Türkiye’de yasalara göre kadın erkek eşit olsa da, kadınlar her alanda ayrımcılık, baskı ve şiddete maruz kalıyor. Eğitim ve çalışma hayatında ciddi boyutta eşitsiz tutumlarla karşılaşan kadınlar, aile hayatında da şiddetin ve ayırımcılığın odağı oluyor. Bu durum kadınların ruh sağlığını derinden etkiliyor.
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Dr. Şeref Özer ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi'nden Prof. Dr. Şahika Yüksel'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptıkları açıklamada, kadınların emeği, kimliği ve bedeni kendilerine ait olduğu belirtiliyor. Açıklamaya göre; kadınların yaşadığı ayrımcılık, baskı ve şiddetin fark edilmesi, önemsenmesi, iyileştirici önlemlerin alınması gerekiyor.

Kadınların Maruz Kaldığı Eşitsizlikler

Türkiye’de yasalara göre kadın erkek eşittir; ama kadınların öyküsü eşitsizlikler üzerine kuruludur. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, kadın ve erkeğin, toplumsal yapılarda, kaynak, güç ve fırsatların kullanım eşitliğini anlatır.

1- Kadınlar, kamusal yaşam ve siyasal alanda eşitsizdirler, temsil edilmezler.

2- Eğitim olanaklarına erişimle ilgili ciddi eşitsizlikler yaşam boyu etkin olur. Ülkemizde 15-19 yaş grubu kızların yüzde 47’si, erkeklerin yüzde 25’i ne okula gitmekte, ne de çalışmaktadır. Türkiye bu oranlarla OECD Ülkeleri arasında en kötü durumdadır. OECD ortalaması ise kızlarda yüzde 8,5 ve erkeklerde yüzde 6,9’dur. 2004 yılında orta öğrenim ve yüksek öğrenim çağında bulunan kızların yaklaşık yarısı, erkeklerin dörtte biri eğitim olanaklarından yoksundur.

3- Kadınlar çalışma yaşamında etkin biçimde yer alamazlar. İş, sermaye kaynaklarına erişimleri de eşit değildir. Geçici, gündelik, yarı zamanlı, sözleşmeli, evde çalışmaya dayalı, kayıt dışı işlerde çalışırlar. Krizlerde ilk kadınlar işten çıkarılır. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 24.3’tür. OECD Ülkeleri arasında kadın istihdamı oranının en düşük olduğu ülkedir. İstihdamdaki kadınların yüzde 64’ünün sosyal güvencesi yoktur. Yarısı ücretli çalışmakta iken, yüzde 38’i ücretsiz aile işçisidir. 2006 Dünya Ekonomik Forumu’na sunulan “Küresel Cinsiyet Eşitliği 2006 Raporu”na göre, Türkiye, işgücüne katılım oranından gelire, eğitim imkanlarından milletvekili sayısına kadar pek çok değişkeni içeren “ücret eşitliği” göstergesinde genel sıralamada 115 ülke arasında 105'inci sırada yer almaktadır.

4- Türkiye’de her 5 kişiden biri işsizdir. Gizli işsizler ve çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamayanlarla birlikte ülkemizde yaklaşık 5 milyon işsiz vardır. Bugün gerçek işsizlik oranı yüzde 20 düzeyindedir. Türkiye’de 1994 yılında yüzde 8 olan kadın işsizlik oranı 2004 yılında yüzde 9.7 ve 2006 yılında ise yüzde 10.3 düzeyine ulaşmıştır. 2004’te 1994’e kıyasla 15 ülkede kadın işsizlik oranı azalırken, Türkiye’de artmıştır. Üstelik 2006’da kadın işsizlik oranı, erkeklerin önüne geçmiştir (TİSK Raporu).

5- Özel yaşamda ise kadınlar aile içinde, evlilikte, toplumda; taciz ve istismar nedeniyle şiddetle kuşatılmışlardır.

6- Kadınlara kadın oldukları için yapılan ayrımcılık onların ruh sağlığını derinden etkilemektedir. Kendini özgürce ifade etme, toplumsal yaşama özgürce katılma, toplumsal olanaklardan yararlanma olanakları kısıtlıdır, aile içinde, işyerinde ve politik alanda karar veremez ve yetki kullanamaz durumdadırlar. Bu gidişle bu konuda önemli bir gelişme kaydedileceği konusunda kuşkular sürmektedir.

7- Yapılan araştırmalar ruh sağlığı bozukluklarının kadınlarda daha yaygın olduğunu, yaşamsal işlevlerinde daha büyük kayıplara yol açtığını, sağlık hizmetlerinden yararlanma olanaklarının daha yetersiz olduğunu da göstermektedir.

8- Kadınların çocuk yaşta zorla evlendirilmeleri onların daha çok şiddet ve baskı görmelerine, eğitimlerinin kesintiye uğramasına ve ciddi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açmaktadır.


Eşitsizliğin Ortadan Kalkması İçin Neler Yapılmalı?

Kadınların yaşadığını ayrımcılık, baskı ve şiddeti ortadan kaldırmak için Türkiye Psikiyatri Derneği'nin talepleri ise şöyle sıralanıyor:

1- Kadınların cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları eşitsizlik ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmalıdır.

2- Şiddet daima bir suçtur. Görmezden gelinen, olağan kabul edilen, özel ve aile içi olarak görülen kadına yönelik şiddet günümüzde bir insan hakkı ihlali, toplum tarafından hoş görülmemesi gereken önemli bir kadın sağlığı ve ruh sağlığı sorunudur. Ailedeki şiddetin yasal ve toplumsal düzenlemelerle sistemli olarak önlenmesi, şiddetin tüm biçimlerine yönelik toplumsal bir kampanyanın yaşama geçirilmesi gereklidir.

3- Şiddet ve travma sonrası mağdurlarda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik önlemler alınmalıdır. Tedavi, kişi güvenliğinin sağlanması ve şiddetin sürekliliğinin önlenmesi; sağlık kuruluşları, güvenlik güçleri ilgili tüm sektörlerin işbirliğiyle sağlanmalıdır. Adli rapor düzenlenmesi ve fail hakkında suç duyurusunda bulunulması önlemler paketinde yer almalıdır.

4- Sığınak ve danışma merkezi hizmetleri yetersiz düzeydedir. Belediyelerin her 50 bin nüfus için bir sığınak açmasına ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini istiyoruz.

5- Türkiye’de öldürülen veya intihara zorlanan kadınlar gizlenemez biçimde gündemdedir. Kadın cinayetlerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak düzenleme ve uygulamalar hâlâ yaşama geçirilmelidir.

6- Çocuklara ve erişkin kadınlara yönelik cinsel istismarla mücadele için yeterli önlemler alınmalıdır.

7- Erken evliliği önleyici yasal ve toplumsal düzenlemeler geliştirilmelidir.

8- Kız çocuklarının, genç kızların ve yetişkin kadınların eğitim ve meslek edinme olanaklarının geliştirilmesi, bu olanaklardan daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır.

9- Çalışma yaşamında kadınların istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalı, genel olarak işsizliğin, özel olarak kadın işsizliğinin azaltılmasına yönelik kamucu bir bakış açısıyla düzenlenmiş ulusal bir istihdam ve insan gücü politikası oluşturulmalı ve beklenmeden uygulanmalıdır.