Dünyada internette yasa d??? yoldan müzik parças? indirenler aleyhinde aç?lan 8 binden fazla davan?n sürdü?ü bildirildi.

Uluslararas? Müzik Sanayii Federasyonunca (?FP?) yap?lan aç?klamaya göre, bu davalar internet kullan?c?lar?n?n telif haklar?n? çi?nemelerini engelleme ve onlar? yasal hizmetlerden yararlanmaya te?vik etme amac?n? ta??yor.

?FP? ba?kan? John Kennedy, tüketicilerin art?k birkaç y?l öncesine göre çok daha kolayca yasal yoldan müzik indirebileceklerine dikkati çekerek, "Ama baz?lar?; sanatç?lar?n, bestecilerin ve yap?mc?lar?n eme?ine sayg?s?zl?k yaparak hala yasa d??? yoldan ?ark? indirmeye devam ediyor" ifadesini kulland?.

Kennedy, "Bu yüzden hukuki giri?imlerimizi üzülerek de olsa sürdürüyoruz" dedi.

8 binden fazla davan?n 17 ülkede aç?ld???, davalar?n ortalama 2400 avro para cezas?yla sonuçland??? kaydedildi.

Do?u Avrupa'da en büyük yasa d??? pazar konumundaki Polonya'n?n da ilk kez müzik sektörünün davalar?ndan nasibini ald??? belirtildi.

Güney Amerika'n?n bir numaral? pazar? Brezilya'da da ilk kez dava aç?ld?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın