Filiz ile Y?lmaz evlili?in e?i?inde Filiz, Y?lmaz’? gereksiz yere k?skanm?? olsa da bu olay ili?kilerinde bir dönüm noktas? olur. O ana kadar evlilik için acele etmek istemeyen Filiz fikir de?i?tirmi?, bir an önce evlenmek isteyen taraf olmu?tur. Y?lmaz, Filiz ile aralar?ndaki buzlar çözüldü?ü için mutludur. ?ki sevgili kendilerini bekleyen tats?z sürprizden habersiz adeta bulutlar?n üstünde uçmaktad?r. Hiç beklenmeyen bir geli?me olaylar?n ak???n? de?i?tirecektir. Meral sonunda Kemal’i can evinden vuracak bir yol bulmu?tur. Kemal’in güvendi?i bir adam?n? tehdit ederek içeriden bilgi s?zd?rmay? ba?ar?r. Kuyruk ac?s? olan Meral, Kemal’i bir sinemada kö?eye s?k??t?rd???n? dü?ündü?ü için mutludur. Meral, Kemal ile girdi?i ezeli mücadelede kazanan taraf olabilecek midir?

Konunun Devamı İçin Tıklayın