?nternet ve web sitesi güvenli?i kurulu?u Scan Alert Genel Müdürü Michael R. Ayers, Türkiye'nin Hacker'l?k alan?nda dünyada ikinci konumda oldu?unu savundu.

Ayers, Hacker'l?kta Türkiye'nin dünyadaki ilk üç aras?ndaki yerinin hiç de?i?medi?ini söyledi.
Yeni nesil ?nternet korsanlar?n?n, Hacker'lar?n son derece usta ve iz b?rakmadan hareket ettiklerini belirten Ayers, çal?nan kredi kart?n?n bedelinin 50 dolardan 150 dolara kadar ç?kt???n?, Hacker'lar?n bu ?ekilde para kazan?p, haks?z bir ?öhret sahibi olduklar?n? kaydetti.

Ayers, dünya genelinde kullan?lan ?nternet bant geni?li?inin yüzde 3'ünün aktif olarak Hacker'lar taraf?ndan kontrol edildi?ini, yeni al?nan bilgisayar?n mutlaka bir Hacker'?n taramas?ndan geçti?ini vurgulad?.

Ayers, "Dünyada e-ticarette 150 milyar dolarl?k bir dönü?üm var. Bunun birkaç milyar dolarl?k k?sm? Hacker'lar taraf?ndan ele geçiriliyor. Kesin rakam? söylemem mümkün de?il, çünkü bunlar?n bir k?sm? has?r alt? ediliyor" dedi.

Scan Alert Türkiye Genel Müdürü Özgür Koca da, Türkiye'nin Hacker'likte neden ilk s?ralarda oldu?unun sorulmas? üzerine, "Türkler'in bir ?ekilde Hacker'l??a ilgileri var. Rusya ve Türkiye, dünya genelinde birincilikte sürekli yer de?i?tiriyor" diye konu?tu.

Konunun Devamı İçin Tıklayın