e-mail ç?kt?, 'gurbetçi' mektuba hasret kald? ! 2000 y?l?nda 25.5 milyon olan mektup say?s?, geçen y?l sonunda 12.7 milyona kadar dü?tü

Internet ve elektronik posta kullan?m?n?n artmas?yla birlikte son 10 y?lda Türkiye'den yurt d???na giden mektup say?s?nda büyük dü?ü? meydana geldi.

Posta ve Telgraf Te?kilat? Genel Müdürlü?ü (PTT) istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, 1996 y?l?nda 44 milyon 900 bin olan yurt d???na gönderilen mektup say?s?, internetin yayg?nla?mas? ve elektronik posta kullan?m?n?n artmas?na paralel olarak giderek azald?. 2000 y?l?nda 25 milyon 571 bin olan mektup say?s?, geçen y?l sonunda 12 milyon 753 bine kadar dü?tü.

Geçmi?te gurbetçilerle Türkiye'deki akrabalar? aras?nda s?kl?kla kullan?lan, genellikle üzerinde bulunulan ülkenin tarihi veya turistik mekanlar?n?n foto?raf?n?n yer ald??? posta kartlar? ile tebrik kartlar? da teknolojik geli?meye yenik dü?tü. Posta ve tebrik kartlar?n?n yerini elektronik posta ve cep telefonu mesajlar? ald?.

Türkiye'den yurt d???na gönderilen posta kartlar?, 10 y?l içinde 18 milyon 65 binden 10 milyon 109 bine inerken, yurt d???ndan Türkiye'ye gönderilen posta kartlar? ise 52 milyon 67 binden, 22 bine kadar geriledi. Ayn? dönemde tebrik kartlar?nda da büyük bir dü?ü? gözlendi. 1996 y?l?nda yurt d???na 25 milyon 729 bin tebrik kart? gönderilirken, bu rakam 2005 y?l?nda 4 milyon 318 bine indi.

Yurt içinde gönderilen posta ve tebrik kartlar? say?s? da teknolojik geli?melerden olumsuz etkilenmi? göründü. 1995 y?l?nda 17 milyon 361 bin olan posta kart? say?s? 2005'de 2 milyon 180 bine, tebrik kart? say?s? ise 210 milyon 900 binden 34 milyon 977 bine geriledi. Bütün teknolojik geli?melere ra?men Türkiye'de mektuba olan ilginin artt??? gözlendi. Yurt içine gönderilen mektup say?s? 1996 y?l?nda 682 milyon 123 bin iken, 2005 y?l?nda bu say? 899 milyon 53 bine ç?kt?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın