azınlık vakıfları" kavramı nereden geliyor? vakıfları ikiye ayırıp, birine vakıf deyip mal edinmesini serbest bırakırken, diğerine azınlık vakfı deyip mal edinmesini yasaklamak ne oluyor diye sormazlar mı adama? bu azınlıklar her ne kadar türk vatandaşı olsalar da, kafatası olarak türkl olmadıkları için vakıf kurup mal edinme hakkına sahip değilller.
milliyetçilik, atatürk ilkelerinden birisidir. milliyetçiğin doğru anlaşılması adına ulu önder bu ilke hakkında gerekli söz ve açıklamaları vermiştir zaten.
Atatürk milliyetçiliği kelimesini ne bir tarihçi ne de başka birisininin götünden uydurması söz konusu bile değildir. milliyetçilik ve millet kelimelerinin doğru dürüst anlaşılmaması nedeniyle başına atatürk sıfatının eklenmesi ihtiyacı doğmuştur.

konunun başka boyutlara çekilmesine de ise hiç mi hiç gerek yoktur.
atatürk milliyetçiliği türkiyeyi düze çıkaracak anlayıştır. ne şovenlerin aşırı görüşleriyle tanımlanabilir, ne de kimi sol grupların dışladığı sağcı ideoloji olarak adlandırılabilir. özellikle atatürk milliyetçiliği denilmesinin nedeni günümüzde ve öncesinde (karşı devrim süreci boyunca) politik grupların milliyetçiliği kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarıdır. bu anlayışta ülkeyi oluşturan insan kitlesi millet kavramı altında birleştirilir, adeta bir bağ oluşturulur. çeşitli etnik kökenleri barındıran atatürk milliyetçiliği kendi içinde eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi barındırır. bu içeriği anlamak istemeyen insanlar milliyetçiliği yozlaştırırlar, diğer gruplar ise milliyetçilik üzerine biraz olsun düşünmeden reddetme davranışı içine girerler. bu kavramı "tarihçi uydurması" diye adlandırma dalaletinde bile bulunabilirler. tabii bunlar kendi görüşleridir, saygı duymak, fakat doğru ortamlarda bu fikirler üzerine konuşmalar yaparak çürütmek gerekir.

atatürk milliyetçiliği üzerine geçen yıllarda oluşan kıvılcım rahmetli attila ilhan öncülüğünde gerçekleşmişti, dip dalga adı verilen oluşum ulusçuluk kavramını savunuyor, emperyal güçlere, ülkeyi bu hale düşüren yöneticilere karşı tavır alıyor, atatürk dönemi yapılan fakat sonra yarım kalan ya da ortadan kaldırılan devrimleri yeniden hayata geçirmek istiyordu. attila ilhanın ölümüyle hız kesmiş görünse de, add gibi dernekler aracılığıyla gün geçtikçe yayılan bu görüş, özellikle bayramlarda ülkenin dört bir yanında gerçekleşen yürüyüşlerde gözler önüne serilmektedir. bilinçli toplum sayesinde bu ülke zamanının en saygın ülkelerinden biri olan genç türkiye cumhuriyetini yeniden hakettiği yere yükselecektir.
"türkiye cumhuriyetini kuran türk halkına, türk milleti denir." mustafa kemal atatürk
dincilikten çok laiklik ile şekillenmiş milliyetçilik. bir başka deyişle türk islam sentezi olmayan milliyetçilik

diğer milletlere saygısı olan, atatürk’ün ifadesiyle "bencil ve gururlu olmayan" milliyetçilik anlayışıdır. atatürk, kendi ifadesiyle, "doğrudan doğruya türk milliyetçisi"dir.

"biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyarız. onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. bizim milliyetperverliğimiz her halde bencil ve gururlu bir milliyetperverlik değildir." (atatürk, 1920)
"biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve türk milliyetçisiyiz. cumhuriyetimizin dayanağı türk toplumudur. bu toplumun fertleri ne kadar türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." (atatürk, 1923)
"türkiye cumhuriyeti'ni kuran türk halkına türk milleti denir." (atatürk, 1930)

ne kadar anlatılırsa anlatılsın bazı kesimlerin bir türlü anlamak istemedikleri milliyetçilik anlayışıdır. oysa ki bu kesimin derdi atatürk milliyetçiliği'yle değil "milliyetçilik" kelimesiyledir.

eğer ki bu kavramın adı "atatürk hoşgörüsü" ya da "atatürk enternasyonalizmi "olsaydı nasıl bir yorum yapardı milliyetçilik düşmanları merak edilmektedir.

"yurtta sulh cihanda sulh" diyen birinin milliyetçilik anlayışının faşizan öğeler barındırdığını düşünenlere sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

asla ırkla ve ırkçılıkla alakası olmayan milliyetçiliktir, ülkesini kalkındırma seferberliğinde her bir vatandaşın içinde olması gereken, dışa bağımsızlığı isteyen her yurttaşın içinde olması gereken milliyetçiliktir. benim ülkemde aynısı üretiliyorken, üretilebiliyorken neden dışarıdan alayım mantığıdır, verimli ovalarımız, topraklarımız varken buğdayı neden dışarıdan satın alayım, neden kendimiz yapmak varken windowsa tonlarca para verelim mantığıdır, atatürk milliyetçiliği daha iyi anlayabilecekken neden türkçe değilde ingilizce eğitim alayım mantığıdır, atatürk milliyetçiliği, atatürk ün gösterdiği batıyı örnek almak, ama ona, batıya şeklen değil mantalite olarak benzemeye çalışmaktır.
ne demiş atatürk... "muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur"

atatürk, milliyetçilik hakkında şöyle der:

"biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve türk milliyetçisiyiz. cumhuriyetimizin dayanağı türk toplumudur. bu toplumun fertleri ne kadar türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. "

atatürk'ün kendisi "türk milliyetçisiyiz" derken, biz bundan kaçınıp, "atatürk milliyetçisiyiz" diyoruz, atatürk bir millet de değil zaten. hangi milletin milliyetçiliği olduğu önemli. atatürk "türk milliyetçisiyiz" diyor, biz bunu kabullenmeyip, "atatürk milliyetçisiz"e getirmişiz. uğraşılsa atatürk için bile atatürk düşmanı denilebilir bu yolla
konjonkturel şart olan ulus devlet amaçlı,eliminatif ve türk ırkı üzerine kurulu bir milliyetçilik anlayışıdır.
esasen bir kültür milliyetçiliğidir. anadolunun zengin ve çeşit çeşit olan farklı kültürlerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkan, ülkeyi ortak bir paydada buluşturan, bilindik milliyetçilik kavramlarını aşan, manevi bütünlüğü amaçlayan milliyetçilik anlayışıdır.

atatürk milliyetçiliği asla ırkçılık değildir; diğer milletlere sırtını dönmek değildir. o, diğer 5 okla uyuşan 6. oktur. olması gereken milliyetçiliktir.

türkiye cumhuriyetini oluşturan millete en uygun ve faydalı milliyetçilik anlayışıdır, atatürk'ün anlayışıyla doğrudan doğruya türk milliyetçiliğidir. günümüzde sapıtık milliyetçilik geleneklerinden ve anlayışlarından ayırmak için bu türk milliyetçiliğine atatürk milliyetçiliği denilmektedir ki bence bunun çok da önemi yoktur, ne de olsa vatan millet söz konusu olunca gerisi teferruattır.

atatürk milliyetçiliğinin çıkış noktası, daha doğrusu kaynağı, atatürk'ün millet tanımıdır. bu tanıma göre atatürk, çok doğru bir şekilde, türkiye cumhuriyeti'ni kuran türk halkına türk milleti demektedir. bu tanım her açıdan çok önemlidir. birinci olarak, türkiye içindeki türkler ve türkiye dışında kalan, ister kendi idareleri ile isterse başka devletler içinde yaşayan türkler büyük bir türk halkını oluşturmaktadırlar. aynı birleşik toprak, sınırlar ve bayrak altında olmasa da bu birliktelik ve türk halkı tanımı ziya gökalp'in "vatan ne türkiyedir türklere, ne türkistan; vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: turan" sözünü çağrıştırabilir. buna göre turan, türk halkının tamamının yaşadığı vatandır.

ikinci olarak, atatürk'ün türk milleti anlayışı, bu milletin türkiye cumhuriyeti'ni kurmasına doğrudan dayandırılmıştır. yani türk milleti, askeriyle, çiftçisiyle, köylüsüyle, kentlisiyle, mebusuyla, bu mebusunu meclise gönderen insanıyla oluşturulan kader birliğinin ve büyük zaferin haklı sahibidir. bu bağlamda bağımsızlığın kazanılması ve türkiye cumhuriyeti'nin kurulması için kılını kıpırdatmayıp seyrebakan bir kişi, etnik olarak türk olsa da türk milletinin bir parçası olamaz. tam tersi şekilde hangi etnik kökenden gelirse gelsin, bu büyük ülkü uğrunda kader birliği etmiş insanımız da türk milletinin şerefli bir üyesidir.

şüphesiz türk millet bilincinin ve kavramının oluşması sırasında atatürk'ün osmanlı millet modelinden hiç etkilenmediğini söyleyemeyiz. atatürk, türk milleti kavramında aynı osmanlı milletinde olduğu gibi etnik ve dini kimliklerin hepsini birden kucaklayan bir sistem kurmak istemiştir. fakat, osmanlı millet kavramının en sorunlu ve zayıf bölgesi gayri müslim osmanlı azınlıkları ve hilafet ile bir arada tutulmaya çalışılan ümmet sistemi olduğu için bu konularda eksikliği giderecek çözümün de laiklik olacağını görmüştür. buna göre türk milletini bir araya getiren temel unsurlar dil, kültür ve tarih birliğidir.

atatürk milliyetçiliğine bu açılardan bakıldığında, ırkçılığa, kafatasçılığa dayanmayan bir milliyetçilik olduğu çok açık gözükmektedir. aynı şekilde türk-islam sentezi gibi gariplikler de atatürk milliyetçiliğin karakterine aykırıdır. türk milleti, ister şamanist olsun ister müslüman; ister hristiyan olsun ister musevi; geçmişte aynı ülkü için bir araya gelmiş, büyük zorlukları aşmış ve zaferler kazanmış, bugün ve gelecekte de yine aynı şekilde birlik ve dirlik içinde kalacak sağlam bir kayadır.
bütün kendini "türk" hisseden, "türkiye cumhuriyeti vatandaşı'yım" diyebilen herkesi kapsayan bir milliyetçiliktir. faşist bir kavram değildir. bunu değişik yönlere çekenlere de selam olsun. azıcık atatürk'ü tanımışlarsa, bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorlardır, işlerine gelmiyordur. vazgeçsinler artık şu huylarından.