Serebrovasküler Hastalık - SVH Hastalığı


Serebrovasküler hastalıklar beyin damarlarında ve/veya bu damarlardan geçmekte olan kanın özelliklerinde gelişen bozukluklar sonucu damarların tıkanması ya da kanamasıyla ortaya çıkan merkezi sinir sistemi bozukluklarıdır.

Serebrovasküler hastalıklar, Batı dünyasında en sık rastlanan ve en yüksek oranda kalıcı bozukluklara yol açan sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık değişik ülkelerde yüz binde 120-200 sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Bu istatistik değerlerini ülkemize uygulayacak olursak, her yıl yaklaşık olarak 60000 kişinin Türkiye’de bu hastalığa yakalandığı sonucu ortaya çıkar. Serebrovasküler hastalıkların ilk günlerindeki ölüm oranı, oldukça yüksektir. Bu oran ilk gün için % 7, ilk haftanın sonunda ise, % 30′dur. Hayatta kalabilen hastaların ise ancak küçük bir bölümü kendine yetecek düzeyde bir canlılığa sahip olabilmektedir.

Serebrovasküler hastalıklar çoğunlukla ateroskleroz, yüksek tansiyon “(hipertansiyon) ve şeker hastalığı (diabetes mellitus) gibi hazırlayıcı hastalıkları izlemektedirler. Serebrovasküler hastalıklar sonucu ortaya çıkan klinik tablo, halk arasında kısaca “İnme” olarak bilinmektedir. İnme kavramı İngilizcede “Stroke” darbe anlamına gelen-bir sözcükle anlatılmaktadır.
“inme” aniden başlayan genellikle çeşitli felçlerle birlikte seyreden ve beyin damarlarındaki bir bozukluktan kaynaklanan bir beyin hastalığıdır. Yani kısaca inme, bir Serebrovasküler hastalıktır.

Serebrovasküler hastalıklar (SVH) en sık hastaneye başvurma nedenleri arasındadır. Ayrıca SVH Batı Ülkelerinde kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü sırada ölüm nedenidir. Ortalama yaşam süresi uzadıkça hastalığın insidansı artmaktadır.

Serebrovasküler hastalıklar iskemik ve hemorajik olmak üzere ikiye ayrılır. Tüm inmelerin yaklaşık %15-20 si hemorajik, %75-80 i iskemiktir.

1- İskemik Serebrovasküler Hastalıklar
Serebral aterotromboz ve serebral emboli kliniğine yol açar. Genellikle aterotromboz yavaş başlar emboli ise daha akut bir tabloya neden olur.
İskemik serebrovasküler hastalık için risk faktörleri şunlardır:

a- Hipertansiyon: yalnız trombotik serebral enfarktın değil aynı zamanda intraserebral hemorajinin de insidansını arttırır.

b- Kalp hastalığı: kalp etmezliği, aritmiler, romatizmal kalp hastalığı, mitral valv prolapsusu inme riskinin arttığı durumlardır. Atrial fibrilasyon en sık görülen serebral emboli nedenidir.

c- Diyabet: serebral enfarkt riski diyabette artar.

d- Heredite: yakın akrabalarda inme öyküsünün olması olmayanlara göre riski hafif derecede arttırır.

e- Kan lipid düzeyinde yükseklik: sigara, obesite: (koroner arter hastalıklarından daha hafif) ılımlı derecede riski arttırır.

Klinik


İnme etkilenen kan damarı ile uyumlu beyin dokusunda fokal belirti ve bulgulara neden olur. İskemik inmede spesifik beyin bölgelerine kan akımı bozulur etkilenen bölgenin anatomik özelliklerine bağlı olarak klinik tablo oluşur.

Genellikle iyi alınmış bir anamnez ve dikkatli bir nörolojik muayene lezyonu lokalize etmek için yeterli bilgiyi verir. Beynin ön ve arka dolaşımı farklı klinik tablolara neden olur.

1. Hemorajik Serebrovasküler Hastalıklar

İntraserebral hemoraji ve subaraknoid kanama olmak üzere 2 ana tipi vardır.

a. İntraserebral hemoraji: nontravmatik intraserebral hemorojilerin en sık rastlanan nedeni hipertansiyondur. Ayrıca anevrizma, arteriovenöz malformasyonla, kan diskrazileri, antikoagülan tedavi, kokain gibi madde bağımlılığı intraserebral hemoraji nedeni olabilir.

Patofizyolojide hipertansiyonun serebral oto regülâsyona olan etkisi ve direk damarlara olan etkisi önemli yer tutmaktadır.
Serebral kan akımının oto regülâsyonunda küçük rezistans serebral arterlerin çapları değişerek, kan basıncındaki oynamalara rağmen serebral kan akımının sabit kalmasını sağlanır. Hipertansiyonda, muhtemelen küçük arter duvarlarındaki hasara bağlı olarak, bu oto regülasyon mekanizması bozulur.
Hipertansiyon ayrıca direk olarak damarlar duvarına etki eder. Kronik hipertansiyon mikro anevrizmalara neden olarak ya da damar duvarında lipohyalinotik segmentler oluşturarak masif serebral hemorojiye yatkınlık oluşturur. Bu kronik etkiye ek olarak ani kan basıncı yükselmesi intraserebral hemorajiye neden olabilir.

Klinik bulgular hemorajinin yerine göre değişir. En sık yerleşim yerleri:

Derin serebral hemoroji: hipertansif hemorajinin en sık görülen 2 yerleşim yeri putamen ve talamustur.

Lober hemoraji: hipertansif hemoroji frontal, parietal, temporal ve oksipital lob subkortikal beyaz cevherlerinde olabilir.

Pontin hemoroji: pontin kanamalarda kanamadan dakikalar sonra koma meydana gelir ve çok ağır seyreder

Serebellar hemoraji: ani başlar. Kanamadan dakikalar sonra baş ağrısı, sersemlik, bulantı, ayakta duramama, yürüyememe gibi semptomlar ortaya çıkar.

b. Subaraknoid kanama:

Kanama genellikle serebral arterial anevrizma ya da arteiovenöz malformasyonların (AVM) rüptürü sonucu oluşur. Berry anevrizmalarının rüptürü olguların 3/4 ünde görülür ve genellikle 6. ve 7. on yılda rastlanır. Berry anevrizması serebral damar duvarında, özellikle dallanma gösteren bölgelerde, zayıflık ile karakterize konjenital bir anormalliktir. Willis poligonu civarında yer alırlar. Hipertansiyonun anevrizma oluşumunda rol oynamadığı kabul edilir ancak var olan anevrizmanın rüptürüne neden olabilir. Beraberinde polikistik böbrek hastalığı, aort quarktasyonu görülebilir.

İnrtakranial arterlerin rüptürü kafa içi basıncı arttırır, ağrıya duyarlı yapıları uyararak baş ağrısına neden olur. Kafa içi basıncı sistemik perfüzyon basıncına ulaşınca serebral kan akımı azalır. Rüptürün de pekiştirici etkisiyle akut dönemde hastaların yaklaşık yarısında bilinç kaybı gelişir. Kafa içi basıncında hızlı artışı ayrıca retinal subhyoid kanamaya neden olabilir. Anevrizmal kanama genellikle subaraknoid mesafeye yayıldığından fokal serebral lezyona neden olmaz.

Klinik

Klasik tablo ani gelişen şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar bu ağrıyı ‘hayatımda şimdiye dek yaşadığım en şiddetli baş ağrısı’ olarak tarif eder. Bilinç kaybı, ense sertliği, kusma sık rastlanılan bulgulardır.

Laboratuar

BBT kanamanın bilinç kaybı yapacak kadar şiddetli olduğu anevrizma rüptürü olgularında %90 pozitif sonuç verir. BBT nin negatif olduğu şüpheli olgularda lomber ponksiyon endikasyonu vardır. BOS basıncı çok artmıştır, kanlı görünüm vardır. Mikroskobik incelemede bol kırmızı küre saptanır. Kanda lökositoz ve EKG değişiklikleri görülebilir. Subaraknoid kanama tanısı konulunca serebral anjiyografi endikasyonu vardır.

Ayırıcı Tanı
Ayırıcı tanıda hipertansif intraserebral kanama, bakteriyel menenjit, rüptüre mikotik anevrizma düşünülmelidir.
Komplikasyonları

Kanamanın tekrarlaması: akut dönemde seyrek görülür.
Kanamanın intraparankimal yayılımı: AVM ya bağlı kanamalarda sıkken anevrizma rüptürüne bağlı kanamalarda seyrek görülür.
Arterial vazospazm: olguların yaklaşık üçte birinde görülür. Genellikle ilk 2 hafta içerisinde görülür ve bulgularda kötüleşmeye neden olur. Tanısı anjiyografi ile konur.
Akut ya da subakut hidrosefali: subaraknoid mesafede BOS emilim bozukluğu sonucu meydana gelir.

Nöbet: %10 dan daha az hastada görülür. Serebral hemisfer hasrı sonucu meydana gelir.