Ç?nar ile Mavi evlili?ine son dakika sürpriziMavi ve Ç?nar, bütün engelleri a?m?? olarak nikah gününe ve yeni hayatlar?na haz?rlanmaktad?r. Art?k ne Aksak'?n manevralar?, ne de Ba?komiser Selahattin'in ç?kartmaya çal??t??? engeller, iki a????n mutlulu?un gölgelemeye yeter. Hatta ye?enlerinin nas?l ya?ayaca?? sorunu bile a?k?n gücüyle bir ç?rp?da hallolur. Öte yandan Ç?nar'a yenik dü?en ve umutsuz a?k?n?n ac?s?yla bo?u?an Aksak ise daha fazla dayanamaz. Tüm çevresini etkileyecek radikal bir karar al?r. Ba?ta çete üyeleri olmak üzere herkesi ?a??rtan bu karara içten içe sevinen bir ki?i vard?r. Ancak bunun erken bir sevinç oldu?undan haberi yoktur. Bu arada ba??na gelen a??r olaylardan yeni yeni s?yr?lan Ümit de üniversite s?nav?n?n heyecan?n? ya?amaktad?r. Ancak talihsizlikler burada da pe?ini b?rakmaz. Evde nikah günü iple çekilirken Mavi ve karde?lerine sürpriz bir konuk gelir. Buruk bir sevinç yaratan bu ziyaret, Ümit'i bir kez daha altüst edecektir.Bu arada kan korkusunu yenmek için hastanenin acil servisinde görev alan Ay?egül, kendisini nas?l bir tehlikenin içine att???ndan habersizdir. Giri?ti?i ?ey, hayat? boyunca unutamayaca?? bir çözülü?le sonuçlanacakt?r. Fulya'ya duydu?u sevgiyle tedaviyi kabul eden Hayri'nin ameliyat? ba?ar?l? geçer. Hastal???, çocuklar?yla aralar?ndaki buzlar? da eritmeye ba?lam??t?r. Tedavinin devam?nda en çok i? ise yine Fulya'ya dü?ecektir. Ve bu, Fulya'n?n akl?ndan bile geçmeyecek bir k?v?lc?ma vesile olacakt?r.Mavi-Ç?nar cephesindeki sevinçli tela? sürerken, Aksak'?n planlar?ndan kimsenin haberi yoktur. Ancak Aksak'?n bile akl?ndan geçmeyen olaylar, her ?eyi yerle bir edecektir.

Konunun Devamı İçin Tıklayın