1876 y?l?nda ?sveç'te telgraf tamiri için kurulan Ericsson geçen y?llar içinde ileti?im sektöründe önemli bir rol oynad?. ?irket 116 y?l önce 1890 y?l?nda Osmanl? ?mparatorlu?u'nun ilk ileti?im altyap?s?n? olu?turan Dolmabahçe Saray? telefon hatt?n? da kurmu?tu.

Konunun Devamı İçin Tıklayın