Rap'in Doğuşu ve Kısa Özeti


Rap müzik 1970'lerin başında New York'un siyah gettolarında doğdu. Harlem, Bronx gibi siyahların yoğun olduğu yerlerdek i ezilen ve siyahi müzisyenler rapin temelleri ni attı. Jazz, R&B (Rhytme and Blues) ve Funk müziklerini karıştırıp bir beat (müzik altyapısı) yapıp üstüne de rhyming (uyak) yaparak Freestyle doğaçlama olarak yeni bir müzik akımını başlattılar, RAP. Rap İngilizcede zaten vuruş demektir. Bunların yanında insanların adrenalin, reklam, illegalit e ve en önemlisi sanat ihtiyaçlarını karşılayan GRAFFITI sanatı özellikle Paris, New York ve Berlin başta metropoll erde ve gettolard a kendine yer buluyordu . BOL GİYİNMEK ise düzgün fiziği belli etmeyi ve dar giyimden oluşan rahatsızlığı protesto ve insanları özgür bırakarak rahatlığı ön plana çıkarıyordu.BREAKDANCE ise gerek figürleri gerek çeşidi ve gerekse fiziği kullanışıyla aşırı efor ve heyecan isteyen bir dans türüdür. Bugün rap müziğin kurucusu ise DJ Kool Herc olarak kabul edilmekte dir. Rap müzik seksenler e kadar ciddi anlamda bir ilgi görmedi. Ama seksenler de müzikle beraber teknoloji nin de gelişmesi rap'te kullanılan sampleların (üst müzikler) rock, klasik müzik v.b. türlerin de çoğalmasıyla rap ciddi anlamda bir patlama yaşadı. RapperLar çeşitli düetlerle adlarını duyurmaya başladı. Bu sayede rap başta Amerika ve Avrupa metropoll eri olmak üzere tüm dünyaya yayılmaya başladı. Rapteki bu zenginlik te rape oldskool, newskool, gangsta gibi kollar kazandırdı. Ama bunların en önemlisi East Coast,West Coast ayrımıdır. West Coast Rap daha çok seks, para, silah, hayatın güzelliklerini konu alırken, East Coast Rap daha politik, depresif, adaletsiz lik, eşitsizlik gibi konuları ele alıyordu. Dediğimiz gibi Rap gelişmekteyken tabi bunu ilk fark edenlerde n biri de Uluslarar ası Kapitalis t Müzik Şirketleri oldu. Rapper'larla büyük anlaşmalar yaparak, geniş reklamlar la rap üstünden milyarlar ca dolarlar kazanmaya başladılar. Özellikle Rapteki DISS olayı yani laf atma, inanılmaz reyting sağlıyordu ve satışları da artırıyordu. Doksanlarının sonuna doğru tüm dünya gençliği Hip-Hop Kültürü'ne (maalesef körü körüne moda olduğu için katılanlarda dahil) katılmaya başladı. - Rap Neden Poltiktir? Rap 1970'lerde metropolün fakir siyah gettolarında doğdu. Siyahlar dünyaya demokrasi getirme yarışındaki Amerikada her zaman 2. sınıftırlar. Leninin en güzel tahliller inden biriyle; Dünya ezenler ve ezilenler olarak ayrılmıştır. Bu yüzden rap ezilenler in müziği olarak doğdu. Bugün Fransadak i rapperların çoğu siyah yada Arap, Almanyada da siyah yada Türk, İngilterede ise yine siyah yada Hintler bu işi yapıyorlar. Çünkü rap 2. sınıf olmak, bir yerlere ait olmamak (ulusal ve bireysel bazlarda), ezilmişlik, itilmişlik insanları agresifleştirir, suça teşvik eder. Bu yüzden rapte bol küfür ve hakaret vardır. Rapin ilk dönemlerinde Amerikada beyaz adama karşı, siyahların ezilmişliği, Avrupada azınlık- yabancı olmanın burukluğu ve ana ulusa entegre olamama sorununu ele almıştır. Pop gibi düzenin müzikleri sadece aşk ve güzellikleri konu alırken, Rap altmışlardaki isyan bayrağını Rocktan kapmış bulunuyor du ve protestliğin tahtına oturmuş durumdaydı. Rap, işbirlikçi- yalancı politikacılara küfretti, çalışanların sorunlarını anlattı, dünyanın içinde bulunduğu durumu izah etti, sistemdek i aksakları eleştirdi, her ne kadar Amerikan orijinli bir müzik olsa da (gerçi kökeni değil, düzene bakış açısı önemli) emperyali zme, kapitaliz me, siyonizme, adaletsiz liğe, eşitsizliğe, insanlık gibi temel değerleri anlattı. Örneğin sevilmeye n bir politikacıya sadece sandık başında ve toplumsal baskılarla cevap verilebil irken, müzik yapmak uğruna sanatı katleden bir müzisyene kasetini almayarak cevap verebilir ken, rapTe bu kızıldığı her anda belli edilebili r. Rapte FREESTYLE vardır yani doğaçlama, Anadoluda ki aşık atışması gibi. Örneğin o dönem sosyal uçurum artmışsa zenginler e, ülke bütünlüğü tehlikede yse bölücülere, sevgiye karşılık alınamıyorsa aşka bile Sözlü saldırıda bulunulab ilir. İşte Rap bu yüzden pop gibi kişiyi aşkla kısıtlamaz. Rap aşka bile eleştirel bakar, seni seviyorum, sana ölüyorum tarzı tekdüze ifadelerl e değil içten geldi gibi anlatır. Kısacası Rap= Özgürlük - Türkiye'mizde "Türkçe Rap": Rapte kullanılan altyapılar her ne kadar da etnik motifler taşısa bile rapte esas olan dildir. Bu yüzden Türkiyenin Rapi TÜRKÇE RAPtir. Ama ilginçtir Türkçe Rapin temelleri Türkiyede değil Almanyada atıldı. Her ne kadar demokrati k görünse de neo-nazi temelleri nden kurtulama mış olan Almanyada ezilen azınlıklar ve yabancıların yaklaşık 4 milyon nüfusla Türkler gelmekted ir (Bu sırada Almanyanın nüfusu yaklaşık 80 milyon). Almanyada ki Türkler doksanların başından itibaren Türkçe Rape yöneldiler ve 1995te Cartelle beraber Türkçe Rap patladı. Tabi konular belliydi. Modern Almanyada ki Türklerin ezilmişliği, adaletsiz lik, sadece Türk olduğu için dışlanma (ister Diyarbakırlı, ister Trabzonlu hepsi aynı!), entegre olamama, anavatana duyulan özlem hafiften milliyetçiliği de taşıyordu fakat bu hiçbir zaman faşizan düzeye ulaşmadı. Bu Türkiye için bir ilkti. Daha sonra 2000lerde Nefretle beraber toplumsal sorunlar irdelenme ye başlandı ve ciddi anlamda politize olmaya başladı. Özellikle Rap son dönemde tekrar bir parlama dönemine girdi her ne kadar ticarileşse bile... - Neden Rap sevildi? Neden rap'i sevdik? Türkiye'de rapin kemik tabanı oluştu ve oluşmaya da devam ediyor. Türkiyede rap herhangi bir gruba ait değil. Rapperlar değişik kesimlerd en geliyorla r. Türkiyede rapin sevilmesi nin bir önemli nedeni de yurtdışında olduğu gibi etnik gruplar yerine halkın kaymak tabakası ve marjinal kesimleri hariç tüm kesimleri ne kucak açması. Bu yüzden Rap kendini iyi anlamda kabul ettirmeyi başardı. Bankaları hortumlan an, birbirine kırdırılmaya, bölündürülmeye çalışılan, en temel değerlerinden biri olan dini bile değiştirilmeye çalışılan, gençliği para, seks, v.b. beyin yıkayıcılarla apolitize edilmeye çalışılan, emeğiyle-namusuyla yaşayan bir 3. dünya ülkesinin evlatları da o millet gibi protest ve pesimist olacaktır. İşte bu yüzden rap her zaman olacaktır... - Son Olarak; Üstat Xve Rap Faktörü: 2005 yılı biz rap dinleyici leri ve rap müziğiyle uğraşanlar için ilginç bir olaya denk geldi. Üstat X Faktörü Üstat, kendi kişiliği içinde 80lerin zencisi, Hintlisi, 90ların Almanyada ezilen Türkü özelliklerini bir protesto gibi bizlere haykırdı. Hortumcul ara, sülüklere, beyin yıkayıcılarına karşı kendi felsefesi ni ortaya koyarak yeni bir bakış açısı kazanmamız için bizlere yardımcı oldu, yaydığı floresan ışıkla bizleri de aydınlatmayı başardı. O, etnik, estetik, dramatik, bombastik tüm değerlerin üstünde bir söyleme kalkıştı ve onun doğurduğu hacimsiz, şekilsiz ve darmadağın boşlukta bizler de kendimize ait sesleri, sözleri diğerlerine duyurabil mek için kendimize özel bir alana kavuşmuş olduk


Buraya Dikkat

Rap, bir müzik türüdür. Kökenleri 1970'lerin getto Amerika'sına dayanmakt adır. Amerika'nın varoş bazı eyaletler indeki çetelerin birbirler ini islah amaçla buldukları hip-hop kültürünün müzik koludur.

Rap, müziğin temposuna uyarlanar ak söylenen kafiyeli sözlerdir. Hiphop kültürünün içindeki başlıca dört elementde n biridir. Ve diger elementle r DJ'lik, breakdanc e ve graffiti, hiphop'ı yeterince yaygın hale getiremed iği için rap yıllar boyunca değişim geçirmiştir. Rap sözcüğü daima bu aktivitey i açıklamak için kullanılmamıştır. Müziğin temposuna uygun olarak kafiyeli sözler söylemek Mc' lik olarak adlandırıldı. Rap terimi 1979 yılında keşfedilen iki kayıt sayesinde hiphopla özdeşleşmiş gibi görünüyordu. Bunlardan ilki King Tim III (Personali ty Jock)'tu, ki bu şarkı hiphop'ın bilinen ilk kaydı olarak tarihe geçti.

Rap, 'Rhtymic American Poetry' olarak açılabilir ve çoğunlukla muhalefet i susturmak anlamında kullanılmaktadır.Rap tempoları ve müzik uyumu çok önemlidir. Rap'i icra eden kişiye MC (Master of Ceremonie s "Seremonil erin Efendisi" ya da Microphon e Controlle r "Mikrofon'u Kontrol Eden" ) adı verilmekt edir. Dünyada ilk rap yapmış kişi King Tim III (Personali ty Jock)'dır


Rap'in Türkçedeki tam karşılığını 'Sert dille eleştirmek.' olarak kabul edebiliri z. Zaten Rap'in altında bulunduğu çatı Hiphop da böyle sebeplerd en doğmuştur. RAP'in "[R]hytm [a]nd [P]oem (Ritim ve Şiir ya da Ritmik Şiir)" sözcüklerinin kısaltması olduğu bilinir ya da R(Real)(Gercek) A(american)(Amerikan) P(Porter)(Portresi)dir...Rap bir isyandır...

Türkiye'de Rap ve Türkçe Rap
Türk kökenli ilk rap yapan isimler genel itibariyl e Türkiye dışında yaşayan isimlerdi r. Başta Avrupa'da en çok Türk'ü barındıran Almanya gelir. Almanya'dan : Karakan, Cinai Şebeke, Erci-E Dj Dark Prince ve bunların yanında mazileri daha eskilere dayanan Sirhot, Sagopa Kajmer, Barikat, Jöntürk, Ceza, Maho-B, Rapor 2, Ondaon, Sultana, Umut Ertek, Buldozer gibi rap gruplarıdır. Türkçe sözlü rap başlamadan önce bu isimlerde n rap müzikle uğraşanlar İngilizce, Almanca gibi diğer dillerde rap müzik yapıyorlardı.

1995 yılında Almanya'dan Karakan, Cinai Şebeke ve Erci-E tarafından oluşturulan Cartel Türkçe sözlü rap müzik yaparak bir ilki gerçekleştirdi. İlk günlerde dinleyenl eri inanılmaz bir hayret sarıyordu. Cartel'e olan bu ilgi albüm satışlarına ve konsere gelen kişi sayılarına da yansıdı. Ahmet San'ın menajerliğinde Türkiye'nin her yerinde konserler verildi. Ancak bu olumlu hava uzun süre devam etmedi. Bir süre sonra grup elemanları arasında anlaşmazlık çıktı ve grup dağıldı. Daha sonra tekrar birleşme çabaları oldu, beraber bir şarkı daha yaptılar ama olumlu bir sonuç alınamadı.


Türkiye'deki MC'ler Mynax,Sagopa Kajmer , Kesit , West, Kabus , storr , Ceza , Kolera , Raffine, Zet, Abluka Alarm , MT , FUAT , Sahtiyan , Emre , Mozole Mirach, Killa Hakan, Ayben, Sansar Salvo, Cash Flow, U.L.A.Ş, Da Poet, Sitem Depresif, Emir, Giyotin, Rap Angels,halil,musamettin, Raziel Nisroc, Despo, Rapozof, Esin, Patron, Karaçalı, İstanbul Attack(Ramiz, Kasırga, Timur, Fuchs), Derin Darbe, Kurşun, Funky c, Mafsal, Maltemati k, İnzibat, Rahdan, Bektaş ve Sırtlan, Pit10, Tehdit, Charlie, Firar, Lendua, Alfa, Şeninşah, Saian, SperMan, 47, Sirhot, Erci-e, Taşkın, CINCI HOCA MC, Crime, Fieber, Aligatör, Ayaz Kaplı, Sir MC , Meşru , Erşah , CEB1R , CoLiBasiL , İkaz , DissPecT, İnfaZ, Nef'i, Melodiman, Mevtai, ParafeKad,İhtilal(hayki, kaplan, garez),Nefret,Soğuk Savaş, Gölge Karakan,Çözüm, İşaretçi,Toxin,Azra,GRMC, dj cihan, Ci pusat , model xl(yasin-evren), frekans , no-1 , efeflow , ekofresh , yunusemre,micrap(kerim), Jaschar,Roka


Türkçe Rap'e Ulaşmak
Cartel'in yakaladığı başarı sonrasında plak şirketleri yeni rap müzisyenlerinin peşine düşmüşlerdi. Ancak henüz yeni yeni yetişen gençler arasından, rap dünyasında "Wack Mc" denilen amatör rap müzisyenlerini bulabilmişlerdi. Bu müzisyenlere albüm çıkartan şirketler için sonuç oldukça vahimdi. Cartel yakaladığı başarıda bir ilktir. Birkaç plak şirketi aynı sonuçla karşılaşınca rap müzisyenleri için artık şirket bulmak oldukça zor olmuştur.ShoT The WacKss Boom Boom...