SINIFLAMA

image006 - Tüberküloz Bakteriyolojisi Order: ACTINOMYCETALES

image006 - Tüberküloz Bakteriyolojisi Family: MYCOBACTERIACEAE

image006 - Tüberküloz Bakteriyolojisi Genus: M. tuberculosis

Mycobacterium cinsi bakterilerin temel özellikleri yavaş üremeleri, aside dirençli olmaları (yani arilmetan boyalarla bir kez boyandıktan sonra asit ve alkol ile dekolorize edilemezler), hücre duvarlarında bol miktarda lipid (MYCOLIC ASİT) içermeleri ve genomlarında %59-65 GC içermeleridir. M. tuberculosis dışında 70'in üzerinde tür tanımlanmıştır. Bunların içinde major 2 patojen:

M. tuberculosis (Koch, 1882)

M. leprae (Hansen, 1874)

Bakteriyolojik özellikleri ve DNA benzerlikleri nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili türler "complex� başlığı altında toplanmaktadırlar. "M. tuberculosis complex" M. tuberculosis, M. bovis, M.microti M.africanum ve M. bovis BCG'yi içermektedir. Klinik açıdan bakıldığında hastalık yapma potansiyeli ve halk sağlığı ile yakın ilişkisi nedeniyle M. tuberculosis cinsin en önemli üyesidir ve günümüzde insanlarda görülen tüberkülozun esas nedenidir. Çok az sayıda (%1-2) olguda M. bovis ve M. africanum etken olarak saptanır. M .microtti ise kemiriciler için patojen olup insanlarda hastalık yapmaz.

M. tuberculosis compleks dışındaki mikobakterilere "tüberküloz dışı mikobakteriler" veya "atipik mikobakteriler" denmektedir. Bunlar doğada, toprakta, suda bolca bulunurlar, insandan insana geçişi çok enderdir ve çoğu patojen değildir. Bu grubun üyeleri ender olarak hastalık oluşturur ve antitüberküloz ilaçların çoğuna dirençlidirler. İmmun sistemi zayıflamış konakta ciddi infeksiyonlara neden olabilirler.

Tablo V. M. tuberculosis ve Atipik mikobakteriler: Farklılıklar ve Benzerlikler


Benzerlikler
Farklılıklar
Morfoloji
Klinik karakteristikler
Radyolojik Bulgular
Histopotolojik Bulgular
Bulaşıcılık
Biyokimyasal bulgular
Moleküler Genetik
İlaç Duyrlılığı
Patojenlik
Tedavi yanıtı
Proflaksi etkinliği

Mikobakteriler karmaşık bir yapı gösterirler. Bu bakteriler bir plazma zarı ile sınırlanan stoplazma ve bunları çevreleyen lipidden zengin bir hücre duvarına sahiptir. Yapılarında bol miktarda bulunan lipofilik makromoleküller biyolojik aktiviteye sahiptir. Diğer bakterilerin hücre duvarı ile karşılaştırıldığında mikobakteri hücre duvarı oldukça kalındır ve olağanüstü bir lipofilik özellik gösterir. Mikobakteri hücresinin lipofilik özelliği ile bir çok özellik kazanır. Aside dayanıklılık, bakteri hücresinin bir araya toplanması, konak hücreleri tarafından salınan eritici enzimlere ve bakterisidal ilaçlara direnç yanı sıra, olasılıkla bazı besinlerin, hatta antibiyotiklerin hücreye girmesine engel olma bu özelliklerdendir.

image008 - Tüberküloz BakteriyolojisiMikobakterilerin hücre duvarı üç tabakadan oluşmuştur. Plazma zarının üzerinde bulunan en iç tabaka peptidoglikandan (mürein) oluşmuştur. Bu tabaka kısa peptid zincirleri, çapraz bağlarla sıkıca bağlanan uzun polisakkarit zincirleri içerir ve hücrenin sert yapısını sağlar. Peptidoglikan tabakasının üzerinde bulunan ikinci tabaka arabinogalaktan tabakası olup hücre duvarı kitlesinin %35'ini yapar ve peptidoglikan tabakasına fosfodiester köGoogle Page Rankingüleriyle bağlıdır. Arabinogalaktanların yan zincirindeki uç arabinaz birimlerine mikolik asit diye adlandırılan, uzun zincirli bir grup yağ asiti kovalent olarak bağlanırlar. Bu asitler hücre duvarı kalınlığından ve büyük oranda da hücrenin aside dirençli olmasından sorumludur. Mikolik asitler, trehaloz gibi bir şekere bağlanarak ip faktörü (cord factor) oluşturabilirler. En dış tabaka ise bir grup hetorojen peptidoglikolipidler ve/veya fenolik glikolipidden oluşmuştur ve mikozidler olarak adlandırılırlar. Hücre duvarında bulunan ve duvar ağırlığının %60'ını yapan lipidlerin çoğu uzun zincirli yağ asitlerinden oluşmaktadır. Bu lipidler tüberkülostearik asit, mikoserik asit ve mikolik asitleri içerirler. Mikobakterilerin hücre duvar yapısı şekil 1'de gösterilmiştir.

Virulans ile ilgili olduğu bilidirilen ip faktörüne sahip mikobakteriler aside dirençli boyalarla boyanmış preparatlarda çalı demeti görünümünde olmaları ile dikkati çekerler. Yine bu yapıda yer alan balmumuna bağlı protein yapısındaki maddelerin tüberkülin allerjisinde rolü olduğu gösterilmiştir.

Mikobakteriler karbol fuksin gibi bir anilin boyası ile boyandıktan sonra asit ve alkol ile yapılan renk giderme işlemine dirençlidir ve bu nedenle asit ve alkole dirençli basil (ARB) olarak adlandırılmaktadır. Bu özellik hücre duvarındaki (peptidoglikan ve arabinomannan)'ın oluşturduğu ağ tabakası ile ilişkilidir. Anilin boyası bu tabaka ile bağ oluşturarak asit ve alkol etkisine karşın yerinde kalır. Bu yöntem son 60 yıldır kullanılan Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) tekniği ile klinik örneklerde ARB'nin saptanmasını sağlar.

M. tuberculosis'in üremesi yavaş olup ancak 18-24 saatte kendini eşler ve standart kültür ortamında üremesi ortalama 4-6 haftada gerçekleşir. Olumsuz koşullara oldukça dayanıklıdır ve uzun süre canlılığını sürdürebilir. Aerob olan bakteri +4°C�de haftalarca, -70°C�de yıllarca canlılığını koruyabilmesine karşın, 60°C'de 20 dakikada, 70°C'de beş dakikada ölür.Tablo VI. Genus M.

İnsanlarda Hastalık Yapanlar

M. tuberculosis complex

M. tuberculosis

M. bovis

M. africanum

M. avium complex

M. avium

M. intracellulare

M. scrofulaceum

M. kansasii

M. genevense

M. xenopi

M. szulgai

M. malmoense

M. haemophilum

M. marinum

M. ulcerans

M. leprae

M. fortuitum-chelonae complex

M. fortuitum

M. chelonae

Genellikle saprofitik mycobacteriler

M. gordonae

M. terrae complex

M. flavescens

M. smegmatisİmmünoloji

Tüberküloz infeksiyonu hücresel immün yanıt (T lenfositler, makrofajlar ve bunlardan salınan sitokinler) ile kontrol edilebilen hücre içi infeksiyonların tipik bir örneğidir. Zengin bir antikor yanıtının oluşmasına rağmen humoral immünitenin konakçı savunmasına anlamlı katkısı yoktur. Makrofajlarca fagosite edildikten sonra bir şekilde kurtulmayı başaran virülan basiller fagozomlarda çoğalmaya başlarlar. İmmün yanıtın henüz gelişmediği ilk iki haftada basiller makrofaj içinde, alveol boşluğunda ve bu sırada lenfohematojen olarak yayıldıkları odaklarda serbestçe çoğalırlar. Makrofajlar içinde parçalanan basillerin bazı antijenik kısımları (epitoplar) işlenerek majör histokompatibilite antijenlerine (MHC) bağlanır ve bu şekilde makrofaj yüzeyine taşınarak T lenfositlerine sunulur. Antijenler CD4+ lenfositlere MHC class II ile, CD8+ lenfositlere ise MHC class I ile taşınabilmektedir. Gamma-delta T lenfositler ise MHC�den bağımsız olarak basilleri tümüyle tanıyabilmektedir. Antijen-MHC kompleksini alarak aktive olan T lenfositleri ürettikleri IL-2 ile benzer şekilde reaksiyon veren bir T lenfosit klonu oluştururlar. Bu klon basil antijenleri ile uyarıldığında koruyucu immünite, gecikmiş aşırı duyarlılık, sitoliz, antikor üretimi ve bellek hücrelerinin uyarılması veya supresyonu gibi değişik immünolojik olaylara katılır.
Basil antijenleri ile karşılaşan ve IL-2 üreterek klon oluşturan CD4+ (T helper) lenfositleri sitokinler (IFN-gamma, TNF-beta, MIF, GM-CSF) üreterek makrofajların aktif hale gelmesini ve hücre içi basil çoğalmasını kontrol ederler. CD4+ lenfositler CD8+ sitotoksik/supressör T lenfositleri ile bellek CD4+ lenfositlerinin de aktive olmasını sağlamaktadır. Ayrıca CD4+ lenfositler basil ile infekte makrofajların lizisine aracılık etmekte ve bu sitotoksik etkiler infeksiyonun başlamasının 6. Haftasında en üst düzeye çıkmaktadır. T helper lenfositlerinin alt grubu olan TH1 lenfositleri IFN-gamma, IL-2 ve TNF-beta gibi lenfokinler salgılayarak makrofajların antijenin kaynağında toplanıp aktive olmasını sağlarlar, makrofajların mikrobisidal gücünü de arttırırlar. Buna karşılık TH2 lenfositleri makrofaj aktivasyonunu baskılayan IL-10 ve diğer lenfokinleri (IL-4, 5, 6) salgılarlar. Tüberkülozda hücre aracılıklı immün yanıt (cell mediated immünity, CMI) için makrofajları aktive eden esas hücreler TH1 lenfositleridir. TH2 lenfositler daha çok B lenfositlerinin antikor üretimine yardımcı olmaktadırlar. Gecikmiş aşırı duyarlılıktan (delayed type hypersensitivity, DTH) sorumlu hücrelerin TH1 ve TH2 ayrımları yapılamamıştır. Fakat sitotoksik antijene özgü CD4+ ve CD8+ T hücreleri ile antijene özgü olmayan doğal öldürücü (natural killer, NK) hücrelerin DTH gelişiminde rolü olduğu düşünülmektedir.
TH1 lenfositlerden salınan IFN-gamma makrofajlardaki 1-alfa hidroksilaz enzimini uyararak aktif D3 vitaminin yapımını arttırır. D3 vitamini basillerin makrofaj içi çoğalmasını önlemede yardımcıdır ve bu hücrelerden TNF-alfa gibi sitokinlerin salınımını arttırır. TNF-alfa mikrobisidal aktiviteyi arttırdığı gibi granülom oluşumunda da rol oynar. Makrofajlarda TNF salınımını arttıran bir faktör de tüberküloz basilinin kendisi ve basil duvarında bulunan lipoarabinomannan-B (LAM)�dır.
Aktive olan makrofajlar büyür, mitokondri ve lizozomların sayısı ve süperoksit üretimi artar. Yüksek düzeyde biriken litik enzimler ve reaktif oksijen ve nitrojen metabolitleri (özellikle NO) mikrobisidal yeteneği arttırır. Fagositoz sonrası birçok sitokin makrofajlardan salgılanır. Bunlardan IL-1, IL-8, TNF ve GM-CSF proinflamatuar moleküllerdir ve lenfosit ve monositlerin lezyon bölgesinde toplanmasını kolaylaştırır. IL-1 pirojendir ve tüberküloza özgü ateşin oluşumuna katkıda bulunur. IL-6 aktive B lenfositlerden immüglobulin salınımını arttırarak tüberkülozlu hastalarda sıkça görülen hiperglobulinemiye neden olur. TNF-alfa ise IFN-gamma ile birlikte bakterisidal nitrik oksit metabolitlerinin üretimini arttırır ve granülom oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca TNF, ateş, kilo kaybı ve tüberküloza özgü doku nekrozları gibi birçok immünopatolojik olaya neden olur. İmmünsupresif etkili IL-10 lenfosit ve monositlerden sitokin salınımını inhibe ederken, TGF-beta (transforming growth factor-beta) ise T hücre proliferasyonunu ve makrofaj fonksiyonlarını inhibe eder. Bu iki sitokin kontrol edilemeyen inflamatuar yanıtta aşırı inflamasyon ve doku nekrozunu önleyebilir.
Sitotoksik T lenfositler ve NK hücreleri antikora bağımlı sitotoksik etkileşimler kadar kazeöz nekroz gelişiminde rol alabilirler. Doku yıkımına muhtemel pıhtılaşma olayları, makrofajlardan salınan reaktif oksijen ve nitrojen metabolitleri, TNF-alfa ve TNF-beta gibi sitokinler katkıda bulunmaktadır. Gamma-delta T lenfositler mikobakteriyel antijenlere karşı gelişen erken primer yanıtta etkindirler. Bu hücreler TNF, IL-2, 4, 5, 10 gibi sitokinler üretir ve infekte hedef hücreleri lizise uğratır. Bu hücrelerin de granülom oluşumuna katkısı olabileceği düşünülmüştür. Canlı basillerden salınan antijenlerin koruyucu immünite gelişiminden sorumlu oldukları ve T lenfositlerinin öncelikli hedeflerinin bu antijenler olduğu düşünülmüştür. Otoimmün yanıtın da kazeöz nekroz ve erime gelişiminde katkısı olabilir. Çünkü makrofaj içinde stres altındaki basiller antijenik olarak memeli hücrelerinden salınan proteinlere benzer bir ısı şok proteini (65-kDa hsp) salgılamaktadır. Konakçı immün yanıtı bu antijenik benzerlikten dolayı kendi dokularına yönelebilir.
Tüberküloz infeksiyonu sırasında aktive lenfosit topluluğu belirli bir büyüklüğe ulaşınca doku aşırı duyarlılığı veya tüberkülin deri testi pozitifliği oluşur (infeksiyonun başlangıcından 3-9 hafta sonra). Aynı dönemde hücre aracılıklı immün yanıt da ortaya çıkar. Hücresel immünitenin bu iki yanıtının aynı mekanizmanın birbirine zıt iki ucunu mu gösterdiği, yoksa bu yanıtların birbirine paralel ve yakından ilişkili farklı süreçler mi olduğu henüz bilinmemektedir.
Patogenez
Genetik yapının tüberküloz gelişiminde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Mesela HLA antijen BW15 pozitif olan zenciler diğerlerinden daha yüksek oranda tüberküloza yakalanmaktadır.
Tüberküloz, infeksiyon oluşumu ve bundan sonraki dönemde hastalık gelişimi olmak üzere iki aşamalı bir sürece sahiptir. İlk infeksiyon inhalasyon ile oluşur. M. tuberculosis mukusu geçemediğinden infeksiyon oluşumu için mutlaka alveoler alana ulaşmalıdır. Buraya da ancak 1-10 mm.lik damlacık çekirdekleri ulaşabilir. İnsanda minimal infekte edici basil sayısı bilinmemekler birlikte tavşan ve kobaylarda 1-3 basil yeterli olabilmektedir.
Bulaşıcı nitelikteki bir akciğer tüberkülozlu hasta ile (yayma pozitif) karşılaşan tüberkülin deri testi negatif temaslıların yaklaşık %30�unda tüberküloz infeksiyonu oluşur ve bu kişilerde gerek klinik gerekse radyolojik hiç bir belirti olmaksızın tüberkülin deri testi pozitifleşir. İnfekte olan bu kişilerin %5�inde infeksiyonu izleyen 5 yıl içinde hastalık gelişir (primer tüberküloz). Primer infeksiyonu izleyen uzun bir latent dönemden sonra (en az 5 yıl sonra ) infekte kişilerin %5�inde hastalık gelişmektedir (sekonder tüberküloz). Tüberkülozda, canlı bir tüberküloz basilinin alveole yerleşmesinden kaviter akciğer tüberkülozu gelişimine kadar geçen olaylar, basil ile konakçı arasındaki bir seri �savaş� sonucu olur. Konakçı tarafından oluşturulan hücre aracılıklı immünite (cell mediated immunity, CMI) ve gecikmiş tip aşırı duyarlılık (delayed type hypersensitivity, DTH) reaksiyonları tüberküloz patogenezinde belirleyici rolü oynarlar. Bu immün yanıtlar oluşuncaya kadar tüberküloz basilinin kendisi konakçı dokularında hiç bir hasar oluşturamaz. Basil çoğalması ile konağın oluşturduğu immünolojik yanıtlar arasındaki etkileşim hastalığın hem ilerlemesini veya gerilemesini hem de gelişecek olan hastalığın tipini belirler.
Tüberkülozda hücre aracılıklı immünite (CMI) konakçının yararlı bir yanıtı olarak değerlendirilebilir ve bu yanıt tüberküloz basil antijenlerine özgü T lenfosit populasyonunun klonal büyümesi ve makrofaj aktivasyonu ile karakterizedir. Basil antijenlerinin varlığında bu lenfositler aktive olmakta ve monositleri lezyon bölgesine çekerek aktive eden bazı sitokinler üretilmektedir. IFN-gamma ve TNF en güçlü makrofaj aktive eden sitokinlerdir. Aktive olan makrofajlar reaktif oksijen ve nitrojen ürünleri, lizozomal enzimler ve diğer faktörleri üreterek mikrobisidal gücü arttırmaktadırlar. Böylece içlerinde çoğalmakta olan basilleri sindirebilir hale gelmektedirler.
Tüberkülozdaki gecikmiş tipteki aşırı duyarlılık reaksiyonu (DTH), içinde tüberküloz basilleri çoğalan inaktive makrofajları ve bu arada komşu dokuları harap eden süreç olarak tanımlanabilir. DTH, aslında hızlandırılmış bir inflamatuar yanıttır ve özellikle yerel tüberkülin benzeri antijenlerin yüksek olduğu koşullarda konakçı dokularında sıklıkla hasara neden olur. Konakçının bu yanıtı hem kazeöz nekroz hem de erime (likefaksiyon) ve kavite oluşumuna neden olur. O nedenle, klinik tüberküloz oluşumunda gözlenen akciğer hasarı tümüyle konakçının DTH yanıtıyla ilgilidir.
Konakçı tarafından oluşturulan hem CMI hem de DTH yanıtları tüberküloz basillerinin çoğalmasını eşit düzeyde inhibe ederler. CMI bunu, fagosite ettikleri basilleri öldürmeleri için makrofajları aktive ederek yaparken, DTH ise basil yüklü aktive olmamış makrofajları ve komşu dokuları harap edip, basillerin üremesi için uygun hücre içi ortamını yok ederek sağlar. DTH ile oluşturulan yerel nekroz CMI ile oluşacak yanıt için zaman kazandırır.
Akciğer tüberkülozunda, basilin alveollere girişinden kavite oluşumuna dek olan aşamalar beş evrede özetlenebilir:
Başlangıç Evresi: Birinci evre basilin alveole inhalasyonuyla başlar ve bir hafta sürer. Basiller en sık olarak orta ve alt akciğer alanlarında plevranın hemen altında yerleşirler. Alveoler makrofajlar lezyon bölgesinde toplanarak basilleri fagosite ederler ve %90�ını tahrip ederler. Bu ilk karşılaşmanın sonucu makrofajların gücüne ve basilin virulansına bağlıdır. Zayıf bir makrofaj içinde basil çoğalma imkanı bularak infeksiyonu başlatabilecektir. Basiller çoğalmaya başladıktan sonraki gelişmeler kandan gelecek makrofajlar tarafından belirlenir.
İkinci Evre: Ortak yaşam ve logaritmik çoğalma evresidir. Alveoler makrofajların içindeki basilleri öldürememeleri halinde basiller hücre içinde çoğalır ve hücreyi parçalayarak alveoler boşluğa dağılırlar. Basiller, hücresel artıklar ve komplemanlar, sitokinler ve monosit kemotaksik protein (MCP-1) gibi birçok kemotaksik faktör dolaşımdaki inaktive monositleri lezyon bölgesine toplar ve bu yeni makrofajlar basillerin etrafında toplanarak granülom oluşumunu başlatırlar. Bu ilk odak Ghon Odağı adını alır ve hemen her zaman orta-alt zonlarda ve subplevral yerleşimlidir. Odak genellikle tektir; olguların %25�inde birden çoktur.
Lezyon bölgesine gelen yeni makrofajlar basilleri fagosite ederler ancak aktive olmadıklarından basiller makrofajlar içinde logaritmik olarak çoğalmaya devam ederler. Basil yüklü makrofajlar lenfatiklerle bölgesel lenf nodlarına taşınırlar. Basiller burada da kontrol altına alınamazlarsa hematojen yolla tüm vücuda yayılırlar (lenfohematojen yayılım). Fakat sıklıkla oksijen basıncının yüksek olduğu lenf bezleri, böbrek korteksi, vertebral kolon, uzun kemiklerin epifizleri, meninksler ve özellikle de akciğer apeksleri gibi bölgelere yerleşirler ve buralarda granülomlar oluştururlar. Konakçının özgün olmayan savunması bu çoğalmayı engelleyemez. Ghon odağı ile komşu lenf bezlerinde gelişen lezyon birlikte primer kompleks olarak tanımlanır.
Üçüncü Evre: İmmün yanıt gelişimi ve infeksiyonun kontrol evresidir. Basilin inhalasyonundan sonraki 2-3. haftalarda hem DTH, hem de CMI yanıtı gelişmektedir, ancak CMI yanıtı lezyon bölgesindeki çok sayıdaki basili yok etmeye yetmez. DTH yanıtı inaktif makrofajları ve bu arada çevre dokuları harap ederek hücre içinde logaritmik olarak çoğalan basilleri durdurur. Konakçının bu yanıtı granülomların (tüberküllerin) merkezinde kazeöz nekroz oluşumuna yol açar. Hücre içinde çoğalan basillerden kaynaklanan tüberkülin benzeri proteinler, doku hasarlayıcı yanıtın oluşmasında önemli bir uyarandır. Aynı dönemde konakçının tüberkülin deri testi de pozitifleşir (primer infeksiyon).
Oluşan kazeöz nekroz ortamında anoksik koşullar, düşük pH, toksik yağ asitlerinin varlığı ve bilinmeyen nedenlerle basiller artık çoğalamazlar. Kazeöz dokularda basillerin bir kısmı ölürken bir kısmı da canlı fakat çoğalmaksızın yıllarca kalırlar (dormant basiller). Böylece konakçı kendi dokularını harap etmek pahasına hücre içi basil çoğalmasını durdurmuştur.
Dördüncü Evre: DTH ve CMI yanıtlar arasındaki etkileşim evresidir. Bağışıklık sisteminin yeterli olduğu kişilerde kazeöz odaklardan kaçan basiller makrofajlarla tutularak yok edilirler. Sonuçta az hasarla veya hiç doku hasarı olmadan basil çoğalması durdurulabilecektir. İmmün sistemi yeterli kişilerde CMI / DTH oranı daha büyüktür ve kazeöz odaktan kaçan basiller hızla yok edilir. Yani bu kişilerde kazeöz odak erimezse süreç durdurulmuş olur. Eğer basiller bu makrofajlarda da çoğalmayı başarırlarsa DTH yanıtı tekrarlanır ve nekroz genişler. İmmün sistemi zayıf kişilerde kazeöz nekroz daha büyük ve daha şiddetli olmaktadır, çünkü CMI yetersiz ise konakçı DTH yanıtını tekrarlamak zorundadır. Eğer immün yanıt yetersiz ise kazeöz nekrozlar genişler, akciğer dokusu harap edilir ve klinik tüberküloz tablosu ortaya çıkar.
Gelişmesi durdurulan granülomun çevresi fibröz doku ile sarılır, kazeöz odak koyulaşır ve süreç genellikle yaşam boyu durdurulur. Çapı 0.1-1.3 mm olan kazeöz odaklar makrofajlarca temizlenirken 2-8 mm çapında olanlar hidrolitik enzimlerle eritilir ve geride fibröz doku oluşur. Çapı 5-20 mm olanlar ise fibröz kapsülle çevrilerek izole edilir (tüberküloma). Bu lezyonların iyileşme sürecinde kalsifikasyon da gelişebilir. Sonuçta primer infeksiyon adı verilen bu süreç durdurulmakta ve geride tüberkülin deri testinin pozitifleşmesi dışında hiçbir kanıt kalmamaktadır.
Beşinci Evre: Erime ve kavite oluşumu ila karakterizedir. İmmün yanıtın yetersiz olduğu konakçıda primer tüberküloz kontrol edilemezse ilerleyici primer tüberküloz gelişir ve kaviter lezyonlar ortaya çıkabilir. Ancak bu aşama genellikle sekonder tüberkülozda görülür. Bağışıklığın yeterli olduğu kimi durumlarda da kazeöz erime ve kavitasyon oluşabilir. Erimiş materyal üreme için çok elverişlidir ve tüberküloz basilleri olağanüstü çok sayılara ulaşırlar. Erimenin nedeni bilinmemekle birlikte makrofajlardan salınan hidrolitik enzimlerin (proteinaz, lipaz ve nükleazlar) yol açtığı hidrolizin ve DTH�nin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Büyük miktarda tüberkülin benzeri basil antijenleri DTH�yi uyararak doku hasarının gelişmesine yol açar. Komşu bronş duvarının nekrozu ve rüptürü sonucunda erimiş materyal bronşa akar ve geride kavite ortaya çıkar. Basiller böylece diğer akciğer alanlarına yayılır ve öksürükle dışarı atılır. Kavite oluşumu hastalığın akciğere yayılmasına ve bulaştırıcı nitelik kazanmasına neden olur.
Patoloji
Tüberkülozda gözlenen patolojik değişimler büyük oranda yerel basil antijen konsantrasyonuna ve aşırı duyarlılık reaksiyonunun derecesine bağlıdır. Yerel antijen yükünün ya da doku hasarlayıcı immün yanıtın fazla olduğu durumlarda eksüdatif lezyonlar, antijen yükünün ve doku hasarlayıcı yanıtın az olduğu durumlarda proliferatif lezyonlar ortaya çıkar. Çoğu olguda bu iki lezyon tipinin bir arada olduğu karışık lezyonlar daha yaygındır. Yerel antijen yüküne göre lezyonlar ilerleyebilir, tip değiştirebilir, stabil kalabilir hatta gerileyebilir. Tek bir lezyonun bir kısmı ilerlerken diğer bir kısmı gerileyebilir.
Proliferatif veya prodüktif lezyonlar, tüberküloz granülasyon dokusu ile karakterizedir. Akciğerlerde lenfohematojen yayılım odaklarında oluşan ilk lezyonların yayılımını önlemek için konakçı tarafından bu lezyonların etrafına inaktif makrofajların toplanmasıyla tüberküloza özgü granülomlar (tüberküller) oluşturulur. Böylece lezyonlu bölge sağlam olan komşu dokudan ayrılarak hem basillerin çoğalması hem de yayılması önlenir. Burada merkezde yan yana dizilen makrofajlar ve bunları çevreleyen fibröz doku ve lenfositler bulunur. Zamanla makrofajlar epiteloid hücreye dönüşürken, iki veya daha fazla makrofajın birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşur. Basillerin yok edilme gücüne bağlı olarak granülom merkezinde değişik büyüklükte kazeifikasyon nekrozu gelişebilir (yumuşak tüberkül) veya gelişmeyebilir (sert tüberkül). Tipik bir tüberkülde merkezde bulunan (veya bulunmayan) bir kazeifikasyon alanı, bunu çevreleyen epiteloid hücreler ve Langhans tipi dev hücrelere sahiptir. Daha dışta monosit ve lenfositler, en dışta da fibroblastlar bulunur. Epiteloid hücreler, mononükleer hücreler, fibroblastlardan oluşan bu üç tabakalı yapıya granülasyon dokusu denilir.
Proliferatif lezyonların tipik örneği olan sert tüberküllerde bağ doku hücreleri de yer alır ve bu lezyonlar sıklıkla fibrozis veya skar gelişimi ile iyileşirler. Eğer lezyonlardaki basil yükü ve aşırı duyarlılık reaksiyonu fazla ise, kazeifikasyon nekrozu giderek genişleyecektir. Sonuçta ya genellikle birbirleriyle birleşen küçük, gevşek bir organizasyon gösteren, yumuşak tüberküller ortaya çıkacak (miliyer veya dissemine tüberküloz) ya da küçük ve geniş tüberküloz pnömonisi odakları gelişecektir. Oluşan bu eksüdatif lezyonlarda, gevşek bir durumda yerleşmiş lenfositler, makrofajlar ve granülositler görülürken, epiteloid hücreler ve dev hücreler ya seyrek olarak görülecek ya da hiç görülmeyecektir. Bu lezyonlarda yaygın eksudasyon ve doku nekrozu olacak, eriyen doku nekrozları sonucunda kavite gelişecektir.
[/CENTER]