Ücretsiz Web tabanl? ansiklopedi Wikipedia, sald?rganlar taraf?ndan virüs yaymak için kullan?ld?.

Wikipedia'n?n Almanca sürümünde bulunan bir virüs hakk?ndaki sayfay? de?i?tiren sald?rganlar, baz? ziyaretçilerin virüsü temizleyen program yerine virüsün yeni bir sürümünü indirmesine yol açt?lar. ?çeri?i kullan?c?lar? taraf?ndan sa?lanan Wikipedia daha önce de buna benzer pek çok sald?r?ya u?ram??t?.

?çeri?i gönüllüler taraf?ndan sa?lanan ve günden güne büyüyerek ?nternet'in en çok ziyaret edilen bilgi kaynaklar?ndan birisi olan ücretsiz ansiklopedi Wikipedia'n?n ad? yeni bir sald?r?yla beraber an?l?yor. Ücretsiz ansiklopedinin Almanca sürümündeki MSBlast virüsü hakk?nda bilgi veren sayfa, sald?rganlar taraf?ndan virüs yaymak için kullan?ld?. Kullan?c?lar virüsü temizlemesi beklenen yaz?l?m?n linkine t?klad?klar?nda virüsün yeni sürümünü indirdiler.

Sald?r?n?n fark edilmesinden sonra ilgili link Wikipedia.de taraf?ndan hemen kald?r?ld?; fakat linkin ne kadar süredir yay?mda oldu?u bilinmiyor. Sayfalar?n? düzenli olarak ar?ivleyen Wikipedia ayr?ca, sald?rganlar?n virüse yönlendirme yapan sayfalar? e-posta yolu ile yaymas?n? engellemek için sayfaya ait tüm ar?ivi sisteminden kal?c? bir ?ekilde sildi. Aç?klamalara göre bu sald?r?n?n etkileri dü?ük düzeyde kald?.

Daha önce de pek çok kez sald?r?ya u?rayan Wikipedia, i?leyi? tarz?ndan dolay? s?k s?k ele?tirilere maruz kal?yor. Tamamen kullan?c?lar? taraf?ndan geli?tirilen ansiklopedi, ücretsiz olmas? ve çok geni? bir içeri?e sahip olmas? nedeniyle dünya çap?nda milyonlarca ki?i taraf?ndan ziyaret ediliyor. Fakat siteye herkes taraf?ndan içerik eklenebilmesi, bazen kontrollerin yetersiz kalmas?ndan dolay? yanl?? bilgilendirmelere ve sald?r?lara yol açabiliyor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın