Lemmings


Türü: Hile Kodu
Fun Tricky Taxing Mayhem
Level 1 ............... HCENNONPDW ONICAJNNFP NJMFLGALHM
Level 2 IJJLDLCCCL CIOLMFLQDU FMCIKLMOFR JONHGINMHL
Level 3 NJLDLCADCY CAJJDLMBEV ICENNONPFJ ONHGEKNNHJ
Level 4 HNLHCIOECW MKJNLICCEJ CINNMFMQFY FLGIJNMOHX
Level 5 LDLCAJNFCK NHLDMCEDEN GEJJNDHBGM HGAOLMNPHX
Level 6 DLCIJNLGCT HLDMCIOEET MJJNLHGCGN GINNONHQHT
Level 7 HCAONNLHCX LDMCAJNFEN NHNKHGADGU GAJJLDMBIN
Level 8 CINNLDLICJ DICMJNNGEY HLDLGIOEGY IJHLDMGCIU
Level 9 CEJHMDLJCN MCENLLDHEV LDLGAJNFGS NHLDMGADIR
Level 10 IKHMDLCKCT CMNLLDMIEO DLGIJNLGGL HLDMGIOEIL
Level 11 OHOLHCALCW CEKJOLIJEJ LGANNLDHGY NDIGEJNFIX
Level 12 HMDLCIOMCJ IJHMDMCKEV GINNLDLIGR DMGIJNLGIO
Level 13 MDLCAKLNCS NHOLICALEY GAJHMLHJGU MGANNLDHIL
Level 14 DLCIJNMOCM HOLICMOMEW IKHMDLGKGL GINNLDMIIU
Level 15 HCEOLOLPCS MDMCEJLNEY NHMDLGALGX GEJHMDMJIY
Level 16 CINLMDLQCQ LMBIJNOOEY HOLHGMOMGL IJHOLIGKIT
Level 17 CEJHLFLBDX ICANLOLPEQ MDLGAJLNGJ NJMDMGALIM
Level 18 IKJLNLBCDW CINLMDMQET DLGMJLMOGW JOLIGMNMIP
Level 19 NJNNHCADDR CAKHNNIBFN LGANLMDPGP OLIGAKLNIT
Level 20 JNNHCMNEDO IJJLFMCCFR GINNOLHQGQ LIGIJNOOIN
Level 21 LNHCAJNFDR NHLFMCEDFQ GEJJNNHBHX MGANNMDPIU
Level 22 FHCMKLNGDX HLFMCIOEFW IJJLFLGCHW GINNMDMQIN
Level 23 LCENLLFHDW LFMCEJLFFS NHLFLGADHR GEKHNNIBJJ
Level 24 CMNLLFLIDO NMBIJNNGFS JNNHGMOEHX IJHLFMGCJX
Level 25 CAJJOFHJDM MCANLLFHFU LFLGAJNFHV NJLFMGADJW
Level 26 MJHONLBKDS BINNNFIIFM FLGIJNLGHO JNNIGMOEJK
Level 27 NJMFLCALDU CAJJMFMJFR LGAOLLFHHK NFIGAKNFJX
Level 28 JONHCINMDT MKHONICKFT GINLNNHIHY FMGIJNLGJR
Level 29 MNHCAKNNDL OHMFMCALFW GAKJMFHJHT MGANNLFHJO
Level 30 FLCIKLMODO JMFMCINMFQ MJHMFLGKHR GINLNNIIJL