Saklamak istediginiz herhangi bir sifrenin; dosyada veya registerda, oldugu gibi görünmesini istemiyorsaniz bu dökümandaki fonksiyonlari kullanabilirsiniz.
'Projenize herhangi bir modul ekleyin ve içine asagidaki kodlari ekleyin


Kod:
 
Private Const MAX_PWD_LEN = 16

Public Function EncodePassword(ByVal strSeedName As String, ByVal strPwd As String) As String
Dim bytArySeed() As Byte
Dim bytAryPwd() As Byte

bytArySeed = GetSeedArray(strSeedName)
bytAryPwd = GetPwdArray(strPwd)

EncodePassword = AddSeedToPwd(bytAryPwd, bytArySeed)

Erase bytArySeed
Erase bytAryPwd
End Function

Public Function DecodePassword(ByVal strSeedName As String, ByVal strPwd As String) As String
Dim bytArySeed() As Byte
Dim bytAryPwd() As Byte

bytArySeed = GetSeedArray(strSeedName)
bytAryPwd = GetEncPwdArray(strPwd)

DecodePassword = RemoveSeedFromPwd(bytAryPwd, bytArySeed)

Erase bytArySeed
Erase bytAryPwd
End Function

Private Function GetSeedArray(ByVal strSeedName As String) As Byte()
Dim i As Integer
Dim nIndex As Integer
Dim bytAry() As Byte
Dim bytAryRet(MAX_PWD_LEN - 1) As Byte

strSeedName = VBA.UCase$(strSeedName)
bytAry = VBA.StrConv(strSeedName, vbFromUnicode)
For i = 0 To UBound(bytAry)
nIndex = nIndex + bytAry(i) + ((i + 1) * 2)
Next i

Call Rnd(-1) 'reset
Randomize nIndex
For i = 0 To (MAX_PWD_LEN - 1)
bytAryRet(i) = ((VBA.CLng(Rnd(nIndex) * (10 ^ 6))) Mod 256)
Next i

'geri döndür
GetSeedArray = bytAryRet
'array'i alanlarini sil
Erase bytAry
Erase bytAryRet
End Function

Private Function GetPwdArray(ByVal strPwd As String) As Byte()
Dim i As Integer
Dim nCnt As Integer
Dim nIndex As Integer
Dim bytAry() As Byte
Dim bytAryRet(MAX_PWD_LEN - 1) As Byte

strPwd = VBA.Left$(strPwd, MAX_PWD_LEN)
bytAry = VBA.StrConv(strPwd, vbFromUnicode)
nCnt = UBound(bytAry) + 1

For i = 0 To (MAX_PWD_LEN - 1)
If i < nCnt Then
bytAryRet(i) = bytAry(i)
ElseIf i > nCnt Then
bytAryRet(i) = ((VBA.CLng(Rnd() * (10 ^ 6))) Mod 256)
End If
Next i

'geri döndür
GetPwdArray = bytAryRet
'array'i alanlarini sil
Erase bytAry
Erase bytAryRet
End Function

Private Function GetEncPwdArray(ByVal strPwd As String) As Byte()
Dim bytAryRet(MAX_PWD_LEN - 1) As Byte
Dim nCnt As Integer
Dim i As Integer

nCnt = VBA.Len(strPwd)
If nCnt = (2 * MAX_PWD_LEN) Then
For i = 0 To (MAX_PWD_LEN - 1)
bytAryRet(i) = VBA.CByte("&H" & VBA.Mid$(strPwd, (2 * i) + 1, 2))
Next i
End If

GetEncPwdArray = bytAryRet
End Function

Private Function AddSeedToPwd(bytAryPwd() As Byte, bytArySeed() As Byte) As String
Dim i As Integer
Dim nChar As Integer
Dim sRet As String
Dim nCount As Integer

For i = 0 To (MAX_PWD_LEN - 1)
nChar = ((VBA.CLng(bytAryPwd(i)) + bytArySeed(i)) Mod 256)
sRet = sRet & VBA.IIf((nChar < 16), "0", "") & VBA.Hex(nChar)
Next i

AddSeedToPwd = sRet
End Function

Private Function RemoveSeedFromPwd(bytAryPwd() As Byte, bytArySeed() As Byte) As String
Dim i As Integer
Dim nChar As Integer
Dim sRet As String

For i = 0 To (MAX_PWD_LEN - 1)
nChar = VBA.CInt(bytAryPwd(i)) - bytArySeed(i)
If nChar = 0 Then Exit For
If nChar < 0 Then nChar = 256 + nChar
sRet = sRet & VBA.Chr$(nChar)
Next i
RemoveSeedFromPwd = sRet
End Function

'//******************************************//

'Kullanimi;

Dim strPwd As String

'1234 sifresini, farkli bir dizilime dönüstürüyoruz.
strPwd = EncodePassword("merhaba", "1234")
'yukaridaki islem sonucunda
'strPwd degeri 'E4B9C17E8B5987199A6174AC74B3FA3F' olacaktir. (Kodda bir degisiklik yapmadiysaniz)

'daha sonra 'E4B9C17E8B5987199A6174AC74B3FA3F' degerini
'DecodePassword fonksiyonuna gönderip çözecegiz.
strPwd = DecodePassword("merhaba", strPwd)
'bu islem neticesinde strPwd degeri tekrar '1234' olacaktir.

'merhaba' olarak belirtilen SeedName bölümünü degistirerek ilgili password'u farkli dizilimlerde saklayabilirsiniz.