Halen kendinize hangi programlama dilini öğrenmeliyim diye soruyorsanız bu inceleme size göre olabilir

Herhangi bir programlama dilini öğremek isteyen insanların bir programlama dilinde ilk geliştirmeleri gereken uygulama "hello world!" uygulamasıdır. Aslında bu olayın temelinin Bell laboratuarında C dilinin geliştirilmesi zamanına kadar gittiği rivayet edilir.
BASIC
10 PRINT "Hello World"
PASCAL
begin
writeln('hello World');
end.
C
void main(void){printf("Hello World\n");}
C++
void main(void){cout << "Hello World\n";}
TCL
echo "Hello World"
HTML
<HTML>
<BODY>Hello World</BODY>
</HTML>
x86 ASSEMBLY (DOS)
mov dx,@text
mov ah,9
int 21h
int 20h
@text: 'Hello World$'
z80 ASSEMBLY (cpc464)
ld bc,@text
@loop: ld a,(bc)
or a
jp,z @gu
call #bb5a
inc bc
jp @loop
@gu:
ret
@text: def.m "hello world",0
ASSEMBLY olarak INTEL CPU için (DOS tan bağımsız)
mov ah, 0eh
mov si, @hebelek
@pirasa: lodsb
cmp al, 0 ; tercihen 24h ('$')
jz @son int 10h
jmp @pirasa
@son: jmp $
@hebelek db 'hello world',0
JAVA
system.out.println("Hello World");
PHP
<? echo "hello world"; ?>
<? print "hello world"; ?>
<? printf "hello world"; ?>
<? ="Hello World"?>
ASP
<% = "Hello World" %>
VISUAL BASIC
msgbox ("Hello World")
JAVA SCRIPT
alert ("Hello World");
LINGO
put "Hello World"
MACHINE
1101 0000 0000 0111
1011 1111 1110 1000
1101 0010 0000 0111
1011 1111 1110 1000
1001 0000 0000 0000
SQL
SELECT alan1,alan2 FROM table1 WHERE "Hello World"
C # CONSOLE
using system;
class hellocan
{
static void main( string[] args)
{
console.writeline("Hello World");
}
}
WINDOWS
namespace hellocan
{
using system;
using system.windows.forms;
class hello
{
static public void main()
{
messagebox.show("hello world", messageboxbuttons.ok,messageboxicon.exclamation);
}
}
}
MOS6410 ASSEMBLY, c64
start
ldx #$0d
cycle
lda hworld,x
sta $0400,x
dex
bne cycle
hworld
rts
.text "Hello World"
dBASE 4
set echo off
clear
do while 1=1
@1,1 say "Hello World"
enddo