Anksiyetevirgs - Anksiyete Bozuklukları .her insan tarafından bazı durumlarda yaşanan bir duygudur.Türkçe de"kaygıvirgs - Anksiyete Bozuklukları .bunaltıvirgs - Anksiyete Bozuklukları .iç sıkıntısı,stres"gibi sözcüklerle anlatılmaya çalışılmıştır;fakat"korku,endişe bunalım"gibi duyguları da kapsamaktadır.
Anksiyetenin amacı,yaşamı uyumlu ve dengeli sürdürmektir;tehlikeli,bilinmeyen,yeni uyaranlardan organizmayı sakınmak,onlarla başa çıkmak,onlara karşı koymak ya da o uyarıdan kaçmaktır.İnsanın gerek bireysel gerekse toplumsal adaptasyonu için belli dozlarda anksiyete gereklidir.Anksiyete,ya içerel (intrapsişik) ya da dış çevreden kaynaklanan bir tehlike,tehlike ihtimali veya kişi tarafından tehlikeli olarak algılanan,yorumlanan herhangi bir durum karşısında yaşanan bir duygu durumudur.
Kişi,kendini bir çeşit alarm durumunda ve sanki kötü bir şey olacakmış gibi bir duygu içinde hisseder.Bir yere kadar sağlıklı olan anksiyete,bir yerden sonra kişinin,aile ve sosyal aktivitelerini,kişiler arası ilişkilerinizi olumsuz etkilemeye başlar;kişide ruhsal problemler doğuran bir duygu olarak karşımıza çıkar.Anksiyete,birbiriyle uyumlu bir ilişki içinde ve bir bütün halinde çalışan bir çok alt sistemi etkilerken,yaklaşan tehlikeleri haber vererekvirgs - Anksiyete Bozuklukları .sinir sisteminin tüm birimlerini(santral,otonom, periferik sinir sistemlerini ve endokrin sistemi)en üst düzeyde uyarır,harekete geçirir ve böylece kişiye kendisini koruma fırsatı verir.
Patolojik anksiyete:
Normal anksiyetenin ötesinde,anksiyete"bir hastalık belirtisi" olarak karşımıza çıkabilir.
Patolojik anksiyetevirgs - Anksiyete Bozuklukları .belli bir uyarana karşı,süresi ve şiddeti bakımından uygun olmayan bir yanıttır.
Patolojik anksiyete."anksiyete bozuklukları"başlığı altında toplanan bozuklukların yanı sıra diğer pek çok psikolojik hastalıkta da bir belirti olarak bulunur .diğer yandan,santral sinir sistemini ya da diğer sistemleri etkileyen bir organik bozukluğun belirtisi de olabilir.Aksiyete belirtileri çoğu kez temporo limbikvirgs - Anksiyete Bozuklukları .hipotalamo-hipofizer tiroit arkının uyarılarak harekete geçirilmesi sonucu ortaya çıkarlar.Böylecevirgs - Anksiyete Bozuklukları .santral ve periferik sinir sistemi ile otonom sinir sistemi ve nörü-psikoendokrin sistemi bir bütün olarak,kendine yönelen tehdide karşı savunan ve de saldırı durumuna geçmiş olur.Bu sistemlerin harekete geçişinde başlıca nörotransmitterler(noradrenalin,serotonin.GABA ve muhtemelen diğerleri)rol oynar.
Anksiyetenin oluş nedenleri:
1.Psikanalitik görüşe göre:
Son yıllara kadar anksiyete bozuklukları Freudyen kuramlarla açıklanıyordu.Biyolojik çalışmalar ve diğer kuramlar ortaya atılınca psikanalitik açıklamalar yetersiz kaldı.Freud'a göre ,iç çatışma;benlik,alt benlik veya benlikvirgs - Anksiyete Bozuklukları .üst benlik arasında oluşmaktadır.
Alt benliğe ait dürtü ve isteklere karşı denge kurmaya çalışan benlik bir nedenle zayıflar ya da bilinç dışı dürtülerin gücü artarsa benlik alt benlik arasında çatışma ortaya çıkar.çatışma, benliğin dürtüler karşısında çözüm bulamadığını,baş edemediğini gösterir;bir tehlike olarak algılanır.Bunaltı(aksiyete) benlikte bir tehlikenin habercisivirgs - Anksiyete Bozuklukları .bir alarm işaretidir.Anksiyet,benliğin homeostatik işlevi olan ve tehlikeyi algılayan bir tepkisidir.psikolojik kuramda bilinç dışı dürtüler,yasak cinsel ya da saldırgan dürtülerdir
Çatışma durumundaki anksiyeteye karşı benliğin savunma mekanizmaları harekete geçer.yer değiştirme mekanizması,anksiyetenin belli bir nesneye ya da duruma bağlanmasını sağlar;böylece fobi oluşur.kişi,fobik durumdan kaçınabildikçe kendini rahat hissedecektir.
Psikanalitik açıdan ,bunaltıya karşı savunmalar yetersiz kalınca açık bunaltı görülür.Bunaltı kaynağına göre yedi türe ayırabilir.
1-Süperego anksiyetesi(Toplumsal değerler vs)
2-İğdişlik(kastrasyon)
3-Ayrılma(seperasyon)
4-İd bunaltısı(alt benlik)
5-Sevgiyi yitirme anksiyetesi.
6-Kötülük görme anksiyetesi.
7-Çözülme bunaltısı.
2-Öğrenme Kuramlarına göre
Bu kurama göre,anksiyete,öğrenilmiş bir süreçtir ve açlık,cinsellik gibi biyolojik kökenli birincil dürtüler yanında,yine insanı güdüleyici bir güç olarak görev yapan ikincil bir dürtüdür
Öğrenme kuramları,özellikele fobileri açıklamakta onay görmüştür."koşullu refleks teorisi"ne göre de,anksiete,"tehlikeli dış uyarılara karşı organizmanın şartsız cevabı"olarak açıklanmaktadır.
3Bilişsel(kognitif)yaklaşımlara göre:
Bu yaklaşımda,anksiyete nedeni olayların kendisi değilvirgs - Anksiyete Bozuklukları .kişilerin beklentileridirvirgs - Anksiyete Bozuklukları .bu olayları nasıl ve ne şekilde algılayıp yorumladığıdır.kişiler bazı ipuçlarıyla karşılaştıklarında,zararı ve tehlikeyi beklemeyi öğrenebilirler.Bu öğrenme gözlemleyerekbilgilendirilme ya da tepkisel koşullanma yoluyla gerçekleşir.Zarar beklentisiyle orantılı olarak aksiyete ortaya çıkar,Bu nedenle bireyin herhangi bir olayı ilk değerlendirmesi önemlidir.Bu değerlendirme tehlike ve zarar içeriyorsa,kişinin bununla başa çıkma konusunda gösterdiği başarılarıvirgs - Anksiyete Bozuklukları .ortaya çıkarabilecek anksiyete konusunda olumlu ya da olumsuz rol oynamaktadır..Bu nedenle mantık dışı bilgilervirgs - Anksiyete Bozuklukları .bilişler ya da korku uyandıran benlik yönergeleri anksiyete gelişiminde olumsuz rol oynarlar.
Günlük yaşamımızda her birimiz çeşitli tehlikelerle yüz yüze kalırız.Ancak ne zaman ki kişi bu durumları diğerinden farklı ve olumsuz olarak algılar,işte o zaman anksiyete programı kendiliğinden işlemeye başlar:
_Otonomik uyarılabilirlikte değişikliklervirgs - Anksiyete Bozuklukları .kavga ya da kaçışa hazırlık durumu oluşur.
_Kişinin olağan davranışı durur.
_Kişivirgs - Anksiyete Bozuklukları .muhtemel çevresel tehlikelere karşı tedbir alabilmek için çevreyi seçici olarak taramaya başlar.
Bilişsel modelde iki ayrı düşünce bozukluğuna rastlanır:
A)Olumsuz,negatif düşünceler:
Örneğin;Bir toplumda konuştuğunda anksiyete yaşayan kişi"Acaba konuştuklarımdan sıkılıp can sıkıcı birisi olduğumu düşünürler mi?.ya da Anlattıklarımı beğenmez ve aptalca şeylerden bahsettiğimi düşünürler mi?şeklinde olumsuz düşünceler geliştirebilir.
B)Disfonksiyonel varsayım:
Kişiyi rahatsız eden kesin düşünce ve inançlardır.
Anksiyete bozukluklarında gözlenen bilişsel çarpıtmalar dört ana başlıkla toplanabilir:
a)Onaylama duygusuyla ilgili olanlar.
b)Yetersizlik duygusuyla ilgili olanlar.
c)Denetim duygusuyla ilgili olanlar.
d)Anksiyete duygusuyla ilgili olanlar.
4.Varoluşçu yaklaşımlara göre:
Varoluşçulara göre,"insan doğduğununvirgs - Anksiyete Bozuklukları .yaşadığının ve öleceğinin farkında olan ve de farkında olduğunun farkında olan tek canlıdır;varoluşun dinamiği dünyaya gelmekle,dünyada olmakla başlar;varoluşa atıldığında bomboştur ve düşünerek kendini bulurvirgs - Anksiyete Bozuklukları .kendi varlığını yaratır;kendini nasıl anlıyorsavirgs - Anksiyete Bozuklukları .kişiliğinin nasıl olmasını istiyorsa o olacaktır.
İnsanın varoluşu onun hissettiği bir şeydir.o kendini bilen bir varoluştur.kendisi yoksa hiçbir şey yoktur.
O zaman kişi şöyle düşünebilir:"Mademki farkına vardığım şey sadece bana aittirvirgs - Anksiyete Bozuklukları .öyleyse onun ne olacağı benim elimdedir,yani nasıl istersem öyle yaparımvirgs - Anksiyete Bozuklukları .Görüldüğü gibi,söz konusu olan sonsuz bir özgürlüktür.Dolayısıyla hayatın anlamını oluşturma sorumluluğuvirgs - Anksiyete Bozuklukları .gerçekte kişinin kendisine ait olan oluşumdur.yani yaşamın anlamı,bizim ona verdiğimiz anlamdır.işte özgür olmavirgs - Anksiyete Bozuklukları .kişiye yaşamın anlamını verme sorumluluğu getirir.Bunun farkına varma isevirgs - Anksiyete Bozuklukları .jean paul sartre'a göre anksiyete demektir ve insanın varoluşunun temelinde bulunur.
5)Anksiyetenin biyolojik kökenleri:
a)kalıtım:
Anksiyete bozukluklarında kalıtım gittikçe önem kazanmaktadır.panik bozukluğu gibi anksiyetenin yoğun yaşandığı durumlarda birinci derece akrabalarda panik nöbetininvirgs - Anksiyete Bozuklukları .majör depresyonun ve alkolizimin daha sık görüldüğü bilinmektedir.Eş zamanlı hastalanma oranının tek yumurta ikizlerinde % 4-9 arasından olduğu bilinmektedir.Birinci derece akrabalıklarda anksiyete bozukluğu olasılığı yüzde 15-18 arasında ikenvirgs - Anksiyete Bozuklukları .ikinci derecede akrabalarda yüzde 6'dır.Anksiyete bozukluklarında aşırı bir otonom sinir sisteminin kalıtsal olarak geçtiği ve çevredeki koşullarda da hastalık belirtilerinin oluştuğu düşünülmektedir.
b)Biyokimyasal nedenler:
Son yıllarda anksiyete bozukluklarında depresyon giderici ilaçlarınvirgs - Anksiyete Bozuklukları .beta blokörlerin,diazem türü ilaçların,MAO inhibitörlerinin etkin olduğu görüldükçe bu alanda biyokimyasal araştırmalar hızlanmıştır.
Spontan panik nöbetleri geçiren insanların,damar içi sodyum laktat verildiğinde deneysel olarak panik nöbetleri ortaya çıkarılabilmektedir.
Panik nöbetleri geçirenlerde beynin para hippokampal bölgesindevirgs - Anksiyete Bozuklukları .lokus seruleusta beta adrenerjik dizgenin etkilendiğinde kalıtımla gelen bir bozukluğun olduğu;merkezi kemo reseptörlerde aşırı bir duyarlığın varlığı öne sürülmüştür.
Sonuç olarak;aksiyete bozukluklarının nedenlerini tek bir kuruma dayandırmak yanlış olur.Bütün kuramların biyolojik etkenlerle birlikte işlediği görüşü daha yaygınlaşmaktadır.fakat bazı hastalarda bazı etkenler daha baskın olabilmektedir.
Psikolojik-somatik belirtileri:
Tablo 1:
Anksiyetenin başlıca semptomları
Psikolojik

 • Anksiyete


 • Dehşet


 • Kaygı


 • Korku


 • Aşırı endişe


 • İnsomini(Uykuya dalamama)


 • İrritabilite(Aşırı huzursuzluk)


 • Obsesyon(Takıntı)


 • Kompulsiyon(Takıntının eyleme dönüşmesi)


 • Depersonalizasyon(Parcalanma hissi


 • Fobiler(Gerçeği uygulayamama)


 • Zihinde evirip çevirmek


 • Panik

· Somatik

 • Tremor(Titreme)


 • Terleme


 • Çarpıntı


 • Baş dönmesi


 • İdrara sık çıkma


 • Barsak hipermotilitesi


 • Hiperventilasyon(sıkvirgs - Anksiyete Bozuklukları .sık nefes alıp verememe)


 • Kas_iskelet ağrısı


 • Ağız kuruluğu


 • Kas gerginliği


 • Huzursuzlukvirgs - Anksiyete Bozuklukları .tezcanlılık


 • Titreklik


 • Senkop(Bayılma)


 • Göğüste sıkışma hissi


 • Nefes darlığı


 • Parestezi(Uyumalar)


 • Başağrısı


 • Vertigo(Baş dönmesi)


 • Kuvvetsizlik

Son yıllarda sıkça söz edilen panik ataklar sırasında ortaya çıkabilen belirtiler:
Tablo 2:

Panik ataklar sırasında ortaya çıkabilecek semptomlar.

 • Dispene ya da boğulma hissi (Nefes darlığı)


 • Baş dönmesivirgs - Anksiyete Bozuklukları .düşecek ya da bayılacak gibi olma.


 • Palpitasyon ya da taşikardi.


 • Titreme ya da sarsılma.


 • Terleme.


 • Soluğun kesilmesi.


 • Bulantı ya da karın ağrısı.


 • Uyuşma ya da karıncalanma(Parestezirler)


 • Kızarma(Ateş basması)ya da ürperme.


 • Göğüs ağrısı ya da ğöğüste sıkışma hissi.


 • Ölüm korkusu.


 • Çıldıracağı ya da elinde olmadan bir şeyler yapacağı korkusu.

Panik atakların en sık görüldüğü anksiyete bozukluğu"panik bozukluktur"panik hastaları yaşadıklarını" kalp krizi geçirmekvirgs - Anksiyete Bozuklukları .aklını yitirmekvirgs - Anksiyete Bozuklukları .kontrolünü kaybetmekvirgs - Anksiyete Bozuklukları .o anda ölmek" şeklinde tanımlamaktadırlar.Nöbet geldiğinde hemen acil ünitelerine koşulurvirgs - Anksiyete Bozuklukları .EKG ve diğer tıbbi tahliller yaptırılır;fakat organik bir şey saptanmaz.Doktor doktor dolaşılırvirgs - Anksiyete Bozuklukları .en son aşamada psikiyatriste başvurulur.psikiyatri dışı hekimlerin bu hastaları öncelikle psikiyatriste göndermeleri önemlidir.çünküvirgs - Anksiyete Bozuklukları .nöbetler sırasında yaşanan korkuluvirgs - Anksiyete Bozuklukları .dehşet dolu dakikalar tekrarlanır kaygısıyla hastalar zamanla yalnız başına bir yere gidememeyevirgs - Anksiyete Bozuklukları .vasıtalara binememeyevirgs - Anksiyete Bozuklukları .sürekli kendilerini dinlemeye başlar.Her an kötü bir şey yaşayacakları endişesiyle kendilerini en rahat hissettikleri ortamdan ayrılmamaya dikkat ederlervirgs - Anksiyete Bozuklukları .
Yanlarında ilaçvirgs - Anksiyete Bozuklukları .suvirgs - Anksiyete Bozuklukları .tansiyon aletvirgs - Anksiyete Bozuklukları . vsvirgs - Anksiyete Bozuklukları .taşımaya başlarlarvirgs - Anksiyete Bozuklukları .işlerine gidemezvirgs - Anksiyete Bozuklukları .çalışamaz hale gelirler.Ciddi meslekivirgs - Anksiyete Bozuklukları .sosyal fonksiyon kayıpları olur.Ekonomik zararlar ve zamanla depresyon gelişebilmektedir.Bu nedenle panik atakla psikiyatri dışı bir hekime başvuran hastanın fiziksel muayenesi ve tetikleri normal çıkıyorsa:"Bir şeyin yokvirgs - Anksiyete Bozuklukları .psikolojik takma kafana"lafını kesinlikle etmemekvirgs - Anksiyete Bozuklukları ."senin sorunun psikiyatrik"deyip yönlendirmek gerekmektedir.
Tablo 3:
Anksiyetenin görüldüğü psikiyatrik bozukluklar ve organik nedenli aksiyete sendromları:

Psikiyatrik bozukluklar Toksik durumlar
Depresyon Alkol ve ilaç kesilmesi(Zehirlenme durumları)
Mani Amfetamin
Şizofreni Kokain
Atipik psikozlar Marijuana
Pre_senil ve senildemnaslar Kannabis
Akut kronik beyin sendromları Hallusinojenler
İlaç ve alkol bağımlıkları Nikotin
İlaç ve alkol yoksunluk durumları Kafein
İlaç kötü kullanımı Teofilin
(özellikle kafein ve amfetamin) Amly nitrite
Solvent kötü kullanımı Antikolinerjikler
NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR Sempatomimetik ajanlar
Serebral neoplazi Vazopresör ajanlar
Serebral travma ve Antihipertansiflerin kesilmesi
Post-tıravmatik sendromlar Sülfamidler
Serebrovasküler hastalıklar Penisilin
Subaraknoid hemoroji Aspirin intoleransı
Migren Civa
Meniere hastalığı Arsenik
Ensefalit Fosfor
Serebral sifilis Organik fosfatlar
Multipl skleroz Karbon diülfid
Wilson hastalığı Benzen
Huntington hastalığı Epilepsi ENDOKRİN BOZUKLUKLAR
Addison hastalığı
KARDİVASKÜLER BOZUKLUKLAR
Anemi Karsinoid sendromu

Anjina Pektoris/Miyokard enfarktüsü Hipertiroidi
Konjestif kalp yetmezliği Hipoparatiroidi
Hiperaktif B_adrenerjik durumu Hipoglisemi
Hipertansiyon Diabet
Mitral valf prolapsı İnsulinoma
Proksismal atrial taşikardi Feokromositoma
Kardiyak distrimitler Menapozal
Premenstrual
Viriliz PULMONERBOZUKLUKLAR(AKCİĞER) VİTAMİN EKSİKLİKLERİ
Astım B12 eksikliği

Pulmoner emboli Niacin(nikotinik asit) eksikliği pallegra

Pulmoner ödem DİĞER DURUMLAR

Akut repiratuar distres Sistemik maliniteler

Hiperventilasyon sendromu Sistemik enfeksiyonlar

SİSTEMİK HİPOKSİT DURUMLAR Enfeksiyöz mononükleoz

Kardiovasküler hastalıklar Anafilaksi

Pulmoner yetmezlik Elektrolit denge bozukluğu

Anemi Posthepatit sendromu

ENFAMATUAR BOZUKLUKLAR Porfiri
Sistemik lupus eritematosus Üremi

Romatid artrit

Poliarteritis nodoza
Temporal arteriti
Anksiyete bozukluklarında hangi hastalıklar yer alır?

 • Genelleşmiş anksiyete bozukluğu
 • Agorafobili panik bozukluk.
 • Agorafobisiz panik bozukluk
 • Agorafobi.
 • Özgül fobiler.
 • Sosyal fobi.
 • Obsesif-kompolsif bozukluk(saplantı-takıntılar)
 • Akut stres bozukluğu.

Anksiyete bozukluklarında tedavi:
Tedavide ilaç ve psikoterapi kullanılmaktadır.Bugün en etkin ve yaygın kullanılan ilaçlar antideprasanlardır.Tirisiklik antideprasanlar ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri(SSRI) noradrenalin ve serotonin geri alım inhibitorleri(SNRI),NASSA gibivirgs - Anksiyete Bozuklukları .MAO inhibtörleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kısa süre,yardımcı ilaç olarak;benzodiazepin gurubu ve betablokerler de tercih edilmektedir.Ayrıca davranışçı ve bilişsel terapiler bugün için en tercih edilen terapi şekilleridir.