ABD'li Matt Sly ve Jay Patrikios'un kurdu?u futureme.org sayesinde insanlar, kendi geleceklerine mektup yaz?yor.

ABD'li iki kafadar?n kurdu?u internet sitesi www.futureme.org, kendi gelece?inize bir elektronik posta yollama ?ans? veriyor.

20'li ya?lar?n?zdayken kendinize '40 ya??ma geldi?imde bas?l? bir kitab?m olacak' sözü verdiyseniz, 40 ya? gelip çatt???nda bir elektronik posta bu hedefinizi hat?rlatabilir. Ne de olsa bilgisayarlar?n haf?zalar? insanlar?nkinden daha güçlü!

Futureme.org adl? ?nternet sitesi, veritaban?nda biriktirdi?i elektronik postalar?, yazan ki?iye, 30 günle 30 y?l aras?nda geri yolluyor. 2004 y?l?nda kurulan siteye bugüne kadar b?rak?lan hat?rlatma mesaj? say?s? 316 bin. Aralar?nda do?um günü türü basit hat?rlatmalar da var, yazan?n gelecek planlar?n? içeren daha uzun vadeli notlar da...

Matt Sly ve Jay Patrikios isimli iki Amerikal?n?n projesi olan site, San Francisco'da ö?retmenlik yapan Sly'?n ö?rencileri için bir proje tasarlama ihtiyac? üzerine do?mu?. ?u anda Yale'de i?letme okuyan 29 ya??ndaki Matt Sly'a göre, site fantastik bir fikir.

Unutmak istemedi?i an?lar? yazd?
Sly, sitedeki en dokunakl? mesajlardan birinin, Mike ad?ndaki bir alzheimer hastas?na ait oldu?unu söylüyor. Mike, unutmaktan korktu?u an?lar?n?, daha sonra kendisine postalanmak üzere siteye yaz?yor.

Sly, bir di?er etkileyici mesaj grubunun da sava?mak üzere Irak'a gönderilen genç askerlerin b?rakt??? notlar oldu?unu söylüyor: "Birer çocuk olarak Irak'a gidiyorlar. Tam olarak nereye gittiklerini ya da dönüp dönemeyeceklerini bilmiyorlar."

Sly, siteyi kullan?rken, hayat?na bir tür düzen veriyormu? gibi hissetti?ini söylüyor. Sitenin kullan?m alan?ysa kariyer hedeflerinden aile kurma planlar?na kadar geni?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın