Klasik Musıkimizin önemli bir sanatkarı olan İsmail Dede Efendi' nin tanıtılmasında hem musıkimiz adına hem de kadim kültürümüzden haberimizin olması adına fayda görüyorum.Maalesef,günümüzdeki bu ehemmiyetli ihtiyaca rağmen halen musıki tarihimizin yazılmadığını ifade etmek zorundayım.Ancak, yine de Dede'nin sanatımızdaki yeri ve kıymeti değişmez ve tartışılmazdır.

Hammâmizâde İsmail Dede Efendi, Türk Musıkisinin son büyük üstadıdır.1777'de İstanbul'da doğmuştur.Vaktiyle memur olduğu halde sonra vazgeçip satın aldığı bir hamamı işletmekle geçinen Manastırlı Süleyman Ağa adında bir zâtın oğludur.Eldeki vesikalar ilk musıki istidadını (kabiliyetini) Altımermer taraflarında Çamaşırcılar Mektebi' ne devam ederken çok küçük yaşta ilahiler söylerken gösterdiğini kaydediyor.Hatta bu yüzden , oğlu da aynı mektebe devam eden Anadolu Kesedarı Uncuzâde Mehmet Efendi, kendisiyle ilgilenmiş ve musıki dersi vermiştir.Ayrıca, O'nu Muhasebe Kalemi'ne yazdırmıştı.Fakat, Dede'nin asıl mektebi, yetiştiricisi Yenikapı Mevlevihanesi olmuştur.O'nun asıl şahsiyeti, Mevlevi potasında hasretle teşekkül eder, demek daha doğru olur.

İsmail Dede,Yenikapı Mevlevihanesi'nde devrin büyük musıki üstadlarından Ali Nutkî Dede'yi ve O'nun küçük kardeşi Abdülbâki Dede'yi tanımıştır.Dede'nin neyi bu zâttan öğrendiği söylenir.Gerçekten de Dede, neyin sırrına sahiptir.Ferah-feza peşrevinin ışık ve hasret yağmurunu başka türlü elde etmek mümkün değildir.Rauf Yekta Bey tarafından bulunan ve kendi eliyle yazılmış dergâh âyin defterindeki bir hâşiyede , İsmail Dede Şevkütârâb âyininin her nağmesini Ali Nutkî Dede'nin tarifi üzere yazdığını söyler.

Şevkütârâb âyini 1804' de okumuştur.İsmail Dede o zaman 27 yaşında idi.Diğer büyük eserlerini ise daha ziyade 1823' ten sonra bestelemiştir.Daha 1798' de bestelediği bir şarkı ile kendisini İstanbul'a tanıtan genç musıkişinas ,yine bu şarkının şöhretiyle Saray'a çağrılmış, III.Selim kendisini pek beğendiği için Saray hanendeleri ve musıki heyeti arasına alınmıştı.Hatta bu yüzden İsmail Dede'nin üç yıllık mevlevi çilesinin bir senesi bile affedilir.Dede, kendisi de büyük bir musıkişinas olan III.Selim devrinde olduğu gibi II.Mahmut devrinde de Saray'da kaldı.Evvela musahib,sonra ser-müezzin oldu ve daima çok sevildi.

Dede'nin , II.Mahmut devrinde Saray muhitinde nasıl sevildiğini ve hatta kıskanıldığını "Letâif-i Rivâyât-ı Enderun" un bazı parçalarında görmek mümkündür.Şurası da var ki bütün san'atlarımızın yorulduğu, yüzümüzün layıkıyla bilmediğimiz bir âleme , Garb'a çevrildiği bu devirde Saray'da ve halk arasında gördüğü büyük rağbet de musıkiye olan bu bağlanışı besliyordu.Dede'nin ilk meşhur bestesinin bir şarkı, yani dinî olmayan bir musıkî eseri ve bilhassa şehir halkının benimsediği cinsten bir eser olduğunu unutmamak gerekir.

Ailesi Rumelili idi.Bu itibarla Rumeli türkülerini , serhat havalarını çocukluğundan tanıyordu.O'nun yetiştiği yıllarda Rumeli İstanbul'a bir kaç defa akmıştır.Dede'nin sanatında üç tesirin daima yeri vardır.Bunlara bir dördüncüsünü , Garb tesirini de ilave etmelidir.Seyyah Macfarlain, daha 1828' de İstanbul'da İskoç havalarını duyduğunu hatıralarında nakleder.Adnan Saygun, bir konferansında, O'nun bazı eserlerinde musıkîmizin mihverini hemen değiştirdiğini söyler.

Dede'nin hayatı ve eserlerini üç devreye ayırarak mütalâa etmek en doğrusudur.İlk şöhret yılı olan 1798'den Sabâ Âyini' nin bestelendiği tarih olan 1823'e kadar devam eden devir, Dede'nin daha ziyade hazırlık devresi sayılmalıdır.

İkinci devrenin büyük hususiyeti mevlevi ilhamına daha sıkı dönüşte aranabilir.Hatta bu devirdeki lirik eserlerinde bile sırrın kapısını zorlayan el hissedilir.Sâba Âyini ile Nevâ Âyini arasındaki 16 senede Dede'nin dehâsı zaferden zafere uçar.

Ferah-feza makamının doğuşu ise bir başka hikayedir.Şakir Ağa'nın yeni bir makam tecrübesini nasılsa haber alan Dede, birkaç gün içinde ve rakibinin tecrübesine bütün dehasıyla yüklenerek bu makamı bulur; ve hükümdarın huzurunda yapılan bir musıkî meclisinde Şakir Ağa'dan sözü alarak buluşunu arzeder.II.Mahmut, Ferah-feza' yı dinledikten sonra Şakir Ağa'yı teselli için, "Dede ile güreşilmez.O, musıkînin canavarıdır !" demiş.

Üçüncü devir , 1839'dan hacda Mina'daki ölüm tarihine kadar olan devirdir.Bu devirde eski musıkîmize Garb tecrübesini sokmaya çalışır."Kâr-ı nev" makamı bu iddianın ürünü olan bir şaheserdir.Hacca gitmeden evvel söylediği söz meşhurdur: "Artık bu oyunun tadı kalmadı ! " Bu, sade efendisini kendisine layık görmeyen Saray adamının sözü değildir.Daha çok bir âlemin tükendiğini, bir zevkin , bir anlayışın , bir hayat tarzının sona erdiğinin ilanıdır.

İsmail Dede Efendi'nin asıl aleti insan sesiydi.Alaturka musıkî insan sesinde ve nağmededir.İnsan sesi O'nun elinde çok yumuşak, her kalıbı alabilecek bir maddedir.Dede, insan sesine adetâ istiklâlini vermiştir.Âyinlerinde bile musıkîyi , herhangi bir metni makamla okumaktan çıkartmıştır.İşte Dede, besteyi şiirin mahfazası olmaktan çıkaran, sözden başka bir şeyi taşımasını deneyen bir işe girişti.O,musıkiyi sesle inşa etti.Onun saf billurunda insanın özünü tutuşturdu.Dede'de teganni esastır; bu sebeple musıkiye bir çığlıkla başlar.Daha ilk cümlede , boşluk,bu çığlıkla dolmuş gibidir.Onun için başlangıçları daima şaşırtıcıdır.Denilebilir ki daha ilk notalarda bizi kendi zamanımızdan çıkarır.O'nun bize hazırladığı bir zamana gireriz.Sonlar ise hemen daima bir yıldız yağmuru gibi biter.

Dede, okumaz, çağırır;ve bu çağırma o kadar derindir ki , çağırdığı herşey bir daha ayrılamayacağınız şekilde yanı başınızda, hatta sizdedir.Çünkü bu çağırdığı ve bulduğu şey, kendi yalnızlığımızdır.Bütün Acemaşiran'lar, Mahûr'lar, Sultâniyegâh'ların hemen hepsi kendi içinizde zaman zaman kaybolacağınız açık kapılara benzerler.Her birinde ayrı ayrı yalnızlarınız , ayrı hasretleriniz,sonsuzluk boyunca peşinden koşacağınız şeyler vardır.

Bütün Dede, Ferah-feza makamındadır.Acemaşiran Yürük Semai'nin imkansızın peşindeki çırpınışı, Mahur'un arayışları,Sultaniyegah'ın asil içlenişleri hep burada toplanır.Ferah-feza, Dede'nin san'atının teknik meselelerinin de halledildiği noktadır.Mesafe fikriyle bu kadar kuvvetle oynayan eser yoktur, denebilir.Herşey bize öyle yakındır.Halbuki bu yakınlık,bütün uzaklıkların ötesinden gelen bir yakınlıktır.Acaba Dede, bu eserinin bir medeniyetin, bir kültürün son defa ve en gür sesiyle bütün kudretleri , bütün mazisi beraberinde olarak konuşmasını mı istemişti !? Çünkü bu eserin yalvarışında fert olarak sahip olabileceğimizden çok fazla şeyler vardır.Orada sade Allah'ı bulmayız, Allah'ın karşısına bütün zenginliklerimizle ve cemaat olarak çıkarız.Bilhassa âyin bu saydığımız vasıflarıyla o kadar değişiktir ki , Dede'nin bütün eserleri içinde , aramızda da yaşasaydı, bugün dahi "benimdir" diyeceğine emin olduklarımızın hepsini izah eder.