Gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşan mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar günümüzde insan sağlığı açısından birinci sıralardaki önemini korumaktadır. Son yıllarda gıda zehirlenmeleri ve enfeksiyonlarında ilk sıralarda yer alan veya daha az oranda risk oluşturan mikroorganizmaların önem sırasına göre sıralanmasında tüketicilerin yaşam stillerine, gıda hazırlama ve işleme yöntemlerindeki gelişmelere ve gıda teknolojisindeki tehlikelerin ve risklerin eskisine kıyasla daha fazla oranda bilinmesine bağlı olarak bazı değişikler olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar İtalya’da 1996 yılında 26000 gıda zehirlenmesi olayında Salmonellozis ve Hepatit A (sarılık) vakalarının gıda kaynaklı hastalıkların % 90 ından fazlasını oluşturduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır.

hepatitviruska9 - Gıda İşletmelerinde Hepatit A Virüsü..

Hepatit A (HAV) virüsü akut viral hetatitin nedeni olan önemli bir patojendir. Etken virüs taşıyıcı personelin elleri aracılığıyla gıdalara bulaşmakta ve bu tip kontamine gıdaların tüketilmesi sonucu da kişilerde hastalık ortaya çıkmaktadır. Hepatit virüsü gıdada gelişip çoğalamamasına karşın, gıdaya bulaştığı zaman buzdolabı sıcaklığı da dahil olmak üzere her ortamda canlılığını uzun süre koruyabilmektedir. Direkt yada indirekt yolla fekal materyalle bulaşmış gıdaların ve suyun bu enfeksiyonda temel kaynakları oluşturduğu bildirilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde Hepatit A vakalarının % 10 undan azının gıda kaynaklı olduğu bildirilmesine rağmen son yıllarda sarılık vakalarındaki sayısal artış gerek ilgili kurumları ve gerekse gıda sanayiini bu konuda önemli harcamalar yapmaya yöneltmiştir.

tripephepatitcww4 - Gıda İşletmelerinde Hepatit A Virüsü..

. Genellikle gıdalar aracılığıyla ortaya çıkan hepatit vakalarında sorumlu gıdalar kabuklu deniz ürünleri, sandwicler, süt ürünleri, fırın mamülleri, salatalar, meyve ve sebzelerdir. 1992 yılında Denver’da bir gıda işletmesinde çalışan enfekte bir personelin kontamine elleri aracılığıyla gıdalara bulaşan virüsün 5.000 den fazla Hepatit A vakasına neden olduğu saptanmıştır. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Disease Control and Prevention) Michigan’da 200 den fazla okul çocuğunun kontamine çilekten dolayı hepatite yakalandığını bildirmiştir. Hepatit A vakalarının % 50 sine yakınında virüsün hangi kaynakla, nasıl yayıldığı kesin olarak belirlenememesine rağmen, gıda işletmelerinde çalışan personelin kontamine elleri aracılığla gıdaya bu virüsü bulaştırdığına dair belirli sayıda çalışma mevcuttur.

hbsagon5 - Gıda İşletmelerinde Hepatit A Virüsü..

Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyona yönelik uygulamalar ve işletmenin hijyen ile ilgili aldığı önlemler HAV gibi virüslerin ve eller aracılığla gıdalara bulaşabilecek diğer patojen mikroorganizmaların bulaşmasını belirli oranda engellemekte ve riski azaltmaktadır. Ancak bu konuda yapılan çalışmalarda değişik hijyenik önlemlerin uygulanmasına karşın ellerin hepatit A virüsünün bulaşmasında önemli bir araç olmaya devam ettiği bildirilmektedir. Nitekim marula eller aracılığıyla hepatit A virüsünün bulaşma oranının saptanması amacıyla yapılan bir çalışmada yapay olarak kontamine edilmiş ve dezenfekte edilmemiş ellerden bulaşma oranının yaklaşık % 9 olduğu bildirilmiştir. Ancak aynı araştırmada eller bazı antimikrobiyal maddeler ve alkol bazlı dezenfektanlar ile dezenfekte edildiğinde bu oranının %0,64’e kadar düştüğü saptanmıştır. İnsanlarda bu hastalığın gözlenmesinde minimum enfeksiyon dozunun henüz tam olarak bilinmemesi karşın tek bir hücrenin hastalığa neden olabileceği bildirilmiştir. Buna benzer şekilde gıda işletmelerinde çalışan personelin hijyenik olmayan uygulamalara bağlı olarak ellerinde hangi düzeyde bu virüsü taşıdığı bilinmemekte ve bu durum işletmeler ve kişiler arasında da önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Enfekte kişilerin dışkısında 103-106/g düzeyinde Hepatit A virüsü bulunduğu dikkate alınırsa çok küçük miktardaki bir fekal materyalde dahi (örneğin 1 mg gibi) kolaylıkla 103 ile 106 düzeyinde virüs bulunabilmekte, dolayısıyla 0,001 g fekal materyalde yaklaşık 13 ile 13000 adet virus hücresi bulunabileceği de kabul edilmektedir. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalar ışığında en kötü ihtimalle kontamine ellerle herhangi bir gıdaya temas durumunda 1 ile 1300 adet virus hücresinin o gıdaya bulaşabileceği, bunun da hastalığın başlaması için yeterli olacağı söylenebilir.
Sonuç olarak gıda işletmelerinde yapılan çalışmalar hijyenik uygulamaların hepatit A virüsünün gıdalara eller aracılığıyla bulaşma olasılığını minimuma indirdiğini (%97,3 oranında azalttığını), ancak şu ana kadar denenen hiç bir uygulamanın (suyla, değişik antimikrobiyal ajanlarla ve alkol bazlı solüsyonlarla el yıkama) bu virüsü tamamen ortadan kaldırmadığını ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu nedenle araştırıcılar hepatit A virüsü açısından en güvenilir uygulamanın gıda işletmelerindeki personelin elle işleme sırasında eldiven kullanması olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca gıda ile temas halindeki personelin özellikle tüketiciye sunulmadan önce herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt olarak tüketilecek ürünlerin işlenmesinde eldiven kullanması önerilmektedir. Bu konuda alınabilecek diğer bir önlem gıda sanayiinde çalışan personelin personel hijyeni ve mikrobiyoloji konusunda düzenli olarak hizmet içi eğitim seminerleri ile eğitilmesidir. Zira 2000 yılında İtalya’da yapılan bir çalışmada gıda işletmelerinde çalışan personelin %52,6 sının hepatit A virüsünden habersiz olduğu ve % 21,4 ünün de bu virüsün taşınmasında gıdanın rolü hakkında hiçbir fikire sahip olmadığı saptanmıştır.


Doç.Dr.Fulya Turantaş
E.Ü.Ege Meslek Yüksekokulu

Not:Araştırma Neticesidir..