Yahoo, tüm dünyadan internet kullan?c?lar?n? 2006'da Yerküre'yi anlatacak her türlü bilgiyi gelecekteki nesiller için topra?a gömmek ve uzaya yay?nlamak üzere kendisine göndermeye ça??rd?.

?nternet kullan?c?lar?n? insanl?k tarihinin bir an?n? yakalayacak "ilk antropoloji projesi" için foto?raf, video, ?ark?, fikir, desen veya her türlü say?sal belgeyi göndermeye davet eden Yahoo, bu projeye kat?lmak isteyenlerin a?k, öfke, korku, ac?, mutluluk, umut, güzellik ve "kat?l?mc?dan" her ?eyle ilgili belgeyi "Yahoo Time Capsule" sitesine gönderebileceklerini aç?klad?.

Yahoo'nun "Genel Yay?n Yönetmeni" Srinija Srinivasan, projeyi Meksika'da ba?kente 40 km uzakl?ktaki Teotihuacan Güne? Piramidi'nde 25 Ekimde ba?layacak ve 3 gün sürecek törenle kutlayacaklar?n? belirterek, internetten naklen yay?nlanacak bu törende en iyi videolar?n piramit üzerinde gösterilece?ini ve kullan?c?lar?n gönderdi?i say?sal verilerin an?ttan uzaya yay?nlanaca??n? kaydetti.

Yahoo'nun projesine York Dü?esi Sarah Ferguson, Endülüs konusundaki baz? dü?üncelerini, yap?mc? John Woo ilk çizgi filminin bir bölümünü ve guru Deepak Chopra dünya bar??? ile ilgili fikirlerini ?imdiden gönderdiler.

Yahoo'nun ilk antropoloji projesine kat?lacak öneriler, 8 Kas?m 2006'ya kadar gönderilebilecek ve bir saklama konteyn?r?na konduktan sonra bir kopyas? Washington'daki Smithsonian Enstitüsü ve bir kopyas? da Meksika Antropoloji ve Tarih Enstitüsü için olmak üzere California Sunnyvale'de gizli bir yere gömülecek.

Konunun Devamı İçin Tıklayın