Göbek kordon kanı ne işe yarar?
Kök hücreler bebeklerde kordon kanından sağlanabilir. Göbek kordon kanı kök hücre kaynağı olarak kemik iliğine göre daha güçlü bir alternatiftir. Kök hücreler günümüzde özellikle kanser olmak üzere bilinen birçok hastalığın ve yaralanma sonucu olan organ ve doku kayıplarının tedavisinde yarar sağlamaktadır. Giderek gelişen kök hücre teknolojisi bu hücrelerin ileride daha kapsamlı olarak kullanılabileceği yolunda bilgiler vermektedir.


Göbek kordon kanı saklanmalı mıdır?
Göbek kordon kanı kök hücre kaynağı olarak dünyada 1988 yılından beri kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda göbek kordon kanı toplanması, bankacılığı ve bu hücrelerin tedavide kullanımı bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1988'den günümüze kadar çeşitli hastalıklar nedeniyle yaklaşık 2500 hastada kullanılmıştır. Az sayıda kök hücre içermesi nedeniyle yetişkinlerde çocuklardaki kadar yaygın kullanımı yoktur. Bu hastaların önemli bir kısmı yaklaşık 20 kg ağrılığındaki çocuklardır. Yetişkinlerde ise günümüze kadar 500'den fazla hastada kullanılabilmiştir. Hücre tedavisindeki bu yeni yaklaşımlar bağış yapan vericiler, alıcılar ve kordon kanı saklamak isteyen aileler açısından bazı etik ve ekonomik konuları gündeme getirmiştir.
New York hastanelerinde 1993-1999 yılları arasında yapılan değerlendirmede göbek kordon kanı miktarını etkileyen doğum şekli ve süresi, kordon uzunluğu ve yapısı, bebek ve plesantanın ağırlığı gibi çok önemli faktörler vardır. Bu faktörler dikkate alınmaksızın ve aileye bu konular hakkında sağlıklı bilgi vermeksizin göbek kordon kanı toplanması doğru bir uygulama değildir. Kimi olgularda bu nedenlere bağlı olarak alınan yetersiz kanın dondurulması ileride kişinin işine yarayamayabileceği gibi gereksiz masraf ve zaman kaybına yol açabilir.
Amerikan Pediatri Akademisinin Görüşleri'ne göre (Pediatrics 1999;104:116-118) Bugün için ticari amaçlı göbek kordon kanı toplanması ve dondurulması önerilmemektedir. Göbek kordon kanının biyolojik bir sigorta olarak saklanması "akıllı" bir yaklaşım olarak nitelenmemektedir. Kordon kanının bebeğin kendi yararına toplanmasını destekleyen bilimsel kaynaklar yetersizdir. Kök hücrenin ömrü halen bilimsel kanıtlara göre 15 yıldır. Bunun dışında, göbek kordon kanındaki kök hücre sayıları yetersizdir ve kilogram başına hesaplandığında yetişkin için gerekli sayıların çok altında kalabilir. Yaşamı boyunca bir bebeğin kendi kordon kanına tedavi amacıyla yaklaşık 1/10000 olasılıkla gereksinimi olabilmektedir. Kordon kanının saklanması ideal olarak ailede bir hasta bireyin varlığı halinde önerilmektedir. Bu durumda dahi kanın hasta birey için kullanım şansı ¼ oranındadır. Diğer taraftan herhangi bir hastalık durumunda aynı bireye ait olan ve dolayısıyla hastalık potansiyeli taşıyan bu hücrelerin tedavide kullanımı tartışma konusudur. Bu verilere dayanarak, göbek kordon kanı önemli bir kök hücre kaynağıdır ve değişik hücrelere farklılaşabilir ve çoğalabilir. Göbek kordon kanı bağış ve bankacılık amacıyla ücretsiz toplanması ailelere önerilebilir ve böylece gereksinimi olabilecek diğer kişilere yarar sağlanabilir.


Göbek kordon kanı nasıl toplanır ve saklanır?
Göbek kordon kanı toplayan ekibin kan ürünleri konusunda ciddi bir eğitimden geçmiş olması şarttır. Kanı alacak kişinin de bu konuda daha önce yeterli deneyiminin olması ve kordon kanı miktarını etkileyen faktörler ile ilgili olarak teknik bilgilere sahip olması gereklidir. Ekipteki her kişinin kanda üreyen mikroorganizmalarla ilgili temel bilgilere sahip olması koşulu vardır. Kanın doğumdan sonraki olabilen en kısa zamanda alınması, dondurulacak merkeze çok kısa zamanda ve uygun koşullarda ulaştırılması diğer önemli unsurlardır. Ek olarak kanın dondurulduğu bankanın kurumsal özelliği, yapılan bankacılığın süresi ve bankacılık konusunda yeterli deneyim sahip olması ve bunu belgelemesi şarttır. Kurumun süreklilik arz etmesi önemli bir beklentidir.
9286947165bcf04431 - göbek kordonu